De Vrije Pers, maandag 18 december 1944

U I T G A 7 F ll X X 1 V DE GEUS JE MAIN TIENDRA I ONS VOLK HET PAROOL E TENTOi TROUW DE VONK DE VR JF GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DS JAARHEID en NIEUWSPr GANEN VAN No 41 JQr n W a 18 DECEMBIiiR 194 4 i DE TOEKOMST z NEDERLANDS NIEIJWb W Ao meldt onsj Na de berichten o ver het terugtrekken van D troepen ivt I en Holland komen er berichten binnen dat Rotterdam 2ial worden ve f digd Het schijnt dat er verdedigingswerken rondom de staci worden aangelgd Boi wkrachten voor de bouw van dei e werken zullen moeten kouen uit het personeelv d grote bouwbedrijven Het is verboden de Lek bij Vianen over to riteken Boten mógen niet meer varen l leroeibo ben tussen Culemburg en Air Gido zi n door dp Feldgendarmerie in besl g genomen Zn de Bommelerwaard bevinden zich enige honderden D man schappen In Leiden werden op 11 12 44 22 huizen t r f foL en 44 gedeeltelijk vei nield Na beide aanvallen brok bi and uit Op 12 12 = ren er reeds 20 doden ei 30 gewonden Vermoedelijk liggen er nog 10 è 20 T er öonen onder het puin Bij de aanval v erd de hoogspanningskabel voor de EleCc voorziening van K dam getroffen Op 7 12 hebben de D wederom loodson en ka demuren ven de Rijnhavej in R dam opgeblazen Ook zijn 2 gedeelten van de H A Li n en de Wilhelminakade opgeblazen Ondar KS alle vemielinp on zullen e nog zeeschepen in de havens van Vlissingen Schiedam en R dam een ligplaats kunnen vinden Tengevolge van de dijkvemielinger ten NW van Nijmegen hebber de D zichaelf in grote moeilijkheden gebracht o Tussen Opheusden en Kosteren reeds eni e tijd een gebied geinundetrd Dit water werd belet in de Neder Bet we te stromen door een dijk gelegen tussen Kestoren en Opheusden Door ce r te diTuk bo zweek deze dijk Mot grote vaart is het water hierdoor de N Bet ij t estroomd een grote paaiek onder de D veroorzakend Dit water wordt nu geiree oor een jaar oude kanaal dijk die loop u van Tiel naar Rijswijk toOoWijk bij Duurstede c Deze dijk loopt kans het te begeven daar het water bij Rijt wijk 3t m hoog staat Hierdoor zou de Betuwe bij Geldermlasen ook onder v uter komen te staan + m De bevolking van Geldermalsen heeft op 12 12 last gekiegen te evacueren Dit is niet doorgegjanrD troepen die op 8 12 in de omgevin van GeldermtWerden ge st at ionnee rd v rtrokken na 3 dagen weer met angstige gezichten De D hebben a m Nee bouwkundigen grote bevoegdheden verstrekt om een nieuwe doorbraak te voorkomen D versterkingen in de dijken mogen bijVc weer dichtgegooid wordea Tengevolge van deze dijkdoorbraak is de Boven Betu we die hoger ligt droger komen te liggen en wordt een herbezetten door de Eng mogelijko Het A N PsUit Londen bericht dat MinBarger tegenover een Vas Diaz Gorresp heeft verklaard dat het naar zijn mening tijd wordt om de gemeenteraden gezuiverd en aangev uld bijeen oe roepi n Naar aanleiding hiervan schrijfthet Eindh Dagblad dat het contact nussen stadsbestuur en burgerij zeer woidtgemisteDe o erheid moet de regeling voor de opbouw van een gez onde Mij kiirnin bespreken tei wijk de burgerij haar stem moet kunnen laten hopen Cit Zwitserland is 360 ton levensmiddelen en medicamenten op weg naar bevrijd Nv d Dit is mogelijk geweest door het mi iatief van het Stadsbestuur ven Ba l en van een pas in Zwit pgericht comité De Ned regering heefo in d Lasten bijgedragunt In talrijke landen is een hulpactie gevormd met het doe ons