De Vrije Pers, maandag 18 december 1944

D riK no 1 Maan lag l Dec nber I f4 actief Daar is mea van vooraanstaan7an Koeij hebben land m zijn lool te leni en V oral in België is en zeer de iNed e ote vai de voii e coiiog neg nitt veigeten Tal de persoonli kheden w c Prins Karel Ken IWoeder en Kard giften geschonken N I L U i S V A il DL K O N P L N VvESTFRONTï Zaterdagnacht zijn de D langs de Belgibch Luxemburg Do grens een offensief t egonnen over etn lengte vai 80 km De opmarsch werd gesteund door talrije tanken artilleriestrijdkrachton Parachutisten werden achter de Am linies neert elaten terwijl de Luftwaffe f 50 vlgt in de strijd wierp Opeen 3tal punten slaagden de D erin in België en Lixemburg door te dringen n l ten ZO van Ivalmedy bij Vianden en LchtemachuAlle doorbraakpogingen op andere punten weiden afgeslagen Van de parachutisten werd een groot aantal gevangen gei omen terwijl var de 4 0 D vlgt er 120 werden neergeschoten geall verliezen 3 toest Een oo3 logscorreSi deelt mede dat in een sector alleen reeds 62 D canks buiten t eve ht werden gesteld Derge ijke D aanvallen o€iJ wij er vorige week oen bij Colmar heboen gemeld moeten gezien worden als v an hopige poglUi en om de drui in andere sectoren te verminderen De aanval bij Colmar werd binnen 4 8 uur tot suaan ebracht terwijl een groot deel van het teriein weei kon worden terugverovBrdc In de Paltz zijn 4 Am div over een lengte van 25 km in de eerste stellingen van de 3iegfriedlinie doorgedrongei De opmarsch geschiedt onder het zwaie vaur der artillerie van de SLegfr lini Zondag weiden een tal derpen bevrijdo Zaterdag erden Vveiszenburg Schei benhard en Lauterburg veroverd Bij Dillingen kon het Am bruggehoofd tegen zw D t druk in woiraen uirj ebreid L UGHTQOE LOGsIn de afgelopen nacht deed de KAF een zw aanval op liP Jchen enLTlmTGisoerea werden vanui Italïê aangevallen oliefabrieken in Bleohammeren Odertal OpperSilezie Boven Bohemen kwam het tot hevige luchtgevechtenoEveneens werden aanvallen gedaan op de spoorwegempl t e Slazburg en Wels O rijk Z ai er dag aanvallen op Kornwe theim bij Stut tgart 3iegen 7 $ km ten O vaii Keul n Vanuit Italië aanvallen op de benzinefabrieken van Brux Tsj Slow en lnssbruck spoorwegemplacementen ITALIË Mi e jw Zeelandse troepen veroverden het strategisch belangrijke Faenzaen rukten 5 km op in de richting van Bologna Bonomi heeft medegedeeld datweldra een x ieuwe It divisie aan de strijd zal deelnemen öOSTgRO jT Gestadige Euss vooruitgang in de richting van B pest ten Z vannet Plattenmeer en ten NW van Miskolcz De strijd in Uj Pest duurt voortsTen O van B pest werd Pészel veroverd ten N van Hat van PasztOoTen NW vattiMiSKolcs Putnoka d Tj Slov grens De K staan nog 30 km van het belangrijkeTj Slow spoorwegknooppunt Kaschau Kuse vlgt deden een hevige aanval op Libau waar 6 D schepen tot zinken werden gebracht 19 D vlgt neergeschatcn X A l OOST l I e Am maken gó de vondelingen op Lindoro abusievelijk in eengedeelte var onze vorige oplage als Mindanao vermeld San José 8 km van dokusL werd veroverd In Birma staan de Chinezen 55 km voorbij Bhamo waarde or zij een nieuw traject van de Birmaweg rij maakten iet 14e Br leger veroverde in dt laatee maanden 15 000 km2 terrein Luchtaanvallen op Fagoja Jap en Hankau China G EMENGDE BERICHTEN De tekst van het Fr Kuss verdrag is bekend gemaakt Duur van het ver dug 20 jaar waarna het voor onbepaalde uijdkan wordai verlengd Gez strijd tot D is verslagen Geen aparte wapenstilstandmet D Wedeikerige KusSohulp na de nederlaag van D Volledige samenwei King iahet voorkomen van nieuwe agressie oorlogen door D In Athene wo rdt onderhand Zondag werd er niet gevochten Damaskin s Aartsbisschop wil als regent optredeocoby harxdhaaft zijn eisen Mr L A Donder sprak gisteravond voor R 0 overnet Labourcongres Socialisatie voorgesteld vanihet land de grote boawbe drijven het bankwezen de industrie transportwezen en mijnwezen De Labourleden toonaen zeer veel belangstelling voor Ned Z dra de oorlog is geemdi azal de Br wcrkliedenpartij uit de Coalitie regering Churchill treden Met behulp vfm reddingsboten en ducks vordt de b volking van v icheren geëvacueerd n ar Z en N Beveland Volgens een off D rapport is de gezondheievan het D Volk sterk achteruitgegaan i