De Vrije Pers, dinsdag 19 december 1944

No 42 ü I T G A V E j O V A N x DB GBÜS JL MINTIENDKAI ONS VOLK IffilTPAIiOOL STENTOR DE TOEKOMST J TROlTüf DE VONK DE VRIJE GEDACHTE Ft VRIOE KATMEDER VRIJ NEDERLAND DB WAARHEID en V i JU1 SORGANEN i c w m I I 5 19 EEOEMBER 19 i iwii m ü BINNENLANDS NIEUWS t De vrijheidszonder op Ned bodem Herrijzend Nederland zendt nti uit op 4 5 ïttjïDe onhvangstis aanmerkelijk beter geworden Een Am oorrp deelt iiede dat totnu toe OoOüO ton levensmiddelen en kledingstixliken In Z 0 Ned is ingevoerd Dit wordt nu verdeeld over versciiillendo lèat£el opslagplaatsen en vandaar veider vervoerd naar de kamp9n waai reeöö 15 000 perconen gehuisvest zijn Een Engo maj jorj bijgestaan door Eng cff heeft het toezicht De hulp van vaJij willigere en Enge pa4vinderB is inf5eroep£a Dese mensen worden hiei voor niet 3 bebiiïdwDe ïceeate geevacueeid n zijn boerea met hun zonen De vrouwsii en kleinekinderen waren meestal reeds eerder idtvacueerd De grote moeilijkheid ia om de uiteengeslagen families v aer bijeen te brengen doch de bijzonderheden venheUi die de fca apen passeren worden ge ig streard zodat de moeilijkhedon stee meer ondervang n worden Veltn van hen dio de kampe gepasserd zijn worden doorgezonden naar België Zij kenen dan bij VargoTe in hu B de families zoveel mogelijk bij elk iartDe voeding geschiedt d m v veldkeukens en is zeer goede JJonge kinderen ontvangen IL melk p dag ouderen een jL Laatstleden Vrigdasheeft de Gruae Polizei naar aanleidiJirf v ua naar zij zeggen Ö0 moor4 op eealid van de 1 v ehrmacht in de Laan vrn N OoTndië de hv izen x 3 5 en 7 opgeblazen De b iwoners kregen een half uar 6 ti jd hvm huis te ontruimen en Jmochten slechts enkele hoogst nodige eig ndcJiiaezj medenemen Alvorens tot do y nieling werd overgegaan naL en enige D fficioren een parade af van de leder der Griine Polizei die ds daad ten uiCï oar moeston leggen Bi j de vernieling iliepen belendende percelen zware schade op Vlak tegv nover de bewuste huizen jstaat de Kraaru rouwenkliniek i HET DUITSE OFï FNSIBB I Zoals W3j gisteren reeds mededeeLdenj ijn de D een ofionsief begonnen tussen j Jtonjoie en Trier en hebben zij 5 diepe v ig en gedreven in de geall linietNaai aanleiding van dit offensief verklaarde de ccmmentstor vanJBAljU €± St 5 avoaid uitdrukkelijk P r behoeft gee n enkele re 5ea ijcd Hongenr£TTré id fce bestaan al Btann wij hier begenoveLji e n gro ot s opgezet en goed voorbereid offensiex Vlg Er Op verklaarde Gen Von Runcstett in zijn iagorder ean zijn soldatenj Geeft alles wat je ju je hebt voer deze laatste rogiiigVïf Gn qn de beste Am comiii 5nt6 tors verklaarde dat hoe heA lger de D aanvallen de e ce sterker het moreel de geall troepen groeit Begrijpelijktrwijs is bet geall opperbevel overgegaan to HeC hemen van begeomaatregelen Om den vijand niet onnodig wijzer te maken heet het eali opperbev gisteravond besloten de oorlogsco resp in de sectoren waar dj © D aanvallenjhat zwijgen tijdelijk oj te leggen Hoe jarame r wij dit ook vinden het is noodzafc elijk De D hebben ton van h in beste tankdiv in de stri geworpen Het grote aantal parachutisten da c aij n et zwarbe parachutes achter de geall liiiiéB neerXietdn was in haofdsiaak bestemd voor het overvallen van hoofdkwariiieren het vernielen van verbindingsw ge i en het stichten van vei vvarring Hoewel er wordt toegegeven oat de D p mval de geallt heeft vej rast is de opzet van dit deel van de 0 j uati gxoiK ndeals Mjalukt Sen groot 4