De Vrije Pers, woensdag 20 december 1944

lift V l r r rv t rrA 20 Ko 43 UITGAVE 5 C y V V A N J DEOEIvlBER 1 V A N J DEOEIvlB i ƒ c 1944 I ® GBÜS BB VONK DE VRIJE GEDACHl DE VRIJ i laTHEDER VRJJ NEDBRI MB TBOÜW JE MABlTIMDRAI OKS VOLK HET PAROOL STENTOR DD T0EK0M3T DiB WAARHEID © n Zl UWSQRGAJiSN MINISTER EN ILLEGAAL ÜR TIJDER Gist ravoad aprak Miiio VaiA Heuven GotócJ i irt voor Herr Ned In het erste gedoelt © van üijn to i xa Jc aj rak hij ala ud illeèa strijder Hjj preea de diciplina vaja d ondargroBui9 etrijders in h t uu beyrijde deel v a Ned ea lo fec at53 i fte d iHtwaring waji Blols a1jl dat aodra Vaa Heuven GoedttAXl zijii macht lïi eni d l van Sied sou gaan uitoei euttfn het eea war© bijlt ee lsfe zou woiv dea lJ ars0oöiiik wa hij etf groot voorstander van ver4aiawing op ooiitijBlc s ® 1 oiaa Oonoï fiGüfci en cultureel gel iêd Niei c en hier ging de miniataï van Jua titié aprelcen ir zo onwaar als de voor stelling als zou cnae huidiga r © ri g Ko stiai mogelijk naar de toestand van voor de ocriog willaa tarugkeran J ti0€töa varder wij moeten vooruit dat wtet o ize huidig © rfea gririg ook Er is aan terug in de gesohie4enis óok een regexiny kan foutaix mal au evenals paraoixen dat doen Lo iain gins oneindig vael liever m t J öjtstad in j die de moed had cm fouten te maken dan met ieKand die uit V3 tós voor foutan alle initiatief de kop indjTikt Gio heht recht h S sprak da min tot 4e bewo ei e van bavxijd bied eriti k uit te oeföaeji doch gia a o t ook oog j l ben voar de oailiJkhfe4on Ik weet dat ar nog roiwiiopen dia behoorden y fee SBittan an ik fcf t dafc er vaet ittan diö bahoorden viió rond te d aa 4aeh hat uitaoak van al d esx gevallen kost ti d DeiUKt i ietj 4itb do imak d Ood ta Br salt b a jUig ir en waar beweging ia is leven Laat cja s t 3 tïrttd Jüodarlanders en hogaJli jk bevoorr ohten de hundan iiit de mousan steken m waijcïien aan de opbouw van een groot daiaocratis ih vaderland wa r hat a d zal zi n ta laven ajdua besloot d min zia toespraak V a I N KvÜ If I A EDS NIEUWS itf A meldt onai Ih Leiaan is het aantal rjlachtoffers gestegen tot 0 ln Zwolle dat op 1 12 jfard afügevaXlan ward n £ 9 percelen to eal verwo j s i en 5 r oiien gedoodc Bavectar waa hat aantal slachtoffers dies elfde d Ag 25 Er is niets oekend Óvar da IJsaibruggen die het doel van de aanvallen aren In Ap docrn krira I ej b risantb0JBDi9n ongelukkig terecht Zij troffen een café waar eevö iioaj en Tsaren ondergebr cht 57 slachtoffers Nog niet bevestigde berichten meiwan dat £ Ö S div w o da Leibstandaxte Adolf Hitlt r onder bevel van Sepp I i atï 5ch naar Ned z ovörgebracht Sedert 3 weken staat in De de productie an bomaienw stop o Ift el woi den grote aantallen jagers gebouwd Viiegpereo icel wordt overgebracht rxr ar de infwicerie De spcoibrug te Do drv cht 13 on ermijXLd Ook de grote slulaan te Heer jansdam zijn utb springstof gaiaden InUaü df sluizen worde verjxj óld k jfflt en groot de il ari IJselmcidö onder watfc r In V3le plaatsen woratj de veldtelj fccn ingei oiüt a Dö trLüaifca£ t ns dio uil R daos haar Dtl worden v atr oerd wora ian de WilxoB iikade in een Rijnücbip g ladfefipfiij da laatste razzia s blevtn de brief jt b wi luidüpre v rswa £öna ohtfjrwsgfc oEr werd an do huizen aen ebeld en naar jcn e manne gevraagd Voor i t uitvoeren van do7 e razzia s waren ifi Z nSt I CO 2X0 D aangc te Eidn fcaiuien tussen 17 n 50 jaan werden medegenc ei