De Vrije Pers, zaterdag 23 december 1944

D V P EXl KA EDITIE Zaterdag 2t December 19 4 pagr2 e bepaliiifeun van dcLe bekendmaking tu d n oniEiddellijk in wt rking 3 Gravenhaeioj 14 December 1944 De Eijkscoxiimissaris voor hob bezette iNlederlandso gebied De spatiërmg is van ons Ked De Algem oP Gemachtigde voor de totale oorlogsinspanning LIESE Tot zover de bekendmaking waaruit blijkt dat alle mannen van 16 40 j die in genoemde provincies wonen opgeroepen zullen worden voor de jbeidsinzoL en waarvoor bepaalde cat cgoriën waar 7an enkele z er vaag om scrireven personen zullen worden y rijjgesteldcliö doen U deze oekendiiia iing niet toekomen om U eerder de schrik t lijf te J agen dan de D van plan Vi arenoWij willen dit juist voorkomen zodat wanneer de Bekienximaking wordt aui geplakt U voorbereid zij Tevv ns willen wij U enkele zeer noodzakeli jke aanwijzigingon geven Deze nieuwe bekendmaking betreft een juridisch gecamoufleerde voortzetting van de razzia s waartegenover het gehele Ned voIk een volstrekt afwijzend standpunt dient m te nemen Door het te baat nemen van d t middel blijnb overduidelijk dat de razzia s van de laatste tijd niet pan de Dr verwachtingen helben beantwoord l ict een een overwinning voor ons volk betekent s Geheel nieuw is deze bekendmaking echter nietoln 1942A943 wer aan de Nedo bevolking kenbaar geraakt dat alle mannelijke personen tussen 18 y 35Jo dLe maar enigszins genist konden worden zich moesten aanmelden voor werk in DtloVcor vrijstellingen kon men zich bij hiervoor aange ozen instanties vervoegenoDank zi het werk van de verzetsbeMeguig was het voor den bezetter weldra onmogelijk met deze methode door te t fan Er bleken talloze Alis vveisen m omloop te zian die niet van echte te onderscheiden wirenjzodat elke vorm van controle onmogelijk wasoDe bji ett r nam toen zijn toevlucht tot de mgewikklede Z Karten procedure Doch ook dsze methode bleek weldra waardeloos toen erkgevero die geen aanvraagformulieren hadden aangevraagd deze toch langs andere kanalen ontvingen en zich aldus veilig stelden Beide methoden waren niet opgewassen tegen het Ned vernuft Wel deed zich het op i erkelijke verschijnsel voor dat zij die braaf en netjes hun papieren had den aangevraagajhet eeo st voor deportatie in aanmerking kwamen Voor de zoveelste maal betekende KEGIS TIiATIE DEPORTATIE Thans staan wij weer voor hetzelfde vi j i stuk Thans is het antv oo op de Duitse eis weer N E E N Wij weten dab dit èn van werkgever ên van werknemer het uitei ste al vergonr jst ervan overtuigd dat U niet alleen s naatoZowel het aan yr gen Vein vrij stellingen h3t indienen van de z g Eiick stellungsantrsge vrijbtellingslijsten door werkgelerj als het zich melden betekent mode werking vtrlieuen aan de brute Do mensenroof een handeling die aoor onze wettige Nedc regering uitdrukkelijk is verboden on waarvan eer ieder zodra do bevrijding er is persoonlijk v ran two or ding zal hebben af ue 1 jggen De vage omschrijving van enkele categoriën van bedrij ven een D perfide liSwj jaal vele werkgevers ertoe kinnen verleiden infor matorische vragen te stellen aan de voor vrijstellingen aangewezen insuan ties Doe dit nietiUvy personeel wordt hierdoor heb glibberige pad dei deportatie opgestuurd met alle gevolgen van dien Naar aanleiding Iervan wil len wij slechts het officiële bericht i ec even dat gedeporteerde EotTjer d ammers n chts in Oosberbeek op blo be voeten v or den vijand moeten wer kenj teneinde ontvluchtingspogingen be verhinderen ledere slappeling die maar enigszins d nkt in de termen te va l len voor vrijstelling zal hiertoe pogingen aanwenden iedere ware Stjderlander iedere goe de ondernemer r e een echtHollands kaï Jcter laat ztflks uit zijn hoof d HiQ ic i ich bewust van zijjiplicht tegenover het vaderland tegenover vrouw of i j id OndJ en een gedoeltcder mannen vrijstellingen a mvaardt stort zij aniere n in het ongeluk i l LA T U JIET INTIlVlIDEliEN DOOE DUITSE LhUP