De Vrije Pers, donderdag 28 december 1944

m 1 y i IJo 48 J I ï G A V L V A i3 t DEO h k 1W + DE GLUS Jï AAli PI M DKAI 0U VOLK HLT £ OJL SW TO DL JO iKOLST TkOU i Dl VONK DL VKIJL OLDACiEi DL VLTJl üTtiL i VaIJ i H j ltL D II G M E D L L L L I Ten evolj e van een tecün sboiint is kleine opiaat verbchonen De inhoad met dio van het naiuibi vaii x i evexi KLJtvSTBOODbCHAP VA J k uo 4 van ous biril slee tf i i on van ait ni n Lei zal dJdiorL s cde lGt 1 zi n beco t inbfcid K L L K O h I 1 G I iJ Cvorliort H L de Koningjin vin Ha i Keistbood chaiJ b lh voi t aanj Ook dit j ir wil k D een oae end Kersfeest en iNieuAo Jci toewensen in de steliigo voivachtin van een spoediee aiL ehele eviLjdint Ik vemeufi Lij tot U te kunnen spieken en iwij te wenden tot allen die zoeken tot Len die niet zoekea zoweL aia tot diegenen die de we naai Stthtlehem iced Kennen Ik gehoorza ui dajïbij aan de bestelling en aan de bL doeline van de heerlijke gave tikilKt od On t sf m de komst Van Cniistus hicijia bpiaK li iv ovei het Keistfeost zelf h0v jij het in de jai VdXL VOO de ooilOj Oi bezorgd en on ekomneid haddei gevierd Voor iio d en viede heDben zión nu m hf t donkex teiu£ c otroki en Toch is deze iöx tboudschap i eeu scniijuendc teÈjexistellinb i iet uet naju loze leed dst W ij Le vtrduxt n r echen Zij i ex OiJ het leed t veizachhea net de onfeilbaïe lifcfd van Ghiistus waji alleo ono dieit o o s ont inten en diuigt te verg aan ib 2 3 neu cnitpe vaste aat bove 1 de jf iond vooi ons opcij t 2ii3 bovestX t ons het onwankelbare bestadn van het Lev en dat gelijk Joannes in zijn Lx in ielie zo kexnachtx zegt het Licht der meaoheid is De konst van het Leve 1 eu het niGh t 73jbet9kent de vervulièm van God In Bethlehem Komeri wij allen teaamen Daai vjoiden aij ous bewust Vdn de lief de die onb allen omvat en samenbint en van onze liefde vooi onze medeiru nsen Daar lexeu wij begiijp en wat de loepingj is van ons vveikjvan onze cüiCi ii SQiQippcliy arbeid tot een doel Kerstfeest is het ft est vaii beioftt ooK van de oeioite vuü oen bct ere toek Jin tjWdi van wi hopen en verwachten dat zi spoedig voor ons zal f nhroken Die T oeki ot zal vooi n belaiit iijk deel i eg xoj idvest zijn op nauve sxienAcrking ix ne etfct fl haexooven or oCnxeven lJiets kan onb beteer vooro ji iden de eirxdüve twinuij 1 Vr n het ixi verdeeldheid en tii d in j nïet Hf Onriatus v f ckt nog nier oor de radio eindXÊ n dan de Ke stt ciachte riei i eibtfeest oelooft on Eoede op net kwade hOü li jt de wi ield veraonken weield is no Ik wil faiaart en louw Vki we exi het want ae aan hcaai vf rvoliuakinjj öü voltooin j net eexi £ oDed vooi act xmamloob lijden dat OxiS volK neeft Letioff en od a3 leen Wcit hDeveol hatiden zien voox uet hi j i vaJi oxns volt v oaAeii Zv J jv Kex veel iii ex dan wa Ktun eu v Xiuoeden In I jIj cc si t di rji Jk alle oiitvoerde aanzien en allen die zucrten in evrx eVoChap eiT i ixtt Ik nip Lveneer s aiiu moeders exi jiii ds iej til aLlfciijdie ïiOn i Lij an rxle i w ii on ei i S en Il oaenk de opoffexini oobzinahtiid van j I le heluiiMen en heleen van het v i ut Vdn onze koopvo jders un viS erfa von onf e lü ixaien ter zee te land en in do lucht en het lijden vaii onze zo zwaar nepiot fde Kijkütienoten in net hijKSdeel ondci de Keerkritit efj liio e Gode zegen voor U allen zijxijWaar j ij CJ ook moi t bevind h I E U Vv S V A h DL P h O i ï L N VkL T I QKT Gistcicn v eid voor htt eerst sedert het begin v n het CoffMiai f In Belgic van gtall zijde i emeld dat de D èen zwaic aaiivalLen Aeer deden Op due plaatsen hebben d D j e xaGht de Laas te br ieiken Eerst werd een aaa al in ezet in de xichoing van Luik daarna Cfn in de iichtin f van Hamen h rt ïn if v