De Vrije Pers, donderdag 28 december 1944

U V f ao 4 Donderdati 28 Dcct mbei 1944 paL Beide aanvallen konden worden afgesiagtn In het begin Vdu dezd week zette de D een nieuwe aanval in in de richting van Din nt Zi j veroverden tochefort en wisten door te drini en tot in Celles eij CiijM deze plaatsjes liggen 6 en 8 km van de Maaa bij Dinant Dank zij ctn Am tefeenacinval konden eerst benoemde plaatsjes weer worden bevrijd en zijn de D gisteren tot op 18 km van de rivier teruggedrongen Het fIO in dt Ardenne schijnt nu gestabilliseerd te zijn Op de Noord flank houden de Am stand tegen al3e D druk in Stavelot is nog steeds in Am handen Wegens het onhoudbaar worden van hun posities hebben de Am zich uit de sector S t Vith yiels3lm teruggetrokken Be D hebben hierdoor hun 2 wiggen tot ene grote kunnen verenigen Br zw bw voor het eerst sedert het offensief voor tactische doeleinden ingezet hebben enkele zeer zware aanvallen gedaan op D troepen en tank concentraties in de omfeeving van Gt Vith Gp de Zuid flank van de D wig hebben de Am het initiatj ef in handen genomen Over qen front van 40 km rukken de Am vanuit het groot hertogdom Luxemburg steeds meer op naar het N Zij zijii erin geslaagd het belangrijke wegenkaooppunt Bastogne waar een ingesloten afd Am zich tot het uiterste heeft verdedigd te heroveren Van de overige sectoren van het 1 front is in de laatste dagen bericht dat de geall f inden 7 km ten Z van Duren van L hebbon gezuiverd Bij Saarlautern weerden D tegenaanvallen afgeslagen Bij StraatsbUife en Lauterbach Am patrouille acti riteit op de O Rijnoever Dank zij het goede weer heeft de ge all luchtmacht deze week grote ste n kunnen verlenen aan de troepen te land en zware schade toegebracht en aan vijandelijke verbindingdslijnen i ranspoitmiddelen en tanks Honderden tanks en duizenden geirotoriseerae voertuigen en spoorwegwagonscs zijn in deze dagen vernield De verliezen van beide partijen aan man schappen zijn zwaar geweest De D beweren JO OOO Am gevangen genomen te hebben Van ge all zijde wordt medegedeeld dat er zich 15 000 D in geall krijgsgevangenschap bevonden De D verliezen aan materiaal overtreffen die der Am echter ver Het radio station Luxemburg dat 10 km ten 0 van de stad Luxemburg staat bevindt zich nog stoeds in geall handen De D zenden berichten uit op ongeveer dezelfde golflengte als de Lux zender ter misleiding van de bevolking 2 Q§ fiO ï s een verrassend snelle aanval is het Maarsch Tolbuchin gfluktt het D leger ten W yan Boedapest uiteen te slaan en een ring om de hoofdstad te leggen Stühlweiszenburg Szekes Fejerv ar en Bicske Ï Ï veroverd Van hier stootte Tolbuchin door naar het M en veroverden Gran aan de Donau Tevens werden 9 W voorsteden van Boedapest door de R veroveid en staan zij enkele km van het centrum van de stad In totaal hebben zij 16 voorsteden van Boedapest in handen Viak ten N vaii de stad heeft J ia8rsch M3linofsky de Donau bereikt waardoor de ingesL ten D en Hong torpenmachten in tweeën zijn gesneden Sedert Donderdag snt uvelden er meer dan 15 00 D tei rljl ej meer dan 55 000 D werden gevangen genomen Meer dan 500 tanks werden buitengevecht gestelde 15 1 Yjgt werden in onbeschadigde toestand op vliegvelden buitgemaakt Dank zij hun vorderingen nusscn de rivieren de Eipel en de Gran staan de R nu op minder 150 km van Vveenen Ook in Tsj sio terreinwinst Er wordt een Russ offensief in Polen verdacht Le Weichsel as dichtgevroren LUCHTOORLOG Luchtaanvallen op oiiefabiieken in Blechhammer Odertal en Brux Op spoorwegbruggen bij Innsbruck en tussen Goblenz en Bingen Op spooiwegemplacementen te Coblenz en Ehrang bij Trier Op vliegvelden bij Frankfurt Essen en Duisburg In de laatste dagen 400 D vèynield ITALIË Dotegenaanvallen aan de rivier de Serchio ten N van Pisa Pe Am zxjn iets teruggetrokken Vorderingen a an de Senio De Can veroverden Rosettao pRl OOSTEN Gen Mac Arthur heeft medegedeeld dat de scrijd op Leyte is eeiadigd De Am verloren 11 000 en de Jap 113 000 man In Birma vorderden de Er v ecr 15 km in de richting van Lïandelay Voor de 18e x werd het vliegveld van Iwo Yma in de Bonin Archipel ditmaal door vloot en luchtstriodkrachten aangevallen Gistermorgen vroeg vielen Super VI Forten f abrieksdoelen aan in de omgeving van Tokio Op 20 Dec vielen dek landmgsvliegtuigen olieraffinaderijen to Medan de havenwerken van Belawan en Sabang aan GEIvid GDE Bii RI JHTEN Geheel onverwachts zijn Churchill en Eden eergisteren in Athene aangbkomen op uitnodigiog van alle Griekse partijen Er is besxoten tot de instelling van een regentsschgpsread Church heeft medegodefcld dat wanneer de zaak niet in de minne gebchikt kan worden de geall de zaak in handen zullen nemen