De Vrije Pers, donderdag 28 december 1944

Wij zullen do dagr van do h ujorlpac vij onzo vijanden kujnnün versnollon mdicn vij omj hior in Aii tot hot uitdra dncp mncn Paus Pius X11 s Wij aijn nog rotuif c vn do gruw lijkstu oorloKincthodon och i do tou koriGt vol hoop Stuüds klaarder tn i oldordur v ordcn do Gdaohtun voor eon niauwu wci i ld Tn conocnschappulljk ovorlt g hc l l i r do sta itc liodcn üon wog voor oon bcturc tocjvoncst h baandZij loggon du grondclfi n a or non boven do Btcaton staande organJsatJo voor hot behoud van do vrede cn voor oon boti ro v urold Do Paus nocnde do Donocratio de bosto rog vorn B U I T E N L A 11 D K N 1 E U Y S Jar GS Burns hoeft voorgesteld dat er not in gang van 1 Jan a s af in hi gc n paardonia Ces noor gchoudon zullen worden De reis van OhTarGhill on Eden naar Athene v as op mit nodiging van al o Gr partijen ook van do ELAÜtroopen Beide staatslieden i urdon bij a inköust uitbundig door de be rolking bofprootn Op do confercntiü van 2 Kerstdag hooft Chiirfet chili het woord gevoerd Er worden voorbo leidingen getroffen voor hot sluiten van oon i ans Engols verdrag in do geest van hot FiansORuss verdrag Hot radiostation Lu xwibiXTg dat 1 0 kji ten 0 = van stad Luxei feur ligt is nog stoods niet door de O bezet Wol werkt er oen D vendor op ongt voor dezelfde golflengte o Zij verspreidt tiadcntieuKo berichten ter nisleiding van de bovoll ing De Belg Min van Def heeft een beroep op allo Belgen gedaan z ich bij het logar aan te sluiten Te noeilijkhoden net uitrusting en bowapenin j zijn uit de weg geruimd F R Ü N T K J Y U y S WE STJ RCNT De berichten die van hot front in België binnonkomonj geven de nilitairo situa tjo weer van ongeveer 43 utir geleden Op do N flank houden de An stand tegen allo Dr druk in In do sector St Vioh Yielsalm hebben de i n hun troepen teruggetrokkenj daar de posities daar onhoudbaar werden Do D ijn hierdoor in de gelegenheid gestold hun 2 y ig gen tot een grote te verenigen n de centrale Doctor haddon D voorhoeden hot dorpje Celles op 6 lm ton O van ± l Maas bij Dmant beroikto Radio Oranje neldde gdcT ora rond dat do D weer uit de stellingen bij do Maas verdreven waren ïïet D N E verklaarde over de strijd m do Ardennen dat het hier neer en n er oen uitputtingsslag wordt Op de Z flank zijn de Ajn voortdurend in dt aanval Over een front van 40 kn riikten zij 3 a C ki i op Zij bevinden zich nog 8 kn van de ingesloten troopen bij Bastogno die roods noor dan oen week hardnokJkig standhouden Zo worden vanuit de lucht geravitfiilleerd Beide partijen hebben in do afgelopen d igen grote verliezen geloden aan uxnschappen naar de De verliezen a an n teiiaal zijn veel groter Tn do laats to dagen verloren zij honderden t inks en duizenden gemotoriseerde voertuigen en spoorwegwagons Van terdagriiddag tot Haandagavond worden or 12 000 aanvals A luchten uitgevoerd i In de ongeving van Nalriedy zijn een groot aantal An not eoa loo tal tanKs ontzcit Y iiiden 7 l i ton Piroa is van D goBuiverd Bij Straatsbiirg en Lautorbach zijn Ajj patrouilles over de Rijn gestoken 6n hebben zij dacnr kleine bruggehoofden gevornd OOSÏIiTlUNTs in oen verrassend snelle aanval IS het Maarschalk Tolbuchin gelukt het D legei ten Wr van B pest uiteen te slaan en een ring on do hoofdstand te loggen Tov ns VT erden 9 W voorsteden van B pest door de R veroverd en staan zij op 3 kn van het centrun der stad Seiort Donderdag sneuvelden er neer dan 15 000 D terv ijl neer dan 55t 00 D vordon govan en genenen Meer dan 500 tanks worde buiten gevecht go t€vl4 n f54 vlgt werden in onbeschadigde toestand op vliog volden buitgonaakt De R staan nog slechts op ISO Icn van Wonen De algene no verwachting ig d it het huidige Ri offensief zich spoedig zal uitbreiden tot do Poolse sectoren Do Woichsel is op talrijke plaatsen dichtgevroren en het ig s zal spoedig dik genoeg zijn on grote hoeveelheden troepen on natoriaal to ktinnen dragen LUCHTOORLOGs jg j J3 vernietigden meer dan 1700 L vrachtauto s aan W front Sinds 2 atcrdag verloren do D 4OO vlgt VERRE OOSTElh Qy Jap Keizer verklaarde op 2 Kerstdag dat do toestand goor ernstig is geworden Gistormorgen vielen Supers fa brLOKsdoelan in de ongeving van Tokio aan Voor de f8e naai v erd het vliegveld van Ivo Yna in de Bonin Archipel aangevallen LAATSTE IlIPHnvfl s x u Zojuist kont hot bericht binnen dat het belangi ijke wegenknooppunt B astogne door vanuit het Zr oprukkende An is heroverd De An rukken in deze sector op naar het T J De De bevroren dat er 0 000 An güvangon gononen zijn Het aantal D IrrijgsgüvangiL nen bedr uagt I5 OOÜ Gisteren noidden de Goallo voor het eerst dat do D n zv aro lanvallen meer doen Do D zi i totop 10 k v d Maas terurro sJrtgen