De Vrije Pers, vrijdag 29 december 1944

DECEMBER m GEUS JE MINTIENDRAI ons VOLK HET PAROOL STENTOE HE TOEKOMST TROUW I VONK DE VRIJ E GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ l DERLAND DE WAARHEID en NIEUl SffHOANEN J t NE DE R L A N D s e B E i vI C H T ErN uit Stockholiii wordt bericht dat v iii een Zweedse haven een Zw o i p geladön Hgt met levensmiddelen Vüor hezet Nederlands gebiedt Set ligt in de e doe ing het schip zo spoedig mogellöï te laten vertrekken zocSja d onderhande iingen met beide ocrlbè vDarende partitien over de bescherfiiihg van het schip zijn gfè êindigd De lading van hef schip vertegenwoordigt een waardö Van 4 millioen Zweedse Kronen Niar aanlis idihg hiervan heeft de Zw Min Pres H aiis inmedegedeeld dat midden October deZw regering van deNedV 2 egering het veiïoek heeft ontvangen levynsmi delen naar West Nederland in het bijzondernaar Amsterd sm en Rotterdam te zenden Sedertdien is alles in het wei k gesteld om aan dit verzoek ofe voldoen Een dezer dagen heeft Prins Bernl ard op een vliegveld een tiental leden vanhet Ned Mitchell squadron onderscheiden met het VI iegerkruis Vlo elucht maarschai Ambr y die ev eneens bij de plechtigheid aanwezig was zeide grote eerbeid te hebben voo het werk van het Ned Squadron Zondag 24 Dec werd het parkflat Marlot te Den Haag dat bedieningsmanschaipen der V 2 herbergde gebDfflbardeerd Het gêbbuw kre g verscheidene tref f er jen isvthans grbtendeeld onbewoonbaar J e bezetting van de Z Hollandse kust bestaat uit de H Goring divisie on ieveer 10 000 leden van de Kriegsmarine en 300 man G rune Zij zijn gelegerdtussen Wassunaar en Hdek van Holland Tussen Wassenaar en IJmuideh ligt een bezetting Een dezer dagen hebben de D het grote schoenmagazijn Huf leeggesleept Zijhaalden 15 o 000 paar schoenen weg Drie dagen is men bezig geweest om dezevoorraad weggesleept te krijgen Bia deze zaak Wgs het meestal onmogeliókom aan schoenen te komen Tiadens het inlad en werd het betreffende gedeelte van de Kalve rstraat afgesloten Verder schijnt een enorme voorraad kou ó n bió dezelfde firma w eggesleppt te zidn Oök zijn de D begonnen met hetleegsiepen van de tabaksgroothandel Hüystee Co o d Achterburgwal ïn Frie eland moesten zich op 13 12 alle mannen tussen 1 en 40 jaar meldenIn Opsterland meldden zich van de + 7000 man 7 In Smal linger land van eenca 6000 man slechts 4 Deze mensen kregen voor hun trouwe opkomst vrij stellingen TengevoX i G van het bombarderen van de centrale te Hengelo zit de gehele AchterhQü K zonder electriciteit 1 Op 5 12 stortte boven Leiden een IJng jager neer De piloot wist zich metzijn parachute te redden en kwam op hef dak van een huis neer waar weldraeen grote menigte hem luide to öjuichte Helaas was een D te snel ter plaatse om den piloot een goed heenkomen te doen zoeken Onder gejuich der toe schouwers gelach van den Engelsman en gevloek van d en D werd den pilootweggeyoerd Enige D in burge r meenden toen PB ♦ te m oeten gaaii controleren v iLarop een snelle aftocht der toeschouwers voigde c I