De Vrije Pers, vrijdag 29 december 1944

Pag 2 Vrijdag V A N D V Po No 49 N I VviSTFHONT E N E U W S 29 December 1944 DE F R O N T Het Du offensief in de Ardennen is tot sta gebracht en gelei eliik aan nemen de Am liet initiatief in handen Zió A allen aan op de oeideflaïiker en op de unt vah de Du saillant Tussen StavelDt en L roche veroverden de Am Grandmanileh Mahay 2 belangrijke ve rkeersknooppunten TussenCellesen Edchefettis een vrif aanzienlióke Du troepenmacjit da r de Am om sinaeld OhobhoudeliDk wordeu de ingesloten Du hier vanuit de lucht aange i7al 4 r Eenhëden van het 3e Am leger onder Gen Matton dringen vanuit Lu x€aWg W Z Belgie over e n front van 60 km op naar het N Ze zi i de rivier daS auer Op velschillende plaatsen overgestoken Zij veroverden enige dorpenirn de jiiifeeving van Echternach en verbreedden de corridor die enige dagen geleden 4 or nen naar Bastogne mas gfeslagen en waarop de Du hevige dpch ver ke6fse aanvallen hadden gèda Het blijkt nu dat de Am nin Bas cog stand Sebben lama en hoeden dahk zij een uitste ü3 Dii vltaUIeririgr v niiit de Va Duv zij de is bericht dat de Du ten O vaa Lu cemburg aich weer in de stel ilLikpii vail de Biegfide diini t el ben texuggei rokken Over de Dü verliezen ver o rlaakt door de ge ali luchtma ht is het volgende bekendgemaakttin de eej ste 12 daKfen van het affensie f vtrloren de DavlOOO lt waarvan er 700 met zeker hi id werden vernield In dezelfde pferiode vernielden of beschadigden de yall iuphtmacht 1000 tanks en 5000 viacht auiosiDit alleö eHitn een veTlies va 29ö 5ëam toestellén jit het geai H M is bericht dat het aantal Du dat zichA Belgie oyergééftvsteeds iii r toeneemt De vijand he eft te kampen met bensi legebrek wWïdoor dè 20 iivisies waa3 m fcdti hij aanvalt sterk in hun bew eegUj k idid ehèndicapt pijn VaiJ hetr front an Ned wordt gëmé ld Vergrate iDu patrouil leactivgstéifbij HfeUöden en en te I van Venlto i eADü aanval ten p0 v n Maas 3Ï 3Wwe rdafëesiagen Uit fcfcn dagQJE aervOnderf Menddooi KejLtely l en 76S lCiuge estiads aanvo rdej der Du in xHnXri k op 31 Augustus zÈll lö ord Heeflj gèpltiegd v üGHnÖDEickivGaatéxen was het de 6e dsg vah het grote geall l xchtQtfQn J Bf o ► èn Duki V 4 m üi iaafiJ dain 2000 zw bwv boven het Rijjïsgebied die 14 spoof Vvegdj ïen fivïej n iS a v Koblenz vBoJm Kèulen Opladen en tomchen Gladbach Taiiuit Italië wfcMën acingevalien pojrwegd elen tè Regensburg en oliefabr te 8iïd 1vitsch eïi tolïin bei de in OSecho l wakije spitfires vielen V2 lanceer Slk jtsen en 0 i $lapïa tsenben vens een Hotel voor V bedieningspersoneel m daloof dsf3 abt vair eêh Jjifederl ndsche stad aan Vro eger op de dag werden evere ens 2 do€ilÊncen lagpl aats n a ungev löö De piioGerh haddeii opdracht uiter it j aüM éü2 ig te we e daar zï h eei ziekeniiüit £Sl J doele n bevo nd i5io dje oOi ae küst wiiSipen y t e t xi I d toeyo i s hip ii brand i SoSTlMfe De Euvrükkenfsnt ten W vah Budapest op teneinde de Du elkte ont etti gspoging te beletten i rukken op naar G 5ror Raab dat nauwlioks 100 üid an vve neij eh Ö km van de O aijTj é grens li if In Budapest zelf wa rden heviger traatgfcv eöhteh geleverd 9 buitenwió kenyv ah de stad bevinden zich eed ö in Ku handen i u SS soldaten gédra gen tich beestachtig tegeh oV cr Hong old at eh die dé wap ens willei neerlegeen ï lh NI yan Budapest i het gehele ge r iVd tussen lEipel en Gram nu töheel in Hu handehV De Ru rukken op naar Komorn d hoofdweg nat f pressbü m de OöJstze brachten Ru o or logé schep en en Du an r yan lOVÖOO tson tot inK éoDU Ten Du her ov rd KVv van Rave nn a be ilAl ïfe $raga $ 30 km én N YahliSa dó or dfc hijiten Can tr Alfonsino alV GlfDE BEJaCH TEN W egën s verga nde eisonv d BAM is de c jnfe mentie in Ather 3ï onï ëpralde tijd opgeschort Chu rc iili ls bèzöe k aan Athene is niet gemald geweest Toen hij het gsbouw vVi Britse ambassAd e verliet werd er met e niitrailleur in zijn richting gesch o tfen Héf oorlogsschip waarop de bespre ingën mët aart Sb is schop DamaBcinos pia atSvondën l g binnon het bereik van een LASbatterij Q ie eerst cbt Sf itfireff en Beaufighteis toe zwijgen moest worden3bracht Aan Kon George V8ja Griek jiid rC verzocht in te stemmen met d astelling van een xegent chap si aM y i P