De Vrije Pers, zaterdag 30 december 1944

Ü V P no 50 pat Met Ingaiig van 1 Taxi a b irj Te Irilje Pars worden opgenomen onder Hethöofd Meuwöorgajlen Ifet VQorliCbi t PARAAT dat verscheen in samen werking io t TEKixEUK en VvILUiKEU NIEUWS V A N D E F P O K T E N WE TFpQET In de laatste 8 uur heb ben de D in de Ardannen geen enkele terleinwinst meer gemaakt De Ain v daarent egen winnen in Luxemburgi en in de Ardennen steeds meer torrein Op vrij wanordelijke wijze zi jn de Dt uit MiddenLuxemburg beruigetrokken Volp ens een bericht van Reuter zijn de Am een felle aanval begonnen op de D speerpunt bij Rochefort teneinde deze van de D iioüfdraacht af te snijden De vijand steelt alles in het werk om Rochefort te behouden Vau de ingesloten D ten VV van Rocjn efort zijn er reeds 1000 gevejigon genomen Vanuit Bastogne zijn de Am 1 5 km opgerukt naar het Noord O Zij bevindeh zich nu nog slechtö ao kiii van de troepen bij Stavelot Volgens berrie iten v an oorlogscorrespondenten zijn de D bezig hun croep en te h er groep eren Von Ruhdstett stuurt nieuwe versterkingen vervoerd mei paardeh tractie naar België Er is een hernieuwde D activiteit ten N van C eiXjh klrchen gemeld In Ned bliven de D vbortdurend patrouilleren op de Zuid en W Maasoeveï De patrouilles oijn uitgerust met grampfoonplaten en geluidsversterke rs Zij spelen een zenuwoorlog Op de gramofoonplateh zijn geluiden vastgelegd die uitgebreide trèepenbewegingen veroorzaken Alzo moe beh Zij met hün plaatjes de schijn wekken alsof enorme hoeveelheden troe pQïi de riviei oversteken Daar hij zijh troepen elders moet lnz etten h eef t feh Pattoa het bruggehüoid over de Saar bij Diilihgen teruggenomen LÜGHfOOiüjOGj V G istermiaaag hebPen zware RAP hw met bomïiien van S ton een aan V al gedaan Qp de basis voor mptorto2 p eilpbóteh té Roiterdam Ev en eens weiMon er aaijvaJ Len gedaah Oy D tra epen ipp £ctouVi e D ei u Duiveland w a r 4 l atr 3te dageft trqepenbeweginge n war n £ 5 1 gnaleerd Op talrijke plaatsen de d de j ëall bactische luchtmacht aanvallen op het D rail en wegvej fvoer in We4 In de afgelopen nacht de d de RAP e en nware aanval op heb spo oiwogknj jr Treuzdorf en op de grootste synthetische oliefab riek in het Roergebied te iSG hplyèh Bu er Gisteren deed rle RAF een aanval óp de spoorwegemp van Go blenz ue rwij l 800 zw Ami bw de s poorwegempl vari Bingen Aschaff enburg en praiikfurfa£mvielen 10 bw en 3 jg verloren Bij Bastogne Vernielden v lgt van de tactische lucht Uiac h t 60 tanks en pantserwagens en 500 motoi voe rtuigen XjU ±b Italië vverden doelen a in de Brennerpas de voorna am ste toe voersvffi g vocr Kesselring s troeoon in N Italië Salzburg en Z Dtl aangevallen OOt ïFRONTs xiQSs troepen zijnde riTier de Gpan overgestoken en rukken nu op ove r de vlalvte voor Bratislawa Pressburg In 2 dagen maakten zij in de e b c tor 6000 D en Hong gevangen terwijl er 5000 sneuvelden In Budapest du iir t de strijd voort Wat de D kunnen verhj elen dat doen zi j Alle bruggeh Ö vèr de Donau hebben zij in de lucht laten vliegen Het Koninklijik oalüis te Buda staat in b rcaid terv ijl het stadhuis is verwoest Er v ordt bvochben van huis tob huis var kamer tot kamer Gisteren werden er in B pest 2000 D ge v angen genomen In totaal verloren de D gisteren aan het O front 99 tanks ITALIË De 1 nebben de aanvallen aan de Serchio ge staakt waarscbijnlijlc bei gevolge van de hevige geail luchtaanvallen Ook Gallicano is door de Am v ontruimd VERi E OQ S FE M Sup e r V1 Fo r i en vielen de grootste Jap binnenhaven in G i ina NanEihg l o goed gevolg a m In Birma beschieten de Britten Vanuit ht t u aju schic reiland Akyab O Afr troepen die oprukken naar kandal y nade ren de d i 0gü zone vai i de Irr wadi GEI ÜENGDE BE RICHTEN Bï eh GrieksrNat troepen wiimen in Athene steeds meer terrein Het centrale en Z 0 deel van de SL ad is vrijwel van de Elas gezuiverd Tot nu toe zijn 7i 00 Eias gevangenen binnengebracht ChuGhill en Edpn zijn gisteren in Londen teruo e keerd en hebben verslag uitgebracht aan heb Kabinet Gh h eft een ohderhou gehad met Koning George van Griekenl an d Volgens e n artikel van Go bbels in das Reich loopt Hitlei gebogen vanwege hot vele i uren over stafkaarten f