De Vrije Pers, dinsdag 9 januari 1945

Wo 55 DE GEUS üE U 1INJ LENDRAI OiJb VOM HE FAkOOL STi NCOfi DE l OEKQ VxS TROUVv DE VOiN K DE VhIJL GEDACHTE DE VitIJE FAI lEDER VRIJ NEDERLAIID DE MARKElD en IUEUwSOKGaI kI UITGAVE VAN HLT FAkOOL f z 9 JANUARI 1945 w i A L G C IT U j I N G Van bevoegde zijde veij oek mer on mer mr we ei te gewen onze nies heen Biabaiit t te andwooi len op de vele verzoeken om over heu po en van vele jon selui om docj de litferciken Van ge li zijde is me a er allerninst op costeld deze aonêemanuen to onfcvant e i Reeds meexdere malen heeft men dit uitdrukkelijk mede Gdeeld De gealL moeten op hun hoede zijn voor provocatf lis en spionnen die tegelijk met de goedwillende jongelui de rivieren t irsteken Bovenalen zijn de ove gangsplaatsen dooi de grote sLioom van overt angers dusdanit oezet dat dxcgenen die in dt eersbe plaats in aanmoiking komen om over te gaan n l de geolx pilot en uikwijls de giootste moeite heb en om hun Linies te bereik i Tensloote wijzen wij er nogmaals op dat hei momenteel van het giooLote belang is dal eenieder zoveel mogelijk op de post blijft die hem is toegewezen n de taak die hij gedurende de bezet in stijo Ot zich heeft genomen zoveel i ogelijk blijft voortzetten P R E C I o I Ë R I N G V D R E G E R I H G o V E R K L A R I W G genoeii bleken Tevens zeide hij meii in Duit si noaig heeft de wed bevolkii g deze moete T neinae lle mi sv er tand te vo aibeidsinzet nader gepiecisiëei ma verlenen valt ook het gan e te den wat za A den Do liard releveerde gisterenavond in het kor de schuniiighuichelach tigt en cynische rede welke Se s Inquart Zondagavond hield en waarin hij oit en onomwonden zei dat alle mannen van 17 40 j worden weé evoeid om om net verzet m de drie genoen ie provincies die o ilogsteriein zullen wor at hier alles vandaan gesleept zal woiderj IS aan naaimachines pf staan zeide nij een voorbeeld noeiijond vromen is de regeringsverklaring over ie Ondei het personeel dat geen medc werking personeel van de AibeidsbureauXoAl e mb te aien vai hoog ot laag is het ten stiengste verboden hun t J erl enen B I I N E N L A l J D S N I E U l v S wegens het verbolgen louden van een ondergedoken Nod personenauto is do boerderij van den Heer de ± i in De Tempel door do D Viijdag j l in brand êefoto en y9 bbuks vee werden in beslag genomen In verschillende nlaat sen o a Del t Rotterdam Dordrecht en Den Haag maken de D aanstalten om de eieccenorale onklcr bc msken Verschillende onderdelen zijn gedemonteerd en weggevoerd In ie Hocksche waard zijn alle tract oren dorschmachines en landbouwgereedschappen dooi ae D gevorderd en te Puttershoek ingescheept iNaaat door dei In elkom andant van Goerue en Overflakkee d m v een in abominabel blerht Nederl nds gestelde bekendmaking bot 21 Dec j l ge egenheid was gegeten aan do man lijkt eil jdbcwoners van 17 40 j lom zich te melden ijn de D tct raz 2 a z verg gaan Een aantal opgepikte lu ïivtn is weggevoerdr Dt lViij De 3 tu ve heeft heb gehele personeel ontslagen met 10 üagen salaris Deze ma icre el tracht de al j te motiveren met het dab üdewerking aIs er in Dtl behoefte er ge n geld is D or rteze nautregel komt het maimelijke personeel aer inkomen en werkkring en worde het gedwongen voor do D te verhaal zon Wol ken Deze H f V handelviTze stdaó Ij jnr © ht tep eno 7eT de mcatregslen van anoeie lrtbri eni lie 4 cf 6 maanden saiaris uitbetaalden RectificatiejHet bevolkmtoiögister van So koop is NIET onlergedoKen doch door de D weggebieept en rr t die van eendere gemeenten in Gouda g conlTaliscord