De Vrije Pers, donderdag 25 januari 1945

dysenterie I bulktyphus en kindervcrlairiininfc nemen snel toe De diphterio en roodvoiikopi demieè n hebben reeds voor Nederland oagekonde afmetingen aangenomen Het gevaar voor vlckty ph us moet ernstig onder ogen worden gezien Aan deze toestand is de bezetter schuldig Ten eerste doordat hij met ovurtreding van de intornationalo wetten do e rote rosorvo voorraden die hier in I940 aanwoaig waren naar Duitsland bracht on in de jaren na 1940 nog een groot dool van het vee en van hot in ons land geproduceerde voedsel wogvoordo Ten twe de doordat hij nu in 1944 i ot Ncd TOlk l el t het nog aanwozigo voedsel zo goed mogelijk over hot land te verdelen o a doordat hij nu bijna alle vorvoermidde±cn in beslag genomen of weggevoerd hooft Do pogingen om de sohujd af te wenden op do Nod instan iii0 ö moeten worden afgewezen Maatrogolon tor yörbotoring van de voedsel verdeling werden door de bezettende macht tegengewerkt 1 sche pen di voe iöel willen aanvoèï on werden in besldg genomen De vböri aden die b a in fabrieken veemen en koelhuizen nog aanwezig waren werden weggevoerd toen de hongersnood al begonnen was Be bekering dat de cpcor wegstaking oorzaak is van deze noodtoestand mist alle grond in normale tijden vervoeren de aijoorweg n sleoiits öen klein deel van ons voedsel De schrijlrers van deze brief vrezon dat argument n van üienselijkhoid door U als onzakelijk ter zijds worden gelegd Toch kunnen wij niet nalaten U te vragen of gij vergeten zijt dat Indertijd toen D en O rijk se kinderen gebrek leden zij gastvrijheid kleding en voedsel ontvangen hebben in ditzelfde land dat thans door Uw landgenoten wordt geplunderd en in de hongersnood gedreven Dtl dat zelf de verschrikkelijke gevolgen van de hongerblokkade heeft ondervonden en deze handelwijze ais misdadig heeft brandmerkt drijft nu zonder enige noodzaak eoA óil tfrapend volk in de hongeri Wreder dan dit ialleff is iff llidati do op steeds groter schaal on op 0te0ds ruwer wijae doorgo erdo wegvoering en iöwerkstolling van N©d mannen in de vijandelijke oorlogoorganisatie Ie do ze dwang op aiohzelf yeeds eon vorgtijp togon de eerste regelen van nenselijWaoid on internationaal recht do gruwzaamheid waarmede de bevolen maatregelen th ns ten ultvoür worden geleegd kan slechts de indrulc wpkken van een vrfokkoefening op weerloze mensen Aio slaven worden de mannen opgejaagd en v ofif ovoerd zonder dat met kenlijke zxekte of invalidit t rekening wordt gehoudenr Voort dro v en ovpr wegen tot uitputting toe als l venloz waar samengepakt in loodaen gocderenwagen of rui pag 2 nt van cheperij i eheel of bijna zonder voedsel gelaten verstoken van verpleging en v oorziening van elementaire behoeften des levens zijn de ongel ikkigen ten prooi aan ziekte en ellende en als paria s aangewezen op de liefdadigheid der bevolking Wij i t ven deze aanklacht door enige mededelingen van oo getuigen Het zijn slechts enkele grepen uit de van alle kanten tot ons gekomen gelijksoortige berichten TJEIANSPORTM ZWOLL Es Transport van burgere uit R dam op 12 Nov 3 treinen In alle 5 de mannen ih goederenwagons met te weinig atroo Zo iMlaif ruimte dat slechts een deel kon zitten of iig3 no Geen gelegenheid om behoefte te doen De mannen waren op IO II gegrepen hadden op 11 1 s avonds voor het eerst iets te eten gekregen en kregen nu op I2 II in het pikdonker terwijl er voortdurend gerangeerd werd wam eter en de gelegenheid om hun behoeften te doen fet moeite werd toestemming verkregeh om 12 ernstige sjièkeri uit helt tran spor t te verwijderen 1 HAARLMT Transport van burgers xd4 ü da © op 12 Kov7 Na een mrjs in de regen van R dam nrciT Delft T erden zij in wagens zonder stroo opgesloten Er waren 50 60 man per wagen Jlkö wagen had 2 raanpjas van 30 bi 50 b Behoeften moesten op de gron d gedaan wordeni waar ook op geslapen werdr Siekten o a flo ride gonorrhoe syphillis long tolSsej gulo sen angina dit terie zware epilipsie Bft meest kraohT ige overreding van de te hulp geaiïösËÜlB doctoren was nodig om de wagens waarin zich zieken zouden bevinden geopend te krijgen De Haarlemse burgers maakten van deze gelegenheid gebruik on de mannen van voedsel te voorzien Bij de v agens die niet oi engingen ging zeor veel voedsel door de bxargers uit de iond gespaard bij het overreiken door de nauwe raampjes verloren E3 ka officiële voedsel vers trekking ontbrak 2owel in 25wolle als in Haarlem ontbraken verwarming en verlichting fsheel On de treinen werd voortdurend geschoten om de mensen angst aan te jagen T0E3TA TDEN OP DK PLAATSE VAN TEWERKSTELLINGEN Op de plaatsen van tewerkstelling was de voeding over hot algeneen beter eehter geen ains ovoral Iia Wezep bijv zaten enige d ii zenden mensen zonder voedsel in de kazerne opgoslo en Sr v as geen werk voor hen d as kregen zij ook geen eten gTKV AKTTERMGs In frbrieken leegstaande htii zen scholen etc etc ljlC iy £ri Mamietje aan raa metje op de grond net natige hoeveelheid stroo D ïJKKIl Gs J cV nn onfbraker of waren in zeer