De Vrije Pers, zaterdag 3 februari 1945

f v MjmMiv P r Ci 3 0 L fc jl u T M ƒ l i j V i y Uitgegeven door DE GEUS JE MAINTIEI IDRaI ONS VüIit PiiROOL STElTTbR DE TOEKOMST TROUW DE VONK DE VRIJE GEDaCHSE DE VRLTS YAj TIiEDEH VRU NEDERLaND DE WiuiRïrEID en NiEWSORGüNEN uc ITo 66 D Zgiterdfeg 3 Februari 945 Z lU ROOFOVERVAliXEN De plaats hebbende roofovervallen en rooftochten op het platteland zoge fif jadten bate van het verzetsleger hebben de samenwerkende illegale organisaties doen besluiten U het volgende onder ogen te brengen a roofovervallen op boerderijen ten bate van het verzetsleger zijn voor 90fa rooftochten door duistere elementen b slechte in enkele gevallen zijn er bepaalde opdrachtejü iai tgevoërd o het zal van belang zijn dat alle boeren van deze besluiten kennis nemen opdat het vertrouwen in de illegaliteit indien geschokt vrorde herstelded beruchte zvnart e handelaren moeten met behulp ven politie en GGD worclen gepakr HBRICHTEN UIT HSZET EN BEVRIJD aSBIED W A meldt ons In Utrecht ia het oog veji de D weer gevalleü op een nieuw artikel wat zij willen gaVin vorderen ledere bezitter van een mr rkies zoAnesoherm heeft aonzegging gekregen deze in te leveren Vinnen werd op 4 l door een apntal valschermjagers afgesloten Er mocht niemand meer in of uit Er zouden een 7 tal arrestaties zjjn verricht Het telefoonnet in de Prov Utrecht wordt systematisch afgesloten Op 24 1 was Jutf4 S aan de beurt Op 25A Vleuten De Meren en fmdere kleinere centrales Over de stad Utrecht is nog niets bekend Op 23 1 zijn een rntal spoorlijnen gebombardeerd Zo werd de spoorbrug ven de lijn Utrecht yi dam bij Utrecht zwr ar beschadigd Ook werd een aanval gedaan op do l jn Utr Leiden nabij de spocrbnie over het RijnSchiekanaal Het resultaat was hier echter nihil De spoorlijn A fcortZwol le is getroffen ne bij het buurtschap Kierden De lijr is vernield Ook bij Putten werden de Rijksweg en de spoorlijn vernield Op de middpg vr n 28A heoft de R A P op scfdtterende i tójze hot gebouw vn de FeldgendPrmerie te Dordrecht aangevallen Jïet huis tegenover het station brr nddë tot op de grond toe af H ierin waren de bevolkingsregisters vai Dordrecht 27 ijndredht en andere plartsen opgeborgsn In dezelfde st d vervar rdigt de lips brroidkaatenfabriek voor de D wesrm cht 60 0CX hcmdboeien Be directie a nvorrd de deze opdracht zonder bedenken en heeft zelfs een prtent r i ngevrar gd op een betere sluiting De handboeien worden gebrukt tcg oji Ned mnnna3i I50 arbeiders van deze fabriek gaf dn directie vrij voor D grf rfwerk Door de D v eggevoerde machines en onderdelen vorden op de inpakf f doling verzorgd Bij de 3 daeg3e strijd om Den Bosch zijn 169 burgers om hst leven gekomen Deze slachtoffers zJjn tijdens e n herd inkingsplechti heid herdrcht In bevrijd Nederlond is d i Ned oud minister Trof Gelisaen ge r est9crd beschuldigd VGn collaboratie met de vijriiid R dio Oranje h j jft een rectificatie aangebracht in de frontlijn welke zij onl ngs we rgaf en welke gegevens j rren ontleend r r n het ANP te Londen die deze gegevens weer v n bezoegde zijde hadontvnngen Het front loopt rrn Ko jrnond NIET in dt richting van Weert dusNIET over de W Mnp3oevar mr r It ngs do Kars tot Pbn Mrrseyk Inmiddels is het objLed tussen B ns en Hoor thP no bl jn Kehed vun L fcezuiV dirc B U I T E N L A N D In België zijn de 5 soc minisfccrn vn het kribinot Pierlot ffgetredon waarop de rersring hnf r ontslr he ft inp odiend Op verzoek ven den rr crent Prins K arel worden de v orkzrr Uiod n tot Dinsan j vooitgezot De grieven be treffen de voedselvoorzi iiiVx o n Ck kolcnpostiG r lsni d i de kw stia der col