De Vrije Pers, zaterdag 10 februari 1945

OQ nf Hiorin waren do bcvolkingsrocictors van Dordrecht Zwijndrcoht on andoro piadtnon opgeborgon In dezelfde atad vervaardigt de Li pa Biandkastenfabriek voor do IXiitst V oer macht 60 000 handboei on Da dirsc lia aanvwar d dG dczü opdrackl zoudüP beüenkon on heyft üelf oen patent aaj gevrai d op een betere aluitingi De handboeipi i wpf den gubruik t Legejv Nedorlandöó mannen I 50 arbeiders van doz e fabriek gaf d 0 directeur TTTij voor D aafv ork Door do D T eggüv6or dQ inaohia fi c n ondordeion worden op de inpakafdoling vor ïO x gd BUITENLANDS NIEUW In België is de Rugoring Pierlot af trcdon Uit het concontraxiekaöip v SMlto Thomas bij Manilla aijn 28 Tod door do Am bevrijd Elba dat onder Frans bestuur v as geplaatst nal aan Italië worden teruggegeven In Moskou word ol ficioel bekend gemaakt dat sedert het begin van hot winteroffensief 5 D Generaals de chefs van stavón van het 42e en 4e legerk rp9 en 8 hoge D officieren gevangen genomen zijn Het hoofdkv artier van Greh Eisenhov er deelt mede dat tijdens het D wintferoff van DecoLibor en Janufu i in het 117 de D 220 000 mfm verloren waaïonder 110 000 gevangenen Sedert D Day verloren do D 1 milïioen man w o 860 000 gevangenon MEDEDELING VAN DE REGERINGSVOORLICHTINGSDIENST Gisterenavond maakte Radio Oranjo een medodo ling bekend van do regeringsvoorlichtings dienst vraarin werd vermeld dat een aantal personen uit bevrijd Nederlanpl enige dagen de gast zijn geweest van H M de Koningin In een huiselijke sfeer heeft H J1 zich laten voorlichten omtrent de maatschappelijke toestanden in bevrijd gebied De aanv ezigcn spraken van het veT üangen va tallozen in bevrijd gebieji om actief deel te nemen aan de wederopbouw van Nederland en drukten namens alle Nederlanders de wens uit dat H M spoedig naar het bevrijde Nederland zou kunnen teru ïkerQn OcrniJ er TPn da raad van Sïiniebcrs JPr o ± Gerbrsaidy ont lng deze groep van perso nt n met gn o te bü lari 3belT ing DRINGEND VERZ0i3C AAN ONZE LEZ Ss f SN LEZERESSKi De re dactle van Do Vrije ors heeft voor het goed functionneren van de bezorging in en om Gouda dringend behoefte a in enige rijwielen dames of heren en of rjjwiel banden Zij doet eon dringend beroep op al lozers en lezeressen vooral op ien dio eoii ondergedoken fiets bezitten deze voor de duur van du bezetting aan ons af te ataan Richt U eciiter alle en on ultsl uitencl tot de U bekende on vertrouwde contacten waarvan U voor nu zo vel als na do bevi i T ding een bewijs van ontvangst zult on1v£m gen Dit ge idt oveneons voor fietsbanden dio xer beschikklnf worden gestold P R O N T N I b U S TOSTTKONT om crdfgmorgen 13 het lo Canad leger ilat onder commando staat van veldm Montgomery ten Z O van Nijmegen tot het Qf êftêief o ergoiiftftn llot offensie f ohtwik koit ziohtïn het didtttbebobto ReiöHawald in de riah ting van Clove en Goch De eerste resultaten zijn dat 13 D en Ned p aatsen doer de Can worden ve rov rd en Mjna 2 000 Duitsers krijgsgevangen werden gemaakt Over o on frontsoctor van 11 lan vorderdon de Can er 8 Zij rtar n nog slechts 9 km van Olevo na de vorov ring van Kranenburg I 5 deel vfui he t Reichawald evindt zich in Can handen Het doel vari dif offensicf iss De Siogfried linie vanuit hot N op te rollen Mt offensief wordt beschouwd alö het begin van een groot Geall offensief in het Westen tegely kertijd met een Russ ci fensief in het Oosten Aaii het nieuwe offensief ging een geweldig luchten artilleriebombardement vooraf Alle D bruggen over de Rijn achter deze frontaec tor zijn vernield D steden Cl eve en Goch werden zeer zv aaj gebombardeerd Ten ö van Mondschau zijn de Am na do verovering van Schmidt totop enkele honderden meters de grootste stuwdam in de Roer genaderd Zuidelijker st aan zij 1 km vïui Brum dat mid den in de Siegfriedlinie ligt In de beneden Elzas heeft allo georganiseerde D tegenstand opgehouden te bestaan De Geall beheersen nu do linker Rijnoevör vanaf de Zwits grens tot 15 km ten N van Straatsburg OOSTFRON T t 1 4 4 v 4 1 In de laatste dagen is er betrekkelijk weinig officieel nieuws doorgekomenvan het Russ front Over de strijd in de hoofdsectoron n l die van Soekof en Konjef wordt het stilzwijgen bewaard Uit de D berichtgeving blijkt echter dat de R hun offensief voortzetten en zich tevens ajpa het voorbereiden pijn voor een nieuwe geweldigestoot Do D berichten dat troepen van Konjef vanuit hvm bruggehoofd bij Steinau 20 km zijn opgerukt en aan de buitenwijken staanvan Liegnitz dat 60 km W van Brealau ligt Ook molden zij hevige strijd op de W oever van de Oder van Küstrin tot ten Z van Frankfort Officieel meldde Moskou dat S t argard totop 15 km door R voorliooden is genaderd atarg trd ligt 20 km van Stettin In O Pruisen zijn Kreuzburg en i auonburg veroverd Volgens een bericht uit Moskou is Rimraler benoemd tot legercomm en het ft hij opdracht de Russ op iiars n T r Eerlijn te stui on Himmlor heeft ijeen onkelo militaire ervaring LUC HTOOR LOG 4 let luchtoflonsief tegen de D ülioproductie v ordt met onverminderde kracht voortgezet Volgens een officieel mededeling van het Am luchtvaartministerie liggen in D allo ruwe oliorafl stil tengevolge v d lucht lanvallen IXjndordagnxcLt dood de RAP met 1000 toost i aiiv illen op Pó lltz 60 km van R front Deze fabriek is een van de grootste dio bonzmo mot een hoog octaan gehalto levert Gisteren I3OO k w M bw + 85O ig boven Dtl Schnellbooth won Hnuiden met otons boniT