De Vrije Pers, dinsdag 13 februari 1945

U ö U I T G A V B VAN Ne 70 13 FEBRUARI 1945 T GWS JK ll Ii TIi NDRAI ONS V i ET P OOL ST l TOR ns TOWOVST TROOT DE VONK i Vj üAVD DR WA hmiD en NimJWSCPGANEN 3 W As ne di our v4 i Vi+f r aciTiTi i uir bezk r Ts jTD p M btivichtBn van 7 2 L TH j luQ jg i Liii j c or on c l h 1 la fcoc j jo 1 1 11 3QjAc iil o on en don Boj IjI lj t o r i j icva n cerd en lijn nu n c uc j ud Lm gcci rlte van de Haagos foJLtio d i on 3 i eeko Kcrfft n s van haar ued is gelic t ia ir a ze korte opleiding in Scimlkhaar ij 35 Lj t d D poiifcio toepehieden nï b T i9b9r en de Gsni Fo l i i e in jv o l vj on dagelijk = een ext a rpnt r i van 3 Ltoeien van de cei Lrale ko jr r i o Gu on c lr p eet voor Nad lï i Iiü e i = rj r 5i het Car cpDde l uia ie In wn ir Je i aange O en en ia l dï r uoi loer Tr k eiut le cor v i dci w i i j oor hot iljüo X uis üOJzJchó Jr ip ie o ord ecb zal heooen ber it U ari r£ 3n v in d i yweedse Evhsps i cxidcr 0 rr j i ig sijn gedj stribueerd Z lO den er in Driebergen wsderom r r Iri iia s t ohoudeno In oudenbe ont sc ds bandv scht voor lederea man die zij t A 3 er t vijf gulden De opgepakte r a men i Mon naar A foort gevoe d Op 9 2 vardii er 1 r oi a stractra zia B Er vielen 5b slacbü ofxi in ai van eienkeion vei d n v ij j laton 2ci 9 aetfrho dagor zijn in ons land C0I an b i i ivorDon aet uzn of met r f Ucceï Da vi n iG uo rbardsnenhoii vsir iilden we hier o Op v z w rd do visr oTr sk o Vol ani Ml tiebruvk bij do D BUITENLANDS Ft t g a opperbevel hoeft eon oproep go r ch Lot het D pociwegpqrsonooi on do huj toi4l i doo urlii xüeiH werkzaam bij do DtRoichs bahn Dc buft arb wordt aangeraden het work in de etcek te laten Hot Ned 8pcon por3 wordt ten voorbeeld geeteld aan Jiet D ep w pers Het wordt opgearagan het vervoer van troepen naar hot front en het vervoeren van vluchtelingen buit arb en lovensmiddelon naar het hart van Op 4 2 worden V S do alen in Wassenaar ge b iiba doerd echter zo er resultaten Ook de jiucrhi ug te wolie we d zonder succes aan f = ilj en WTl word de apocrlljn vernield G l j ododan op 4 2 een aanval met n if T3 op do rroo Druf ovor de Vecht r y c p 1 j 1 A dara i foortïin beido richtin 0 wj J 1 do rails verniold 200 a 300 hui 2cr ki rr n dak op giaES do De Vochbdijk 13 sx g bosc adi£ d Ook do opoorlijn over do i ou i3 Vaart b j Loidan werd eveneens aa éOT dlleucOp 3 2 werd de lijn 7wollo A m lo bij Heino aengovallea Op S z eveneens V30j boirbardeiisnton Door 50 a 60 bw verd Deventer 3 inorgen om 9 uur gebombardeerd Fe sch e is enoraipTOoral in de binnenstad Faar schaLting zijn 50 huizon vernield en 1000 zwaor bocchodigd Tot nu toe zijn er 47 doden en 35 licht go nonden Sr waren 17 grote branden Gas waterleiding en hot electr not worden beschadigd Op 8 2 werd de aanval met ca 20 bw herhaald Hierbij werd de bnig gotroffen NEDERU D BKRipOT ® Vrijdagmiddag verKochóen enige mannen in Goudti op ctn at een z g illof aal blad Hat Laatste Nieuws genaa d Demonstratief zijn EJj door gewapende D opgepakt en weggeleid xj die het blaa hobban galezen zullen wel Jade lijk hebben ontdekt uit welke hoek de wind waaDt Het is een nicuwo D propaganda rast odeji u de Gil zijn populariteit r oeft verleren Voor de nuchtere Nederlander is t onjfjvaarl ijk gif De praoLische waarde io dat we iets hebben om de kachel mee aan te inokün In Coventry zijn 500 Ned kinderen aangeko iion uit bezet gobiod 7ij zallen in da onge i ing var d3 1e Sng ö tad 3 maardpn lang goed wolden fevood ojn woer op krachten te konen De Nod 0 idGrgr B v hoeft een manifest gericht tot de waroiiporE Do Wjd Rog heeft dit manifest voor de weroldpers vrijgegeven Na er op gewezen te hebben wat het N volk in de bijna 5 jr bezotting heoft gepresteerd en vervolg pag 2 N I S U W S Dato be3 om noren In Griekenland is de wapenstilstand getekend Voo r het ej ndo van hot jaar 24 het G volk voor de keuze worden gesteld pf het een Koningsschap of republiek wonet In België is do social van Akkpr isr in geslaagd oen kabinet te vormen waarin zijn opgenomen Kath Social Liber Coiamun en 1 onafhankelijke