De Vrije Pers, dinsdag 13 februari 1945

ü V P rio Ci Dinsdag vervolg Nedarl berichten pngel wat het hooft geloden verzoekt hot ci ii J LOstdo geeill volkeren met klem do D op iiur Ijtirba reheid on if gavplgon hiervan to wiAlenwijzen f De dipl corr v Reutor moldi dat ProfrCvr t rsi nsiy niet verwacht do boiq rakingüu v nieuwe regering voor het einde van ös tei beoindièen Dit betekent nioi dat i j oi Oi 13 Februari 1945 pag 2 l VT jRULD vnED SS ORGANISiiTI C Op 25 April 46 zal tö 8an Fransi ri ïo èen conf der Ver Volk wü dcii grhoudonsv ardn hc i Handvest van de Vrodorai ganisrtip r 1 ïordon vastgesteld Ch ia en Frankrijk zullen worden uitgenor d gd too GO ti edun tot de grote 3 co mede de óó beslisser welke landen er tot de confer Veok zullen worden toegolatén PvOLITIB Om de 3 of 4 maanden zullen de Mia vai Buit ken vdn Am Eng en Rusl bij efa l omon VEHKlARIWGf BJ5VHIJD 1 UNBEN RN VAZALSTAT P l Xo hulp zal wcrdon vprleond op econoBioen poI atiQk g 3bied Lun bovengenoemde landen Elk laid üal volkotien vrij zijn zijn eigen moeilijkhoaen verwacht maar dat hot vcrkaor mët bevrijd gebied grote moeillV li donon dorvindt 5 w ap rdoor aan te zoekci o cn lilt Nod niet s o snel over kunnen h a nar v ïjouden XnilI OOKFSR K TÏB r i ïüT c D In de afgolopciii nJ ht werd óagclijktijc ig ir rpgering to kiezeni Htfet dit betreft hoopt yi ebJ ngton Lcriderv n MosXQ tfr 3cctE j U jllrioavd waarin het reijdic i it hyj Ó 3 iv a ig o V J£ V jit re Of O V A C raeri dat do Fr Regóhaar laodewèrkirtg aan dit pi ar zfii verlenen m S i airn dr i5 Jalta of do K i h3 ji o i aa Js f eh3 l w6rd bekend g T au Koi ca Iw de punt n van bespreking a en r r l LTi AN Voor da uiteinlslijlre nsder laag vAn Dosijaalle bijzondere picxnon uvl go werkt Mog grotere operatiew uit het 0 Vir en ÏT zuilpn v orden uit e oord Dagelijks zT in de 3 ealiriiiil staven bijeen gew3e jt en fie £ voT 5 ta coördinatie in de oo 3o vof r rg 7 e l woi déa too sfpayt Pas i ia do ovar ave 1g d d bepalingen bekend worden watira iU ü zich zai heb ion te onderwerpen Elk ddi 3 ge L ri lar d3n zal e an verschillend dsel van D Lc etton n bastuurscoïnra gevcriii aoor üe f y l üpr orb ovolh 2al in Pt i lijn wordon ge T3T igd rRr kr ijk zal vioïdc n uiigsnodJjjd dool t3 ns cicn aan dp besetting D stri d lr rricb con zullen ontbonden crden De D gon Etai r l geen kana moer krijgen poit op te ni aan Ket D krijgsmateriaal zcl vernietigd of in beslag genomen worc en De Dooorlogsin d f rie zal wcr ion goëlimine rd èn de u in d i 3 r i6 zei onder toezicht wordo n gesteld G ir log Misdadigers zullen terecht steian Het in niet de bedoeling van do gealj hot D volk te ver ietigsn maar pas na do verdelging var hr c tót ooc én militairisiiie kan D ho pen op eon bohoorlijk lovon Ky RiT LB TALINÜKIl DoïFl allj l i 3 JS FRON rSN 3 Z1l Grote rordori g£ i van Konjei ten V v v 0 13 Oder Na ciror een front van IGO km Q3 006 1 ten K jV van lizs Avv te zijn overge Lco wen lii ert Konj i grote vordsringGn genaakt on tal van uiterst oelangrijks plaat son vüroverd waaronder LiegnitZjStainau LübftnsHaynau en Kanth Oiaterenavond meldde Sóalin in een d 3gprder drt Konjef Bunzlau aan de Bouor had veroverd Bunzlau ligt hal ul Ef Broalau en Dresden De D meldeh bovendien r óg grotere R vorderingen De R zou don nl uc3 Lober zijn overgestoken en Oó r li iz b droigon Brsslau zelf is 26 goed als omsingeld Over oe brood front maakt Maar schcSookof goede vorderingen in de richting van de Oostzeekust S en NW van g hnsidemühl werden Deutsoh Krone en Mark Friedland veroverd In O Pr veroverden de R Elbing en Pr Sj lau ij ma kten hier een enorme hoeveelheid D oorlogsciat buit Ia Taj Slow veroverde Petrow B elita Biala ten O van Mahriach Osrtrau Er is bekend gemaakt dat by do verovering van Thorn 15 000 D zijn ge yanj en gemaakt on li OOO gejood iK iSrrRpNT Hnt offeusief ten O van Nijmegen TT 1 j j j epn a iphibische oorlogvoering plaats vindt ae ïciillr heeft toegcjoracht in r ede cn nee ts l etalen HiGrvoor zal een oorrsrdssie in i oa iou wordon cjigericht POiuJlM Sr znl or n nieuwe voorlopige Poolse Ft or ing van N tionaJ 6 eenheid werden govü vv d op biódore baris dan do huidige en w carir zijn opgencnen domoor leiders die thans 2üv el in ais Ipuiton Polen vertoeven Mriotof zal met de Br enAm arabassedeur te Mc ïkou een comm ivoraen welke toezicht zal houden op de vorming van deze nieuwe reger 7 0 spoedig mogelijk zullen vrije verkiozin s hade die hot 3 4 van het Reichswald is van D gezuiverd Gennep werd door Schotse troepen bevrijd Hier trokk en do gcalloover do Niers De opmars is r u vooral gericht naar Goch Tengevolge van het laten springen van oen vande grootste dammen in de Roer door de D ishot wL ter in d Ijeneden Roer sterk gestegenOp som ig0 plajitpen is de rivier nu 500 tot 2000 mt bre ed TGn N v Bazal hebben deDode grote dom in de Rijn bij Kemba ovenoonsin de lucht laten vliegen In de Eifel maakgen worden gehcudon De Oostgrona zal go omd da Am zich me os or jan Prüm In Luxomb word n door de Cur online met hier en daar Vianden Bxj Hagenau staken deafwijkingon van L a km ton gun o van Pol u P J nieuw punt de Modor over berhoIn het N on W zal Polen aarizienlijko gebieds J IV IT bovonEa uitbreiding krijgen De W grens zal op do JZ nT r f Tl r vredesconfor wordan vastgesteld ïii i l P i I to zijn in Eng 585 pereo JO GO SLAVIÉ Maaraoh Tito en Dr Subatshik o g fco en dcor het V wcnen Er wrjönzullen worden aangespoord de gesloten over J J gewonden Dec reap 367d en 847 gew eenkomst onmiddellijk ton i itvoer te bron 5 = tivvop D spoorwegyerk v Mo qui tca deden Vinhaöht aenvallen öo en tXiitsland o iv