De Vrije Pers, zaterdag 17 februari 1945

17 tWWXKL m CWB JE MAXNTISaJl lAl OKS VOUC HEl mOCL TOJ TOR DE TOBHDMST TROUW OS VCNK DB VRUi 55ÜACHTK US VRUE KATWJSR VRIJ NEDÏ5RMND tffi WAARHEID en NIWWSOHGANIN t iM i i I I I II i j J I 1 I I I I J l I E Mt i r n i M i r i nrii w if i BERICHTEN UIÏ BE HT GEBIED I Bll li I W A meldt ons BIJ heb bombarJofflent op De venter va 6 2 werden de pijlers van de 0 oerbyttg ant et De herstellingsverkzaanhe den 2ljn ttog goandtf ea het treit verkeer ie gestagneerd Op 14 2 werd Oen ïfeag op verschillende plaat en geboahardeerd oa het I aiakk artier Ook lIRiteaenaftr werd aangevallen li vielen 12 honmen op de renbaan Een geall jager vverd neergeaehoten Het Portugese schip net levensmiddelen ieie Delfgljl aangekomen De gaheeipelading zalVoor all personen 2 broden opleveren Op 9 2 werden in Den Haag een 2 tal brooddêp S tfi geplunderd Op 6 is op de Ccol singel te R dam een hongertocht gehouden door ongeveer 200 vrouwen Op 8 2 hebben een troep 0 mil en burgere met een grote vrachtwagen 66 sakken tarwe en 6 zakken erwten weggehaalld uit en graanpakhuis te Bleiewijk In de N provincie a bevinden zich thans ongeveer 70 C00 L jnburgse evavués Bovendien zijn hier nog 21 000 N® ers ondergebracht die oorspronicelijk naar D waren gevlucht Ook schijnen er hier reede D vluchtelingen te zijn aangekomen Volgens gegevene van inwoners van Baren drecht worden in de omgeving van de Velo was machinefabriek gelegen aan de oude straatweg van Barer dr naar R dam tartbanen en andere inrichtingen voor het afschieten van V wapens gebouvd Het schijnt in de bedoeling te liggen de Z polder ten van Baren drecht te inundsren Men is begonnen met het ondermijnen van de buitendijk vfifi deze polder De Biesboach moet binnen 4 weksn worden ontruimd Dit wordt nu voor de tweede maal bevolen Op 8 2 ia er brand uitgebroken in het Slot van Zeist waar de hu lrinvertaris uit D bureaux en uit gevorderda huizen opgeslagen lagoAlleen do muren staan nog overeind Razzia s en straat control e te Rijswijk Voorburg Wassenaai en Di men pü ffi RLANDSB pB RICHT BN Prof Ottrbrundy hosit oon bezoek gebracht aan het eskader van de 8e Ant luchtmacht dat regelmatig de Vlier onde HDllondor bo ven lUd rland uitstrooit In een toespraak tot de bemanningen hoeft Prof Gerbrandy gewezen op de grote be+ekenie van dit werk in verband met d © noodtoestaid waarin Hader Innd verkeert lu 0ct Nov 9n Deo 1944 werden 10 000 000 exemplaren verepreld Tot ereburger van Breda ia benoemd Kap Alex Jalta die een groot aandeel heeft gehad in de bevrijding van Breda en andere Brab plaateen Bij een bezoek aan de Neder landse club te Hew York heeft Kapt Jalta verteld over de bevrijding van Temeüzen Min Law heeft Ttoensdag een overzicht gegeven van de moeilijkheden waarin de geall verkeren in verband met econ leveranties aan bevrijd gebied Min Law wees er cp dat de moeilijkheden in Ned nog vergroov zijn door het feit dat hier nog grote oorlogsactiviteit is De avonduitzending van Ra io Oranje im 20 15 u zal daar zij gericht is speciaal tot de luisteraars in bezet Ned inhet vervolg de helft van haar tijd bestedenaan het nieuws Ook de re t van de zendtijdzal een infozmatief karakter dragen OUDBRS LST OP UW KIND ERgN Het is in da laatste tijd in Gouda herhaaldelijk voorgekomen dat de D onze kinderen misbruiker teneinde te weten t komen waar zich personen bevinden die voor de arbeidsinzet in aanmerking komen Wij weten dat de Dt geen enkel middel te laag en te doortrapt gemeen vinden Zij maken van de argeloosheid van kinderen die zich op straat bevinden misbruik om wen neer zij tevergeefs aan hun huis aanbellen te weten te komen waar zich de bov oner danj wel bevindt Onder het mom van gemoedelijkheid bieden zij jongens cigaretton aan tan einde hen uit te horen naar de verblijfplaatsen van onderduikers T