De Vrije Pers, dinsdag 20 februari 1945

derd stadl um g kcmaü Mr van HeuTCa Goe haa t 1 oeTt jii jüd e nTribionaal yoJuslï jo d 0 f hot sfhiefei land Bataai 2 a Tl Ccri rrrii t9TtjM iclera bevrijd n aa onde lledexj diide 9 De loco bnig iueefi ü r a BleiLwij J L A Ananerlain zoüd jp 5 2 j 1 aan vcrochiJ Je de lajid bo j wern de oJfoiidp ua tnoc i ji ii i In opdracht Sn r ei d jendfix nei ie te Lt Ha ge vorder nk Vc TJ hc t é ê u k van i én paaid en één kar en bc 5 cnurao op 6 j s voormidÊago B uu a d ujiiisL lii ikaweg Eind Januari arpj de hij n et c ianiueJders voor de £ ijrbGidsirz pt In uen jrhrDjvox r b volgt i oor de L o x r c hi if r opvoIöU de namen der pocoo ci Jio a ia do opriep jeen gevolg ge en d or o ge vcu Foe lang nog Loro LON DEN Churc iHl r Fden iDji giüteron naeen bezoek aan thine en een J daaja lieroekaan Cairo m Engela id i ci igjokecrdPARIJS De Ga ollo hooft pen voox stcJ van Roosevelt om hom to ontmoe en ai e hariigewezen daar hij nojj geen tijci gpha hna de tekab van de ICLxn tonf l bpaiuderer BEM De ZwiIs Bondsraad heeft ai o D cxedieten fïi ZwitSo geblokkeerd bont mie een 1 apitaalsvliioht ait Duj t 1 naai 2ivva i sLo ta onderzoeken TaLrijkc voo aans cainde nazi s ondergaan thans con u tkuur aati hetMeer van Conslair jTaf k b j rij Zw ts grens BUENOS AI ROS De i rgentxjn e Heg h el b eon fel protest naar Berlijn gebonden aangeaiende D weigeren Argont diplo atcn au D huLivTijgeleide te geven MOSKOU TengevoJge van verffondingan opgelopen op het slagveld is de jongste Runs Maarschalk en legeraanvoerder i aerniakofsky op 36 jarige leeftijd overleden BERLIJ N Funk heeft verklaard dat de D bankbiljottencircfiJatie tot 55 mxlliaid is gestegen Ook in Berlijn spit men Van hoog tot laag van jüOTT ongpn tot Peichsni nister Met de aohop jn de hand verkc r eichs miri Schmidb aan de verdeaiÊ ing vau de hooid stad Wanneer korat Goebbelb aan de ocurt FRONT y JJl 1 vy S WEST F RON T Ondanks up uaaae D crdeaiging en tegenaanvallen blijft h it i ste C n eger oprukken in 10 iJat ei iid 1 het ovc t een frontbro 1 fce vau jO kin 25 km gevordeid I5OOO Dr werden buiten ge eoht gesteld Hie van wc den er 9 000 £ c reuigex g no acn G gI erJio gen vroeg zjjn Schotse tioe iou het MCdr bo rhc digde Goch bi nnen etrekkeri Dp jarni oen i commandant m t t jn ei f wei i evarg r gyao men Allen lagp nog l bed Ii Lot 7 aeel van de stad leden do D aog r Vi gc iej en stand Can tr epen z jr Ca icai boio l genaderd In Lj nbu 3rd Affovdcn ovrDjd Ten Orvan Echterna n oreidde ho fc i g haar bruggehoofd tifc au verovert o tuos ai Echternach en Px tun 8 I dorpen Zondig worden Bij Sageim nde tvreo ht tgo L tegenaaji aiien afgedlagon Er worden lOGO gev njen genomen Montgüraeiy hro ffc in per da gord er ne j Ci nid rt de Goal 1 troepen do D nu lawk rat i nn rlr n P ior de overwiniun gen n 1 de H t oe en zijn wij in s aat ge s t r ld de Ja itstfj i onde te b gxnnpn en D te verslafn y V ié rj r i c da kï acht van het R oI lenE3cf te brolton fi n de D op de Noord en Zuid f Jam rnet te enaf nvallen begonnen Vanujt St rgud onr ei lar if n zij een poging welkt miEioJ t Een aanval in Zxud Tsj Slow it n Oovan Kü norr gelukte ir zoverre dat de li enig T r em prijsgaven In Silezië gaat Maar oh Kor ef to jvi mrt zijn fronx gelijk te trekken net dat van Soekof die verdej dan rij n r het Vost n v as doorgedrongen Op + a J ijke pljflLsen staen de Russen aan de ivaer dö Ifólnse olgens D berichtcn o JuDen aan de llensze door de D zijn heiOi crd Jot be aiTgri jke verkeerelcroop Tnini Sagan nex n Russ handen Konjef heeft tijdea 5 ïijn opmarr eeit geweldig D anenaal det geheel c nder jr i ids lagp onbeschadigd in handen gekre e u De lagvjig lag midden n d bossen Op ben Ier deuren stond dat toef a g mee de dood aou v orden gesiiaft HeL L eeic Uat btdeelde deur toegang gaf tot kji0 11e erslaxige gangen met opgeslagen bonmei on ander ontplofbaar oorJogsmateri aaj iên druk op eon laiop en de hele zaak JOU in de luLht vliegen De D die op de knop hod moeten diukken was er echter vandoor gegaan 80 Ion ben Z fn Dmzig veroverde Maarsch Rokosofsky oj de ïfest oever van de Wexchsel Neuerbarg Giaudenz werd geheel omsingeld In O Pruxsen veroverden de Russen MeliLzack en ornnbitt Een D U tbraakpoging uit Ko ningLiberg werd vex ijdeld CmWRLOG 2aterdag werden de spoorw centr Frankfort am Main en Giessen gebombardeerd Jaf ers deden aanvallen op doelen baj München en Ulm ndere vlgt deden aanvallen ov de Rijnspoorbrug ba j Mainz Tengevolge van de luchtaanvallen der Geall i roduceren de LGnnav7erke5 die een oppervlakte van 4 km2 beslaa geen druppel benzine meer Zondag lucntjanvallen op Lxnz Zondagnacht de dt n llosrjujto aanvallen op Berlijn kv nhejjn en Erf ur Maandag luontaanvallen op sp doelen te Osnabruc Munster Rheme en Ziegen Voort i op f tbr eken an het Roei gebied Aan de a auval werd deelgenomen door lOO ys en 500 36 Geen D afweer 3 dagen achtereen deel de AF aanvallen op Wezel Luchtoffcn sici vanuit Tta ie op doelen in en om Werner duni t i ceds 7 dagen Gisteren aanv l len op Graz en Klagor furt R luchtmacht ia aan hei O front z er nctief OTRj OO Fi r bombardement op Tok en Yokohama voortgozet De Jappen v eriofen h e l iij neer u xn jOO vlgt t Ixegdekoch p tor sodojg en 32 andere schepen l a oen gewol dig 3 daags