De Vrije Pers, dinsdag 20 februari 1945

H Illl JlJ Ji Y P JL l LIi ILI 3 i HOOFDPUTTTEN Generaal Tsjc iniakofLiky i overleden Graudenz aan de bene den fëicïïsel is door de RusGon omaingGi K 1 3 van Iwo Jima 1200 km ten Zui den van Tokio is door de jimciikanen verov erd = Tokio en ITagoja werden zwaar gebombardeerd Ue Geallieerden d cngen door in het c entram van Goch llOO I Amerikaanse vliegende forten becoleld door 500 jagers bombardeerden W Duitl Westfront Het Ie Canad leger ib in do aanval Schotse troepen zijn gesteund do öFTaniks en vlammenwerperL reeds m hot centrum van de stad Goch een bolwerk in de Siegfriedlinie tuscen Maas on Eijn binnengedrongen De plaatsolijke bevelhebber werd gistermorgcr in bed g vangen genomen Calcar wordt onmidd bedreigd H et ITed plaatsje Atferden v erd bevrijd In de sector Prüm rukten de Amoover een front van 13 km l km op verscheidene dorpen werdon veroverd Ook bij Echternach werden Oostfront Gisteren meldde Radio Moskou dat Gen Tsjerniakofsky tengevolge van op het slagveld opgelopen verwondingen is overleden hij was de zoon van een Joods spoorwegarbeider Hij zal te wilna de stad din door de onder aijn bovel staande troepen van de Du verd bovTijd met militair ® eer worden begra veöi Hij was 36 jaar en de jongste opper De velhebber in het Ru leger In Oost Pruisen woeden hevigegevechxerL rond Koningsbergen Dii uitbraakpogingen werden Vêri de l dTTT3 TïuTÏÏebïïên min posities bij Mehlsack versterkt In de voormalige Poolse corridor werd ïTeuenberg veroverd en Graudenz aan de benedenloop va n de Veichsel omsingeld er worden hier reeds s raatgevechten geleverd Ook wordt er zwaar gevochten in de omgeving van Stargard waar de Ru naar Stettin trachten op te rukken fcegenaanvallen werden met grote verliezen afgeslagen Ten Zo van Frankfort dront Gn de Ru m Guben binnen De troepen van Itoarsoh Koniev zijn in hevige gevechten gewikkeld Beide partijen maken een kraohtig gebruik van de luchtmacht Zaterdag verloren de Du 116 tanks en 88 vltgo Bij GÖrlitz werden enkele plaatsen bevrijd Aan het front bij Ratibor 0 veneens opleving ven de strijd Vlg het Ru blad de Rode oter staat men reeds i n de binnen ite verdedigingsgordel van Breslau In deae omgeving weïden nog 50 plaatsen veroverde In Hongarije werd een aantal plaatsjes op de Noordelij ka Lonau oever tussen Komorr on Gian door de Russen prijsgegeven Verre Oosten Na dagenlange ongekend hevige bombardementen waaraan 600 oorlogsbodems deelnamen liebben twee divisies Am mariniers met 100 landingsboten een landing uitgevoerd op Iwo Jima 1200 km ten Z van Tokio Hoewei slechts 20 km2 groot vormt het eilandje een vitaal bastion in de verdedigings gordel om Japan Reeds 1 3 is in 4m handen De bombardementen op induatrt doelen in Japan mot vltg van vliegdeïcsohepen gaan voort Zuidelijkor opereert e§n vlooi tegen de Vulkaan en B oninsilo Op Corregidor in de baai van Man la werd eveneens met goed gevolg een landing iiitgevoerd In Manilüa werd het grootste ziekenhuis der stad bereikt Erin bevonden zich 7000 personen I hoofdzakelijk geinterneerden Ook in Birma werd weer een landing uitgevoerd en wel bij de Arakan kust ICC km xen Z van Akiab Het eiland Ramri is nu ge heel van Japs gezuiverd Mandalay wordt nu van 3 kanten bedreigd Er werd oen nieuw bruggenhoofd gevestigd over de Irrawaddy 65 km ten W van Mandalay Het is reeds 3 km diep Ma akka verd gobonbardeerde nil II I rm f II I 1 n i m 11 iin r ii i m u i iiii i iii iiM r iiiii n iMii i ii i i i li rni ii i i i i i i ii r r n i n j i n ii mi r m n ii ij jutii imjMii iiiiWlii Miiir r ïT mi rTjMi Wrinnnn VERD ERE BER IC HTEN Prof Gerbrandy heeft een bezoek gebracht aan het escader van e öe Am luchtmacht dat regelmatig de Vliegende Hollander boven Nederland uitstrooit In een toespraak tot de bemanning heeft Prof Gerbrandy gewezen op de grote betekenis van dit werk in verband met de noodtoestand waarin Nedei land verkeert In Oct Nov en Dec 1944 werden 10 000 000 exemplaren verspreid OP 8 2 hebben een troep i a burgers en mil met een grote vrachtwagen 06 zakken tarwe en 6 zakken arwte n weggehaald uit An npW nH o t n i j