De Vrije Pers, donderdag 22 februari 1945

1 CI D 1 r l Jtgegevon door DE GEUS JE MAfiJTIENDRAJ ONS VOr K HM Pl ÏÏDr T STOSTDR DS iOffiÜEST TROUW DE VONK DE mCJ OEMvM D VEYE KATHüiDERj VHIJ NSDERLAHD DR T 7AAm JJJ eti NJü TJV HG f No = 74 l J Dondera Cs U wr 45 R uJ REGEimTGS ME DBDELIiro Woensdag j l meldde de Ned Reg Voorliohtlngsdienst Volgens officiële inlichtingEn zijn do Goti verneur Goneraal van Ned Indie Jhr Tjf rda vsn Starkenbuj g Stachhouwer de Gouverneur ran Sunatra de Heer Spitz 11 generaals en mimiraftlB v aarondor Luiticen Bakker 50 kolonels en kapiteins tor zee en 1 onderofficieren en manschappen door de Japanners ovar eliraoht van Formosa naar Mbekden China BERIC iTEN UIT BEZ E T GE BIED W A meldt ons Vorige week word do spoor barug bij Waimond door de RAF gebombardoord Hij werd weer door de Daitsers zodanig hor steld dat het treinverkeer ovor enkel spoor kon worden voortgezetc Door sabotagehandelljagen is lo brug later in de lucht gevlogen In Leiden is de spoorbrug De Vink door sabotage Ewaar bes hadiga Op 20 2 werd de spoorbrug tussGn ZvpxnmeTdam en Bodegraven opgoblafjen Het treinverkeer in de richting Alphen is g istiemd In Dor irooht is het gobovw van de Wehrmaohtakommandantur opgebldzen BERICHTEN UI T BEVRIJD G EBIED In verband met hut Tribunan besluit bestaat nu in bevrijd gobiod de mogeJijkheid om aar g Jfte te doen vn a misd xden tijdens de bezetting tegen het Nederlandse volk gepleegde Hiertoe zijn formulieren besohik baai op de gemeente sooreiarioön welke juist en nauwkeurig ingovold dienen te wor den De fcrmul eren moeten een nauwkeurig beeld geven van de plaats omstandigheden en van de juiste data der vergrijpen De aangifte moet betrekking hobben op Nocorl personen die don vijcuid hebben bevoor deeld terwijl er tevens vast moet staan of de betrolckone voordeel heeft gehad van de maatregelen door don bezetter genomori In alle plaatsen in bevrijd gebied is men th iis druk beaig propaganda te iraken voor de inzameling van paketten mot verduurzaamde levensmiddelen voor nog boact Nederland Het spoorwQgporsonecl in bevrijd gebied heeft 10 van haar loon afgestaan voor haar stakondo collega n boven de rivieren BESPEraNGM IN HET MrDDENJ OSTS f Na de Krim oonferüntio hebben Roosevolt on Churchill een bezoek gebracht aan Egypte Churohiil hooft i Cairo boaprokingon gevoerd mi o Koning ihrook vn Egypte Ibn Saoed koning van Arable Haaie KeDassie keizer van boHniMÓ en don l residont van Sirië Bij doj o bosprck ngfn waran Eden en Craeg i cKxn v h J lddcn Oosten aanwezigo Bosprokon T urder de betrokkint en tussen de grote raogendheden on het Nabije Oos ton Er bes taf pl anon tm de 8 staten van het Nabije Oosten te doen vtrtogerv oordigen op de isorcZdJonlereatie Later heeft Roosevelt op een Mcrik suhip in het Sues kanaal met bovengcnoemdo staatQÜedon opnieuw besprckingon gevoerd lierna kwamen ChiU chill en Rooce elt bo Aloxandrló bijeen Voor een ondorhoud betreffende aaiigelogenhoden in de PaoifJi Churchil verklaarde dat de Br Hegoring vastbesloten is om na de nedoflarg vnn Duitsland ten 9 olle mede to werken aan ie strijd tegen Japan Te Algiers heeft Roose alt een ontmoeting gehad E jt de Amerik tuiib 3sadeur3 fee Parijs en Rome KAÏÏEEM DER KRTO CONFERENTIE Te Parijs wordt bevesoigd dat de ontmoeting Roosevelt De Gaul e niet ia doorgegaan Van officiële Franse zijde wordt voïklaard d it op 12 2 do jfjubassadeivr van de Ver Staten te Pai 1 je Generaal de Gaulle op de hoogto heeft gebracht van het feit dat hot Roosevolt erg spoot niet naar Parijs te kunnen komen na do Kcim conforentie Roosevelt str lde daarom FIITEIiLMil NIEUW S LONDEN De bokondo st iatsman Earl Lloyd G George diu 82 jaar oud is is j waar ziek Zijn toeatani gaat to do neer acntortiit MEXICO Do An Jin v liuitl Zalien Stettinius is na de Krijr coaforüntic in lexicoci ty acUigekomon waar hij de PanMerikaanse Conferontio zal bijwonen x c cnbini6 en San balvndoi zijn c c enige Amor iLoiStaton die mot op do conforoutie vertegenwoordigd zullon zijn x j u f BUEN OS AT ROS De Rug vvn irgontiniè heeit aïïo D fcndo in iirgon inli geblokkeerd Do fondsen xn en c n gebr oikt voor de betaling djr intornoringj onton der mnnechappon van d iiraf von 3pej