De Vrije Pers, zaterdag 24 februari 1945

7 t UitgcGQvon door DK GLUS D35 TOIK GEIiA OH Li rJ I T ro T Dq Vrije Pera hooft h afu 75c numner boreikt eon foib wr ni Tjij WO gaarno cvon dtil willen staan Wanneer tjü ifo fifgolcpcn raaandon overzien dan mogen m not dankbaarheid oonstntorcn dat do sn menwSïÈing die indertijd bij do oprich tende bladen voor heuft goBtfi mT inderdaad de stormen doe tijds doorstonr waartoe zowel do morele nis EiatoricGle steun van alle lezers welke wij niet willen lat isen ia belangrijke nato hooft bi igodrngon Bij do verschijning van hot eoroto ntimner hadden onze Goa3lieerden net eoxi gigantische ojmars waarbij Ibranfcrijk BelglS on ZuddNe derland werden be rri d aan hot Wee ul l k Reent volbracht In de tusBcnporlodo hoeft vooral hot Ardennenfront on in nog ireel sxor ker mate het Oostfront ona aller belangstelling opgeëist Thans bij de vorsohijning van dit jubiletan ntmmer etaan wij wollicht aan de vooravond van nieuwe nog krn chtigor V J VJt7 UciiiH 5 OLIC HET P J OOL STENTOR VHIJR KATIffiDJaij DE VRÏE A ïCFI n NTEUWRORGANEN 24 ïbbruAri 45 R Gonlliaerdo offensieven Wij makou ons Gchtor geen zorgen over hot ïïontn cuws want zeker komt de bevrijding van Nederland steods nadorbiji anders is het evenwol gesteld mot de berichten uit hot bezotto gebied wnar wij horen van razzin Sj honger ellende maar ook van velzet vorzet tot het alleruiterste Dit verzet sterkt ons en zal ons helpen onze taak te volbrengen De elloudo maakt het ons onmogelijk feestelijk to jubileren Wij wil Ion doze mijlpaal gec oi en door een grote ges te van de lexers hen oproepende in ruime mate bij te dragent wanneer onze verspreiders store begin volgende week een beroep doen op Uw offervaardi did Volhouden en niet versagen is oas parool Wij zullen trachten ondanks alle nood de eensgezindheid en samenwerking te bewnren Dit aal ons luklcen dank zij do geest van het verzot RADIO TOESPRAAX im H M de KDNI KGIH Gistermiddag wendde H M de Koningin zich voor Hadio Oranje tot I£aar land en Rijksgenoten Zij ving Haar oespraalc aan met het bekende gedicht Gebod waarna zij Hatr volk erop wees dat het niet alleen dure plicht is het Vaderland to doen herrijzen waar dat er met een heilig vuur dat vnn geen wachten wil weten de voorbereidingen hiervoor getroffen moeten worden Cnze bevrijding voltrekt zleh geheel anders dan wij ons hadden kunnen voorstollon Hot krijgsbedrijf heeft een tijdelijke scheidingslijn getrokken Ons volk dat in urede cjidorörukking steeds hetzelfde lot hoeft gedoold on meer dan ooit geistelijk êdn was is nu in twocSn gesplitst Terwijl gij allen benoorden onzo stromen overgeleverd aijt aan hot misdadige bowind van den vijand hebt gij reeds bevrijden alle vorsohrildcingen en voarBooatingGn beleefd die do oorlog op eigen bodom moobrontt en waoht gij er nu op dat de wensen on do denkbeelden gegroeid in de jaren van verdrukking in vervulling zijn gegaan Wie dieper ziot begrijpt dat beset en bevrijd ÏTederland êên en hetzelfde belang hebben Wij zouden ontrouw worden aan ons volk wanneer wij de wensen van hen die Idoor foltering en lijden hun zwijgende offergang voor een nieuw en beter Vaderland gingen niet in vervulling brachten WIJ zou den ontrouw worden aan htm vurigste begeerten wannoor wij de hand niet onmiddellijk aan de ploeg elotigon ora hot pad te effenen voor het tijdperk waarin ons volk weer bijeen zal zijn Via de volle kracht die in ons volk is ont ra akt moeten wij onszelf bevrijden niet in het minst in geestelijk opzicht De roconstniotie vnn het nieuwe kabinet is hierop inguotold Het verheugt Mij ton zeerste dat er in het Kabinet figuren zijn opgenomen gedragen door de gedachten STRAATRAZZIA S Aangezien de laatste dagen weer zeer vele mensen boneden do 40 jaar in Gou la op opakt worden waaronder vorscheiCune trekkers met lovonsmiddelonf wordon de bewoners in de ongoving van Gouda dr infcend verzocht do mannen op de weg te vTairschuwen voor deze razzia s Hot is vooral voor de trekkers verschrikkelijk daar zo lagen ja woken onderweg zijrx ora levensmiddelen uit het Noordon te huilen on vlrJ bij hun eindbestemming to ütran