De Vrije Pers, zaterdag 24 februari 1945

I D V P No 75 ZntuTclng 24 PARIJS De Frfuinci fliniotor van IHiitl Zaken Bidault aal 6p uitnodig J nf van do Br Reg een beaook ion Lonuon bronfjon in vwband met de bceprekint t n vrui do Krim Conforontio PRONTITIEUWS WESrroONT Het Goollieerde Hoofdkwartier meldde giateronavond dat hot Iste en 9e Am loger gisteroniaorcon om half vier tot het offensief zi in overgegafin Ton N van Aken atakon zij op 3 plaatsen n l bij Jülioh Unnioh on Mren do Roor ovor Se aanval werd ondersteund door een inleidend sswaar artilleriobombardemont on door aanvallen van de tactische luchtmacht De D tegenstand i ns aanvankelijk gering maar men verwacht dat deao zal toe nemen Bij het oversteken van de Roer werd gebruik gemaalct van amphibische voer tuigen en infanteriebruggena 6 D Divisies worden onderkend Aan het N uiteinde van de Siegfriodlinie werd Goch nu voll omon van D gGZXüverd © tegenaanvallen worden afcoslagen Do Can troepen staan onmiddellijk voor Cal oar en zij veroverden Moylnjidj Hot 7e leger vorderde tussen Prtlni en Echtornach 5 tan Thundorbolts vernielden aan deze sector 233 legerauto 3 er 53 D tanks Ztiidelijker werd de driohoek tussen Moezel en Saar jeheel van D geauivord on ver overden de Aa de W oever van Saai burg Ten Z van deze stad staken aij op piaat sen de Saar over en breidden sindsdien het gevostigde bruggohoofd belangrijk uit De Am bevinden zich op 7 km van Trier Ten Zuiden van Saarbi ckun werd Ebrbach veroverd OOSTFRONT j arachalk Konjef bereikte de Neiflze over een bre d front tussen Gu feen en ïtorst Volgens Deberiohten zouden ssij reeds de rivier zijn overgestoken Door deze opmars van Konjef woi don D flank aanvallen op het leger van Soekof voorkomen en loopt het O front practiscn van N naar Z Guben en ïtorst liggen onder Russ artillerievuur Ten Z van Giiben worden 60 pia tsen veroverd In de afgelopen 2 dagen werden 9 voorsteden van isreslau vor overd en drongen ce Russen in do stad aelf door waar de verovering van de 1ste 20 huizenblokken reeds gemeld v ord ïbbruari 1945 t tv v f P Na lo uitYr akpo jingon Iit D in W nigflburgun wcrdou sij voi lor teruggcdjrongün on lor zi ro o vorliozon In 3 da en worden 0 000 n m üdool Ten Z v Ui Danzig werd Sohv7otz vorovcr l Kut omsingelde liMi FlALDVl ia nu gevallen ivaardoor de weg naar Stettin en do Oostzot vrij kont te liggen In oen speciale dagordor meldde Stalin gisterenavond dat ook hot omsingelde POSEN word veroverd Dit belangrijke Strategische Bolwork koRtte do uitsers 23 000 man en een grote hoeveelheid materiaal Gisteren hordacht hot Roda Loger haar 27e verjaardag Maarschalk Stnlin heeft bij deze gelegenheid een dagorier uitgegeven waarin hij zegt dat hot Russ leger er niet alleen in g 3slaagcl ia de eigen geboortegrond van den vijand te zuiveren naar den vijand ook vele hondordon Iciloireters op eigen boden temg te dringen Stalin maakte voorts do volgende DiVtjr liescijfers bokondt 800 000 doden 35 000 gevaigenwi 3 000 vlio jfc 4 500 tankiJ en gonotoriseerde knuonnen 12 000 stukken geschut Voorts 100 fabrieken voor oorlogs industrSiQ 2o400 spoorwegstations en 15 000 kin rails nJCHTOOittOGs Donderdag voerde de Geall iüchtnaóht ooven Duitslajid haar grootste aanvallen uit 6i 000 vlgt waren vanuit Z en W in actioo Son gebied van 80 000 kn2 in midden Duitslmïd werd door 1 400 i n bw en 800 jg aangosstlllön Vanuit Italië leden 1 350 toestellen aanvallen op de spoor wegen in Z Dtl In totaal werden 400 punten van de Reichsbahn aangevallen WoOo 50 spoorwegknoopxninten 97 toeet gingen verloronü Donderdag vielen Mosquito s Berlijn Brenen on Erfurt aan Ook werd het Mittell kani aangevallen net zo n sue ces dat de vurbinding tussen Ruhr en M Duitsl geheel gestagneerd isc Vrijdag wer den de aanvallen op grote schaal voortgezet 30 fcrnaties van tezamen I25O bw en 600 jg vielen de D spoorwegen aan in het gebied van Kassei tot Leipzig en van Regensburg tot Stuutgart 5250 ton bonnen word afgeworpen Essen en Gelscnkirohon door RAF aangevallen LAATSTE NIETS 11 45 u DE AM VECHTEN RËEDS lN Dtffill JÏÏLICH IS OP DS CITADEL NA VAN D GEZUIVÏIRD Dl DS AFGSLOPEN NACHT IS BERLIJN GHBOriB JtDEERD GEZONDHEIDSÏÜiSTAND VAN DE PAUS IS kiEER VBRBKPERD Wat vindt TJ s avonds in de brie renbus Wat lezen Vader Moeder broer on zus 7at schittert bij het petrolewilicht ïïat güoft non door uit Vadorlandso plicht Voor wat goeft non net t xille hand t is voor do V P de beste krant Uitgegeven door DE GEUS JE MIN IENDRAI 0 VOLK IET P OOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VONK DE TOIJK CIiTi j Di MIYE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE IVAAR BID cn mmibOHGIMSu