De Vrije Pers, donderdag 8 maart 1945

tm ii ii ti Donderdag 8 Maart 1945 y G D Uitgegeven door DE GEUS JE MAINTIENDRAI OÏÏS VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VOm DE TRUE GEDACHTE DE VRÜE KATHEDER VWJ KEDERLaND DE JA lRHEID en ITIEWSORGaHEF EDITIE VOOR GOUDA en OIüSTREKEN H iiniiii inff i l ii i f rt iiii HERICHTEIT UIT HEVRUD GEKED De toestand in de bevrijde steden Rpermond en Venlo werd door het A F P beschreven Binnen 24 uur na de bevrijding kwamen vrachtwagens met margarine cuiker zeep chocolade en biscuits binnenrijden terwijl 50 ton kolen gereed lagen om naer de a tad te worden vervoerd Te Roermond zijn van de 20 000 inwoners 14 000 geëvacueerd De Kathedraal werd door de Du opgeblazen Te Venlo is de schade veel groter Van de 60 000 inwoners zijn er nog ca 15 000 in de stad welke een toonbeeld van verwoesting is Msschien zal het stadhuis nog te herstellen zijn De St Nicolaaskerk het Dominicaner Klooster en de Erotische Kerk 2u jn verwoest Alleen het deel Stalberg is betrekkelijk gespaard Hex moreel van de bevolking is echter uitstekend burgemeester Berger is in ere hersteld De bevolking viert hier uiteraard geen wel hangen overal de vlaggen uit Dr H J v Mook Lt 6 G hield voor zijn vertrek naar Australië een rede waarin hij onder meer zeide dat hij in bevrijd gebied belangstelling en geestdrift voor lied Indië waar van Java het belangrijkste eiland heden 5 jaer geleden capituleerde had aangetroffen Verblijdende ervaringen had iuj opgedapn in de samenwerkin j met Indonesiërs in de reeds bevrijde gedeelten In Eindhoven is een organisatie opgeri cht voor dienst in Indië Men heeft behalve e en leger ook krachten voor herstel op economisch gebied nodig waarin de ovecrheid leiding zal geven Dr v Mook wilde deze boodschap naar Indië zenden Federland herrijst en versterking is op komsti BÜITEITLiLNDS lOEUWS De V S zullen me de uit naam van Engeland en Rusland China uitnodigen voor de conferentie te San Francisco waaraan 45 landen zullen deelnemen Frankrijk zal niet als uitnodigende mogendheid optreden De uitnodiging voor Polen zal slechts aan de ixieuw te vormen regering gericht Irunnen worden Als grondslag zullen de besprelcingen van Dumbarton Oaks dienen De veiligheidsraad wil de vrede bewaren en zal hiertoe o a een zelf partij zijn in een ge schil ver valt het recht tot veto De ïïed gezant in Zweden doet pogingen de in O Pruisen bevrijde Ned naar Zweden te transporteren waar zij voorlopig in kamfien zoi den worden ondergebracht De Lt Gn Roatta die vele gruwelen in bezet Jo go Slavië op zijn geweten heeft is uit een ziekenhuis te Rome waar een procqs tegen hem gevoerd werd ontsnapt Een hoge prijs is op zijn hoofd gesteld In Japan zijn alle mannen van 12 tot 60 jaar die nog niet in het leger zijn voor arbeidsinzet opgeroepen In Frankrijk is een sectie mil gezag qpgericht voor de bezetting van Duitsl Gen De Gaulle heeft bijzonderheden aedegedéeld over economische plannen van de regering Het ligt in het voornemen van de reg het bankwezen en industrie onder staatscontrole tè plaa sen Het particulier initiatief zal echter worden aangemoedigd Met de V S is een overeenkomst gesloten tot levering van machines voor een bedrag an 25 millioen DE TOESTAND IN D E MIJNSTREEK Half Februari heeft de regering ingegrepen in de toestand in de mijnindustrie Er is een toporganisatie gevormd onder voorzitterschap van een militairen commandant die hdt éénhoofdig beslissingsrecht bezit Tevens hebbenin deze organisatie zitting 2 vertegenw van de mijndirecties 6 vort der arb org en 5 vert der