De Vrije Pers, donderdag 8 maart 1945

I D V P no 80 Dondr rdafr 8 Foart 945 pag DLLwordon g cp rv n n dpn zpI hst vr do zy v v n do ku tlijn vr n bet Stet+inftr H if tot T un in do vorcld Nl ilJVS VhN m ROMTRN H irr W ST FRONV Dr sing in hot N dfol van hot R land is gcöindip d Bohalv op e n kloin bn gohoofd na ton Z vtn Nousz is dr f ehoi Rijno vr van Wozr l tot Kruien in fraal Pf s sch Sturgard Avn de Weichsel veroverden lie rdo handen Hot brugpohoofd bij V ozol J Mcwe In Tsg Slow vcrovordon do Russen mr r d D hun Ictsto brugovr r nng vordrdi Sthcnnitz In Honcarije doen de D hevige teecn a nvalien am bride zijden van het Balatonmeer zifr bevindt zich in R honden In de Pool so corridor vorov jrdo Ma rsch Rokosof sky na een wek nl ng itrijd Gruudcns Hirr v erdr n 5 000 D gi V ponomr n wc rondnr dn g miHOftnsconinnnd 35 ten tfn Z vm D nzig n JT n de R bezit van Zi werden dorr de R a f ge slagen LUCHT OQRLOg In de afgelopcn iK cht deed de RaF met 1250 bw een buitengeworn zwro aanval op Desaru f en spoorwegcentruK tussen Berlijn en L ipzig legen Dï bspu is van groot b l ng voor do rtrijd unn hr t O front Berlijn w rd voor da 16e ichtoremvolgende manl door Midsqu uangnvallen Gisteren deden 900 iim bw e i itfSO jg uttnvftliuu op 3 fabr v synth benzins en 1 oliefabr bij Dortaund op een spocrweg ia Ufi t biJ gijelefel d en op de spoorwegenipi bfjSceet l tl en 5i gö Woensdp nacht deed d f R iF een zwrre aanval op Sasnitz op het eiland Rü pn in de Oostzee T 3 gehele nacht door de d de RiiF aanvallen op het D bruggehc d bij luch raar i n wordt stf ds mi f r in enp drukt Volgrns dr Inatsto berichten is h t 11 x 8 kn g oot Dp Rijnbrug die zij hior verdedigen i3 ten gcvolgo v n gecll luchta nvallnn zo 2 vnf r beachxdigd d t dr brug alleen voor voetg i nTera bega nb x r is Df strijd om do ouinhooen Vc n Koul n is sn l beslist 3600 D wrdon hier krijg sgov ng n gema kt Vc n do 800 COO imvoners zijn cr n ir DChatting nog 100 tot 150 000 over Do venvocsting in do str d is volgens corr groter dm dio in ftalingrad De Don is vrijwel onbP Sch£ digd Hohenrollrmbrug ligt tengevolge vun de T 11 luchtaanvallen in het wtpir Tan Z Keulen is het Ie Ara Ig opgerukt in de hting Vu n do Rijn en h oft hot de buit © i w Kcn vo Bonn boreikt Gisterenavond erd op de stad zelf Dinsdag luchfïanvalb erd gemaakt d t over d operaties in dit f P synth Miefabr ten N MT van Ifunster Vr n i S + + oi av K 4 Ui ItrJie werden woer uanvallen ondernomen opC oxod net stilzwijgen zal worden pewT a ra r j Bot m 1 rf 4 A n h v i H n + n tf v 1 Bretifierpass n op doelen in J Slav l en evol g het ver tankêónhedên vli dït ïf gë 6o kirdöör nuar jkcer onbruikbaar geweest In Februari heeft de het N O en boreiktm ten N V vun Coblcnz l luchtmacht een recordgewicht a n bom de ly jn Ton W van Coblenz str n Rat ton e voofïpeden op 20 km van de stad flen Patton de tankstrateeg die vorig ja ir nugustiid do dm tankcenheden aanvoerde die in zo korte tijd dwrrs door Frankrijk trok t op Btl L fgeworpen n l 135 000 ton 23 x deden raeer dan 1000 bw aanvallen op D doelen Bij deze aofivallon ging minder dan 1 der in gezette toost verloren De tiet luchtmacht viel in P br 119 bruggen aan en vernielde het kënrD t ge tand di g p t 7ónde indt f fP f JP l plaatsen km vt JO M ndalay Op IwYma is de strijd in hot laatste stcdium fetreden GT jreNGDS ERIGHTENi De Rep Voorl Dienst heeft is volkomen ongeorganiaoprd Br worden tul S rijke voertuigen buit gema ckt die wegens benzinegebrek niet moer verder konden Het medegedeeld df t in bevrijd gebied de prijzen der levensmiddelen zullen worden verlar gd Deze verlasing kcmt ten luete vnn do schatkist aantal krijgsgov is nt ur vorhoudijlig groot O L e is er eon legcrcorpscoram mft zijn st j f geV ingon genomen Tengevolge vs n de re ccntfi operaties is het aantal D krijgsgev n gonnn sedert D dag de millioen overschreden f V corlorepremie ontvangen C T F R0NTi De Ruosen zotten hun offensief fi STÜLt Mu zijn fceanrokinrcn met de Gaulie r DTpTS on en in do Pbolsa corridor met i Brussel asaigekomen waar hij even vvn levensmiddelen en grondstoffen ROt t Politieke spanning tengevolge van het JöntsnapDen van den ocrlogsmisdadi er Roatta HalVèrs tie voor het Qunirinaal KOPEMR iCTNt Muiterijen van Oostenrijkse soldajten 300 dodei ning ge K cht voort Mnsd vond m ikte Stalin be J besprekingen zal voorm over do levering jten 300 dodenj J PiiRIJ i en Dtiitii r3P 5V vcrkli rdü dat Ivtin het D vclk niet m or in een cvf rwinr Ht t rir nt i l daklozen in i 40 000 tlooft NhOi I OIvP TjV B Den Haar bodr i t 3 k jd dat Soekof ten N vm Stottin de mond vau de Oder h d bereikt on de stad K jramin 1 n handen wis Srd rtdien veroverde SoeIV 500 pla tson vac ronder vcrüchillonde het Stottiner Ik f on aan dn Oder o onitz Gollnow Massow en Greifenbt r jfns D berichten zouden de R Stettin t t op 7 km zijn gcniderd en zou do st d ondor R artillerie vu r lig op Df holft