De Vrije Pers, zaterdag 10 maart 1945

ID J rt 1=545 pag 2 if r i pvjll n Offioi rl is nedpr doeld id i th as I r 11 ni uv lef er het 15 i rik n if huidii c portiek Ji f In ent et het Hf n 3c li i h t c niTn len in dp l c geI 11 V r re PD fnipr c m ndic van en Bnud jly Tin 7 V n Ct nn ia d bpkMi p b dpld ts lede f r vrijvel v n j zuivrr J Oe het N iiitpinop V n het fr nt vprevrrden de C n j nt n rn t rlen Ie i nv llen cp het T brug f lx f bij zei vrortrezft D c nn nde e hcbUn lat rennrr cn m nv 1 pdn n op de Frh vi npliits Gr nville Zij n Jcton I nii p v n inen SliLti üülTi i scii kcsrfsky is O nzig yi n V r cnidird dit het li t onder hot viiur i r R kircnnen Ten V vr n D nzir vorI V rie hij tolp en Btelpründc wr rdoc r do D 3aill i nt in N O Pc n iprpn in t eeé n is tp plftrn Oi k RürpnkVldo aan de Qprtzee en 500 n re pl ats n werden in Ie l tote 48 uur de r Rek sefsky VPKverd f D F n uEl Zitnrl llijn vc r dg I80 0D03nv Ircnde nccl pebca bardec rd Hft wra dit e l do zwuijrste e squ unvJ r eerden 1000 ten bcmrien af twc rpgn Gidtpr n deden lopo i n zw bw f avallon cp verkotrsl elou te Oosn bruck Münctor n Rheine ep de Hpnzel tankf briek te Kassal en ep Fi nkfrrt on J ain duikboten 250 Mid delzw re f n lichte bw deden envullen op een a unitief briek n op r nroTterreindn bij Drrtnund Vf Duit Ituliè werd de Brennor CS 3p rweronplaoenenten te Gr 2 en in J Sl T obcnbardeerd CergisterennLCht deed do JU behelve een a rval cp Berlijn annvllen op de soheeoswerven van Blun Vobs te H nburg eil cp zv re indürttrieela d el n te K s3el ra tc pstellen bonbardoerden 5 n te spe rw crapl echter het Testfrpnt 6 bonzelfabr on 1 benzinefftbrlek in het Ruhrpebiod tor lijl vanuit Itiliè af nvf l en werden reia n on cpi e rw dealen iw n do H np prene y pR OC T N Rpdenn rpen vrr ep kroe Teki r 4ljn zu rstf luchtannvrl te verduren M er Jiis 300 Super Vlirtg Fprtpn wierpen T er dun lÖpO t ï brir Ibccrjen uit op de rererings ef intóustrieu ijuen van de Jr p hopfdstikd In Birifc zijn Br troepen dr rgedr nfen tot tn Mnnd luy en hebben zij de helft v n dg stu vreverd 30 000 Jap zijn en ingeli Do Ij ip hpbbpr het Fr bp 3tuur in Ink China op zij fjezet en hebben hot bewind zelf in handen p enn ion De Fr werc en er n l van be fohulüfd Ttt de rfc ll een nval cp J pan vjcr te bereiden In Je Philipijnon zijn n do r ifi Febnmri werdrn neer optrri n mr zij ich niot k n v r nii r n not l V rsti l i iin dr n t Dri p dezi cr ni renti anl 1 on tlo n Z u Fr nlci ijk Is uitni ii nJ V nihuii ptn U n d n z u lit inh uj n t zij hat ia lie odzicht n Hf t If vccrstcl n nr iü D nc utiiilp öi t n r fiti hi Z Jitttrl n Pot V ticain 1en rtuc li rn Soir zullnn ni t ai d c nf r nti dot In urn Oc iv zjIlen It li R fCfniö Bu I t rijo II hf rij n Fin md ni t dp Tn ionj d r bzr St ton p s tor olfior ure ciw zijdo v n Dt hobb n V rlatfin T n i nzii n Vatt D npr rk n is ron buitcn vcn oitu tip goK ch iTien D n inarkpn IS niot op d mt Tn cr nf rontif=i cfr owczrn mii T h r r Ji rinfr iKordt n jf oht handelend tc kjni n cptrcjen Hf t kornpr bl m v n ac u o c nfsi ontie tal do vijzc v j i st mrainj zijn in dr Vrili hridoTi d hut licht m J it dr wrreldor nlS tie z 1 boheprjon In dit lich xoin zulJrn pi rm nc at zittinp hebben 5 St ten t jv do Grctp Dric Fr ikrijk n Ghinj 6 Klrincre Sttrn hobbrn tiidrlijk jittinf in dp R ridt BP3luiton krijn n hun j nctie w nn pr zij werden ro krurd met pcn mpprdprh id van 7 Vinnrpr pón V n d kloino St ten rust v retcprdpr is en n n bocluit in do Rii d ni lit cf pcnmmi chp m trpi flcn tpgrn dpzo IJogrndh ii tr nnon d n xttcn allp 5 Grctp Mogfnihpdin br nevona kleine voi r t nnen Is een van de Orote Mogendheden de rustvPTstp rcler kun er niotf wnrflon ondtiSi noLwn dair dczo niet tp en zijn ei n optreden kc n gt rinrn Dit punt z l waarschijn lijk het kcrnpnblei vin de kcraende cc nferantio zijn TCST F RÖ T fopn d öiidd f op 7 y rt des nidd iTa m 3 50u hebbon j rikitrreppn bi j rverrrnnpünp do Rijnbrug bij R magen vorcvprd De geullri tani nu op de Oostelijke ever van de Rijn precies 9 ji r nad t Hitlrr de We st Rijm e ver bezottp e DuitserG w ren vi n pl n 3 niddape er 4 u de Rijnbrup te de on sprinjj n Deer do an kenst der jvrorik n ren zij ze verbluft dat d ij f 5 n 1 irdorr rij ia