De Vrije Pers, dinsdag 13 maart 1945

Dir dag 13 i ieQ rt T943 j A Uict eyeven doorj J5K OUB JE J ialNTIENDRAI ONS VOIÜ HET FARCOi STENTOH DE TOMCOkST TIiOU K DE VONK DE VRIJE GEDtCHÏE DE VRÜE KATHEDER VRü NEDERLAITO DE AARHEID en NIEUvi SORGANEN H VOOa öOUDA EIJ 0MbTOLKEN aeiMLAIÏD Eauter is i y een aanslag dodelijk gewond In de Lekhaven te Rotteraan is een torpedo uit een nok gevallea en richtte daar hygrote schade aar 3 Du erden gedood enderde schip uit Zieden 4000 ton is teJelfzyl acsaagekomen Bij het omriardement an Den Haag op 3 kaart zijn Ooa afgefirand De Franse Legatie het Paleis van Justitie De Frov Griffie Hotel Paulez de Topc raf Dienst en de Betlehemkerkj de Kon Schouw burg is hehüuder In het Beauidenhoutk artier viel dej a vjnds een Vprojectiel waai door 8 brandweerlieden werden gedood De hrandxireur had geTirok aan aatoriaal omdat dit docr ds Du is gore Cd on aan Henzinc De Du wildon 200 l vGrbtrekkGHj indien Hotel Paulez gered zo worden üpdit voorsüOl kon ii eh uiteraard niet ingaanDo Ryksccmmissbxis bezocht hot geteisterdegedeeltCymaar wees oen vcrzovSk om henzinete verstrekken af omdat geen belangrijke D© bjeotcn werden bedreigd Er arriveerde brandwecrajsi ütontio iiit Rotterdam DelftLeiden Haarlcm T ateringcn Cestgeest onZaandam Door de hevige N W wind breiddede brajid zich snel uit Onmiddelyk na deramp haalde D soldaten alles weg wat vanhun gading was Op het üselmcer is een vanhet Onderorijsf nds gestolen schoener bcschoten hierbij k ramcn de commandajit en 2 loden van de iiarine Jeugdatorm oji het leven= Razzia sj In Haarlem zijn de ruzaia s hyzonder strong Ook in Rotterdam wc Icn regelmatig razzia s gehouden evenals in Gouda Weest us steeds op Uw hoede t 2 T TS KBLuAJIDS3 g PICHTO Vrydag heeft HtliLdo Koningin de Ned kindcren to Coventry bezocht Ecu 2c groep van 500 kinderen is in een koiap bij Huil aangekomen In 4 pril zullen weer 2 groepen volgen mot un ren uit Roerinond ei Ven t Zaterdag werden de kinderen uit het kamp te Coventry in een Am legerkamp uitgenodigd waar z j bijzonder hartöiijl erdon ont vangen Bavcn van Druegbeljde Ncd Ambassadeur to MoBkoiulieoï t zioh tot de Russ rog gewond met het verzoek de beviyde I ed krijgsgevang ncii naar havens en v u dc ar naar Nederlanc te i icgcn vcrvocrun Pc TJtTUA zal 272 OOü i g klediagstukkcL ncvar nevrijd Nederland zonden Leu Repatrieringüa enij r i van het DopP vr u bocZa Ken houlc zich bezig mot de bevrijde flo 3orlancf j in Pcler Men schat c x tt f en d 200 OOO Hedcrrl rn dors zich vl l tcc hovi ndoa wf rrvï n 1 j 120 000 r lu voT iM dt c rht Cjöz t r 5 000 Tji i v ri j iuLc r i M Jii r U i wP I 1 Zwitserland een groep gevormd die vergunning tracht te krygon naar Polen te vor trekken om daar mot behulp van het Amerik Rode Kruis bijstand te verlenen aan hun landgenoten De Ned Rogoring tracht met Rusland een overeenkomst aan te gaan golyk aan dio welke reeds mot Tsjecho Slowakije is gesloten over de repatriëring van hun onderdanen BUITE fLAKD Het Herronvolk onder bezetting do Moskouse correspondent van do Times vertelt dat de houding van do bevolking vijandig en onthutst is Honderden Du staan langs de weg en kijken boos en bits wanneer de Ru langs komen Er is enige aandrang nodig om hen uot puin ruimen m hun eigen steden te be wegen Het bep+ uur wordt uitgeoefend door HuBs militaireiV a tadcommandant hv wordt gekozen uit de soldaten die de stad bezetten Zo is er een garage chef uit de Kaïikasus commandant van een stad van ruim 50 000 inwoners Zyn instnioties luiden 1oDe plas selyke industrie en open bare bedrijven gaande houden 2 plundering onderdnikken 3 de bevolking registreren nazi s op een aparte lijst 4 geen verlDroedéring met de bevolking 5 alle mannen en vrouwen krijgen een dagtaak o nachts moeten zij biimen Tslyven 6 geen enkele vorm van organisatie is toegestaan 7 men mag niet naar de radio luisteren de Ru plakken igelyks bulletins aan 8 hospitalen en kerken moeten ongemoeid worden gelaten De Ru pro beren de bevolking een schuld besef bij te brengen De Du zijn van eon rlaafse gedweeheid allen beweren steeds ro ue tegenstemders van het regiem te zijn ge weest Een Du advocaat had in zijn kamer een groot portret van Stalin in Maarschalk uniform hangen Hy ver zekerde dat hij dii 12 jaar met jevaar voo zijn leven had bewaardr Jamiier dat Stalin pas sedert 1943 i laarsch is De Roemeense Regering heeft met goedkeuring van Stalin het boi ind in Transsylvï niB woer op zich genomen In Athene heeft een botsing plaats gehad tuspon politie on de ELAS De EM hoeft bij do Griekse Ëoge ring geprotesteerd dat do vredosvoorwaordcn niet werden nagekomen Zij hob ben Da uaskinos verzocht do linkse partijen weer deel te laten uitmaken van de rogering wolk verzoek word afgc ezen Volgens do EAM zyn er te i theno inti domocrati3cho s i S J VAN O r E R A L D J RiJ heeft op het ogeu ilik een nieuw rchrocfloca iegtuig dcs Mcteor 1ager in i 9 ru k De Meteor is DnEworptn volgens het cheii T van d Pcrste origine e Jet en is J pn j ialck l k te itujon Pa rilcaatu