De Vrije Pers, dinsdag 13 maart 1945

van het u et 2 Rjl Rüycs motoxüu ui t 5fr b te to e iel is e Gloster vliegtuigfabriek Ook Ai xrika lieeft thans zyn gchroefloze ja g iT Q Sh oting Star die in maasar produo tifc woTdt vervaardigd Het toestel ivordt ge bouwd door de fabrieken van Lockheeu en North American A viaticn De verteeeiwoordi ger van het DWJ m Z itserland ReiT stein is t 3 2er2 gn eg ins desertie iJy afwezigheid ter dood vor j r eeld Reihstein i eigerde om naar Duits at d terug te keren en zyn plaats in het Ist t riemen Der lfachste Bitte Vlg ecn ni ae eliKg van het Internationale Arteidöbuc iu t j L nden z i er in Europa als een dax vrucliton van Hitler s nieu e orde op 1 rt oger lilik dertig millioen daklozen T wn groot godoeltc van deze mensen is t5t ariuot ae vervallen 3jjna 24 500 vaartuigen van verschillend type en meer dan 28 00 vliegtuigen zullen er dit 5aar voor de Amerikaanse Karine orden geTsouwd Haar schat l ing zullen ongeveer 90 i hiervan worden ge l ruikt voor de strijd tegen Japan De Franse regerirg heeft meegedeeld dat de Oerechtshoven voor de Zuivering in Frankryk tot nu toe 7053 gevallen heb ben onderzocht Kr vie len 574 doodvonnissen Met inhegrip van deuitspraken der militaire rechtbanken z n er in totaal 9 000 personen berecht 15OO hxer van werden ter dood veroordeeld Het aantalnaar Duitsland gevluchte Franse landverraders bedraag t 1 5iOO0j j FROHTKIEÜWS HnOFDPUKrai Hevige bfljob ar dement en op ËssêïTën Dortmund Het sterke bolTrerk Küstrindoor de Ru veroverd Ten Hoorden van Danzig de Danziger Bocht oe reikt Putzig ingenomen Hieuwe Amer landing op Mindanao het mecat Zuidel gelegen eil and van de Philipp ijqgnir TTBSTPROHTtOver het algemeen is de gevechts I ï iTsït aan het westfront enigszins verminderd Het bruggenhoofd by i ezel is op enkele resten na geheel opgeruimd De R pv bruggen ordcn door de Du opgeblazen Het Am brugfeenhoofd by Remagen wordt langzaam uitgc ircid Steeds meer versterkingen worden ever do rivier g raoht Do ftynÏTUg ligt niet meer onder het bereik van de Du lichte artillerie Kog steeds he b en do D get n krachtige i aanval gedaan Linz Un Vf i r xw cich en enkele andere belangrijke hoogten werden veroverd In Honnef wordt gevochten De Am tropen ondervinden ► krachtige steun van de luchtmacht Voortdurend hangt een parapluie van vliegruigen boven het gehe e oruggenhoofd De Du weer sliand m de cmée ving van KoTilenz is geheel pliraken De Aiu staan aan de buitenrand var ae stad Fr e den in de Kiffel eer U steden en dorpen verrvor od Kochem is de Hc jrüLlykc ocvor van clo ioczcl nu heeft in de nacht van Zondag op het eiland geheel n lu rikaansc handen Een Brits op conimE kaano g een sr val gedaan Schcuwcn LUCr TTPC tl In de nacht van Zaterdag op ZondV b c tookttn 1200 Am hw duikV oofhases on oi x inblellaties in prcmcn Hamhurg en Kie X Acvd3 i overdcg een zeer z arc P c 01 o i oid uii vo rd door u r ton blommen op fit c n ui tge worpen Gister i vielen 700 h 6 spoorw empl aon in bot Ruhrgehicd en by Frankfort a Uain 6W toest bombardeerdon Stettin en andere doelen aan de Oostzee De bw erdon geëscorteerd door meer dan 700 jg s i dddags werd Dortnrund door 1000 Br bw hevig aangevallen Vliegtuigen vanuit Italiö had 3m woor spoor egen in Oostenryk tot doel Ook orifcn er nog mijnen gelegd in vijandelijke waèoren OOSÜFRONT De ring om Danzig wordt steeds nauer Uit Oostolyko richting opruk endo troepen zyn de grensrivier de LieT c overge stoken Het belangrijke wogenknooppunt Dirsoau erd veroverd Ten van Danzig ordon grote overwinningen betaald Rutzig aan de Danziger Bocht Heustadt £ orent Stangenaldc on 200 andere steden en dorpen vielen in Ru handen In t uiterste NO van Pommercn erden Lauen burg Lcwa en velo andere plaatsen veroverd Stettin wordt mctr en meer bedreigd Aan de Odor Z van otottin woeden hevige gevechten De gevechten orden hier zeer bemoeilijkt door de door Du veroorzaakte ovorstromingen Por speciale dagorder van Stalin word de verovering bekend gemaakt van het sterke natuurlyke bolwerk Küstrin aan de Oder De Du heb en hiermee hun sterkste bruggenhfd aan de Oostelyke oever van de Oder verloren In Hongarye doen de Du nog steeds krachtige tegenaanvallen 2e slaagden er in enig terrein te winnen onaanks geweldige verliezen VERRE OOSTEN kindanao het meest Zuidelyke eiland van de philippynen wordti oor de Am bestormd De landing werd voorafgegaandoor een zwaar vlootbombardement Èr worden goede vorderingen geield De Japanners in do citadel Ten r van de stad worden vorderingen gemaakt 300 Supers vielen de Japstad Nagoja zeer hevig aan Nagoja is doderde stad van Japan en heeft If millioen inwoners Singapore werd eveneons door vl forten aangevallen Luchtvcrkenning toondeaan da ± 38 km2 van Tokio na de zware lucht aanval totaal verwoest i s GESüMGDE B ERICHTEN Du Regerings Voorlichtingsdienst heeft me degedeeld dat in Tsevrijd ge bied de pry zen der levensmiddelen zullen worden verlaagd Deze verlaging komt ten laste van de schatkist Land houwers zulle 1 een oorlogsprcmie ontvangen KOPEHHAGEN Muiterijen van Oostenrlik sc soldaten 300 d oden Tat vindt U s avonds in de brieven bus at lezen vader moeder iroer en zus at schittert by t petrol eumlicht at geeft men door uit Vaderlandse plicht Voor at geeft men met gulle hand t Is voor de V P de heste krant De Liedcrlandse Kamer van Koophandel te New York heeft een afdeling opgericht voor de bestudering van de vooruitzichten van de naoorlogse export van bloembollen in het byzonder die naar de Verenigde Staten 1 VERSPREIDT GEEM GERUCHTEN HET SCHAADT VOLK EIT ZENUvrEN