De Vrije Pers, dinsdag 20 maart 1945

I pae 2 a A Vo M j ig b eik au sond al g Grlaten Do pn vr vnu i bs aGO i dcor tor R ijidwijk aan do liljï 4 bl l n f Mj D ijJC lOOiti C ZonfVi v h t de 5c dag van heT TÖfnïr i 5 rboflcf M a f rhrjen Irfi Berlijn Jciec 711 jn 7 uv jiG dagaa val te verduren Kecï dnji 2 000 vJco Azmon aan de oi ratiea doe l yj gingon er re r l reru 1 D jg waaroiido een n Lal oG iroe f i J 5e werden nae rgssf Kitcn vtondag ra l i deed de R ï P ee a aari val op cie vftrkeer= oen i i Witten en Hfuiau in het rcub gebj od l ierli in werrd voor de 2Je Kaal aange ti J Jen d or ïicsuuito o Gl teren o ve rd c de d e M aanvielen met 10 en 6 twHS bo rmi op do vj ac r on va ArnabeTg on ielefo d Ook bcnbardearde zij een oliefabriuk m Gelw niirrjohon 1800 Am toe st TÜen dedt n g w H an aanvD llen op indaxstxaedoGlen te Jcna on cp faVriekon voor ongev Jjig var w J a e n neer DcV P No 85 LUvii Klac 20 LtfWirt 1443 oonferenti e te SaJi FrpJioi coc hooft van do a ri Senaat o J nn ohtün oiitv5Ui v n voor uo r op be rlchto i intern p Ji tlo U cht BEHN ZYdte3 rii ncI z do id i voor naar Oi vvn machineo en he i tranfjitovciiceer Yo ri Dt l np ar N Italië Lot heT uivorGtc ccpor or Eii nen s smokkeJde goodevöii öio c C uit DGZc to gu biGden hehïicn t croof 3 Mullen rx n ö c omtrokken landon vqvc qu tcrao gegciArjn Wat cH t lï ste betreft it in Poi ta j al eon ccrcolijk a 8 iit af 3 ekondie cU WASHINGTCrfr In i xciii a is Lion befjonnon net de aarïboxiw van een rleu7 e boirc erriverp r gieter dan hot Super Vi Port LOKDKM In Ene e j and bestaat momentsGi een uitgebreid net van oliepijpleidii i en van hxi vens aan de kust naai Tonden en naar de voor naamste vliegvelden Per dag transporcorcji de buizen ca 23 millioen liter petroleun V Van i le J xn Kari ii ingon Hie r en verlaten te h un I a gor m Ivijïïioge ZottoüH l i ±Jf L P R O I f TJT IJJT gS iroSTgiORT Het D verdëdiginfissysteein in de driehoek Rijn Moezel S ar is door de oprukkende Am legers ineengestort Da Am colonnes snijden het gebied in repen en maLen 20 elke grote 3 tegenactie onmosülijk Tot nu toe zijn reeds meer dan 55cOOO D baiton gevecht gesteld terwijl 80 000 U net vernietiging werden bedreigd De im vaXien aan met 4 tankdi vlsies en 10 afzonderlijke taiikbataljons Vanuit hun brug hoofd ten Z TJ van Coblenz zijn zij opgenokt lan g3 de oeve van de Rijn en veroverden aij Eoppard en 0 n gen Bij laatstgeöoemde plaats staken i j de rivi er de ïïahe over en vorderden iO km in de richting vran Mainz Deze plaats wordt nn onmiddellijk bedreigd Bij voorbaat hebben de D de bri iggen bij Mainz reeds in de lucht ln ten vliegen Ten Z cau Bingon werd Bad E ticinz nach asn de Kalie verove r i Ook hie werd de rivi er overs cJra eden e n zetten de Arn hun opmars In de richting van Kaiserslau ern voort Andere eenheden van het Je Ara leger Terovorden Merzig en Merzweilen aan de Saar etcotten daarna snel door naar het Oosten veroverden StüWendel en staan nog op slechts 22 km van Kaiserslauter i j Ook het 7e Am leger naakte tussen Saarbtcüoken en de Rijn snelle vorderingen Pranso troapon vercverdün Lau berburg 15 kn van Kajrlezuiie te r7 ijl An eenheden in de grcnspln ats T oi E9nbr rg zijn doorgedi onger Dg to operaties worden zeor krachtig door de geall luchtvasoht gesteund Zijnvernietigde honderden D voertuigsn en tankse Volgens de laatste beriDhton is het bruggehoofd bij keinagen thans moer dan 551 breed en 15 kra diep Ten N van lïönigDwinter waar de Am de Drachenfels vero erden bereikten zij Heu Kollendorf te enov r bad Go desbergo 10 ka van de autovrog Prfuikl artKeu len is in Aci handun De middelste boog van de Rijnbrug bij Renagen is Zatordajniddag ingestort doch de brug kon weer spoedig wolden herstelde De la i ite dagon werd do brug alleen voor vxietvevk je gtib ruLkt Het rijdende materiafil gi ng ovei do pon ócnbrw 0 iigecoutroleerde berichten meldeny dat aloh reeds 100 000 nan goaïl troopon in nat b rJ g gehoofd bij Remagcn bevinden Van het front iri Hoderland wordt pati ouij la activi eit gemald L jn M toost 34 schi oefloBO 1 K ülm on A ug ib i r g ges cho tent l2ï do laatstv dtigen was de 2e tactduchtmachi bo cn Jlederland sour f c ii f Zondag dedaii 80 t paj one asn ril l en op het hoofdkwartier Tiu g ii ioPlaskowit x h in de omgovang a n Ziitphenj tarwi jl 64 andere i iet lOOO pondprs en ra ce jte n het hoofdkwar ri ï van gen Ghricbiansen aar v W On Mafjidag v j nielde de tav jl luoh lmach t op 26 plaatsen de toevoo rlijnon van hot V2 wapon o a in de oragevXng v ie A foor s THr oht A nliero en Enschedéo Ook werden or doelen aangevallen in de omgeving van DordrecL en Nieuwerka k 00ST5ü 01 TTs De Russen vero V ei don Kalborgé Darïaig staat in broji d tengevolge van Rues luohtaanvailon K vorcie ön ben ZS J van Kcnigsbargon Ooic vo i deringcn in ïsj Slow Viïtlffi OOSTMs Dt ixi zijn geland op Se J PhTiipp raiJ anden Baailan en Panay Luchtaanvallen op Kobe G aka Nagr ya en Rangoon T MTS FJÏISü s ÏL L de EOFINGIN KEEPT EEN BHZüSk A iTt JE RIJD I EDÏÏRL AIÏD GEBR ACHT EÜNT GRE1 P urJ A M ïH ïïJ24DM ij vr i7 li örrjiC T de Tekeade föigeise komiek wl us f i3iD ook hier ie lande voo de oor l0 c wet davere nd aucaos zijn vertoond o a T i a xn the air treed in Biriia oor de troopen op George heef b arji oen vsJ b lag govcr vortoldj dat hij ne de oorlog zi n n er KW an rdl je l isr aan de ilgen zal hangen Pij jaah dan een frxm beginnen Ook voor de kooier breekt d in sjxjedig een vrolijken tijd aan liet Pejrool ie filmactef ors ji ia n a en Karl In Bi band iriet de aar slag op Hitler op 20 Jcli r j zijn ts Bei lnji Paul lioVbiger Ilatthias Ladv ü ch Dienl tor dood veroordeeld C3 aud Scl LHiidt is reeds ter dood gebracht Tot do gecxrestcorden behoren erder willy F idtceh Lilian Harvey rsorg Jsl bi regifi aar en v ijn vro uv Marlka Röin GF J DIT iHW TE IOOR aan Fff J UUKt tólI Vli Z IIJGT OVfcR ILLEÜAM ïïiït K i Jo Viio end Ho llander rsn 16 Maeurt