De Vrije Pers, donderdag 22 maart 1945

r j r Tjrnxrr mnm iiiïi r J j 1 W k üi rZJ Donderdag 22 ¥ ajxTX 1945 iTiïn MiïïïiiüiiitiiiiiiiiiiTrmrn Ultgegeve i Coo s DB GITITS JE I iTKTIKNDRA 1 ÜI S volk het PAIOOT T mTOH DE TOEKOMST TROIAV DE VOFiC DS raiJil GEDiCÏÏTE DL VRIJE KATHiSDER V JUJ en NIElTWSORGAirai NEDBRiAI ID DE IhMi l ID EDÏTIi VOOR GOUDA EN OIISTREKEN HET VOORN yMSTE NlSmVS r jote Merik sucoesgt n ten Y esten van ie Rijn Kaiserslautern Worms Saar bx ïcken Zweibxücken en ele aiidero stoden in hot Snar sbi d veroverd M vüOTho j e n ia Mainz en Ludwifcshafcn doorgedrongen De Duitsers geven sich oij diij genden tegelxjk over VoorL o+öing ran het l uchtoffensiof Braunsoerj en Altdamm door de Russen vero ord Zware schade toegebracht aan de Jap vloot Economlacha overeenlcomst gesloten tcs sen Nede land Frankrijk België en Li ïombxi g NE DERLANDSE BERICHTEtT Dg Eog Voorlichtingsdienst meldt dat de Mln President Piof P S Gterbrandy door het Brixae en btiitQnlandso Bijbelgenootschap gekoaen is tot btiiter lands lid Prof Gorbrandy hoeft het erolidmaal avhap aanvaard Dinsdag jcl is een economisch verdi ag gesloten cussen ïtankrijk Belgiê L uxemburg en Nederland Het verdrag is getekend door Mn van KLeffens en behelst de verlening van onderlinge stf iui inzake voedsel en grondstoffenvoorziening Lij het herstel van oude en op i e richten nieuwe industrieën Er zal een pei jianont secretariaat worden ingesteld dat het contact zal onderhouden tusser oen op te rich ten ecoronische raad en de diverse regeringen Naar aanledding van do besprekingen van ¥ xn van KLeffens met Gen de Gaullo on George BidauJt iR een Frans communiqué uitgegeven waarin wordt medegedeeld dat beide regeringen bezield zijn mot dezelfde gehechtheid aan de beginselen van veiligheid en vreoe in West Europa en de gehele wereld Met grote sympathie i jn de voorstelle v£in Dorabartoi Oaks tussen beide regeringoi besproken Ook het nrobloein Duitsland k wam aan de orde van de df Beide regeringen ziïn het er o er eens dat Iiuitsl peimaneni de middelen noet ontnomen worlen aie voor a cossie nodig 2 ijn In een paregesp ek verklaarde Min van Kj effens dat Nederland zich heb recht voorbehoudt territoriale eisen te 8 Lellen als vergoeding voor de inundatie Op vocrsxel van Min Ir W jfels is in Z Limburg een tijdelijke mjjnraad opgericht Jiezc Raad zaï zich bezighouden met hot verlenen van belangrijke steun aan de instellingen die de scholing van jonge mijnwerkers behartigen Voorts zal door haar de bestaande pencioenro geling op serieuze wijze ter hand worden gon men Het ANP meldt uit ITev York d xt het bekende AmpnkaaJiso weekblad Life dab oen oplaag van J g millit on oxeinplPj en heeft en 50 millioen Amerikaanse lonsorn bestrijkt in ton hooi artikel dat 19 pag groot is de toestand O Walcheren beschrijft Heb artikel is verlucht met 17 foto s Op do omslag van het n jnraer staat het portret vcji oon Zeeuwse schone Radio Oranje hoeft een i octifiiratie tiitgozoi der betreffende de beschuldiging van collaboratie van do fa Lips Hiorj n rordt uitdrukkelijk medegedeeld dat ij die deze bestelling aanvaardden en uitvoerden beschuldigd worden vm collaboratie in hoeverre de firri s Lips aansprakelijk is kan van Londen uit niet wo den beoordeeld w 3 TT I T B N L A N D S L I E ïï W S Radio Moskou heeft medegedeeld dat het 20jarig vriondschapsverdrag tudsen de SovjebUnie en Turkije dat in 1925 geslote werd er dus bi nenkort afloopt niet zal worden varlengt daar Lolangrijko verbeteringen in ds onderlinge verhoudingen zijn ingetreden LOlrtMJ In het Ilogerhuif is gistemn het p 0bleem van de Duitse oorlogsmisdadigers ter sprake gebracht Namens de regering werd mede godeeld dat aan de oprukkende legers de nam der oorlogsmisdr c igers worden bekend gemaakt vangen genomen oorlogsmijdatiigers zullen di reet van andere gevangeiien v orden afgeschcidtï Behandeling tegen hen zal niet eerder plaatsvinden voordat Duitsland voorgoed is versl Tgen LOFDEW A s Dinsdag zal in het Lagerhuis het ir robleem v£Ji do voedselvoorziening ir de bevrijde landen worden besproken Het woord zal gevoerd worden door IIin Attlec dxo onlangs een bezoek bracht aan Walchere i IOND nN Volgens informaties nebben da nazi s m i i l plus minus 200 OOC mannen on vrouwen opgeleid voor ondergronds werk Sommigen van hen zijn in concontratiekampen opgesloten on de schijn te wekken dat zij fel anti nfizi zijn hetgeen h in werkzaamhoder in dj toekomst zal mo etM vei einakkeJ i ken ZWARTE HANDEL Baklcor H C S to Ouderkerk a d IJ = 1 beleend en berucht als zvrartc nmdelaar had zien oj 12 Marrt j T daaronf onu te verantwoo den i rrvi l 1 tv lOr nlr