De Vrije Pers, donderdag 22 maart 1945

gsrtR EHD lff Tïwj y r J EEN GRSSB IjTT ANDEÏIB BMIIM BUITEN DB GEIIfZM In o r nJvht van üfifc Nader j ndae In t ormatia bureau te New York ie een Kor deriattdae film goraaalrt getiteld Tuiten da jrenzen De film tracht een teold ta geVea vun hetgeen Hederlan iai s gedurende de oorlogsjaren tuiten de grens van han land hebtcn üDt stand gebracht Zij is opgedragen aan de No derlandse illegaliteit Na de berri 1ding zaj zij terstond in de Noderlandse bioscopen vaav toand worden Onlangs is de filn vóór het eerst gedraaid voor een gezelschap genodigden te New York Buiten de grenzen geefb beeldenbAïi de oer logadagen in Nederland in Mei 1940 de infiï tratiQ van de Japanners in Indonasit de cur log tegen Japan de strijd van de Nodeirlandse Marine de Koopvaardij en het Nedex lands Indi sche leger de vernietiging vaii pefcroleusibron nen en plantages in Indonesië het vrerk va i da KIM in oorlogstijd het bezoek van Prinses Juliana aan Curacao de bijdrage tot de econo mische oorlogvoering door Suriname bauxiet en Curacao petroleum het leven der Nederlandse kolonie ie New York Washington en elders de bevrijding van Hollandia op Nieuw Ghiinea en de vestiging van het Nederlandse beétuiirsap paxaat aldaarj de oefening van het Nederland so leger in Engeland de tochten van Nederlandse oorlogsvliegers boven Europa en ton Bi otte beelden van de bevrijding van het Zui deüjke deel van ons land Het Parool HCFXQHELAjISS Een Rassisoh journalist die eBn bezoek h eft i etracht aGD b aet Ooetno ol een v weferijftt de bevolking hiea is het grootste asootje huichelaars dat ik doit heb meogemaaLj Men haat ons en s als de dood zo bang voor ons maar de mensen zijn lymerig onderdanig en de vet be glimlachen zijn niet van hun gezichten Overal hoor je Hitler kaput Hitler 8oh3 8Cht en Rusbki gut Ben Burgermeester vroeg me Wat gaan de Russen met onze burgerbevolking doen Ik antwoordde wel natuurlijk precies eender wat jullie met onze mensen hebt gedaan De man verbleekte en stamelde Nee nee dat kunt U toch niet doen Toen zweeg hij want hy begreep dat hij zich leeulijk had versproken De Wacht Rotterdam EEN NIPÜ ¥ SUEZ KANAAL Engelard is va i plan een rJ euTi Suea kanaal te leggen dat van Akka Palestina via de i de Zee naar de Roods Zee zaljlopon een afstand van bijna 325 km Het Suezkanaal is ongeveer I65 km l ing Het nieuwe kanaal da t aanmerkelijk srlugger gegraven zal kunnen worden zal Bigeland een onafhankelijke verbinding met het Rijk in A zië versohaffen Men schat de fOBten op 60 millioon pond De Vliegende Hollander DEPORTATI E a Alle manlijke Duitpera t issen 17 en 50 jsïax wonende in de Oost Pruisische plaats Ols moeten zich vvot tewerkstelling in Rusland melden Binnon 24 uur moeten zij gereed sta an en eten voor 10 tot I5 dagen meenemen Het recht begint zijn loop to nemen De Wacht KLETST ELKANDER NIET DE DOOD IN ZWIJ T ZWIJST ZWIJGT OVER ILLEGAAL WERK gevonden b iialvo tek x jVrir jT v fe en ham spok 55 rol ta jtu acM è eitfV enz Bon en andor heeft een goede tf ming gekre fvn Armen en zieken voeir W r j wel bij S mocht zijn geld en di tft nodiA ge levensmiddelen behouden Hlerme is la tez berechting van dezen peiqoor st ver vallen Het is slechts bedoelo gei7t it als ar chuwing voor de gehele st eek Men wordt verzocht alle feiten van aro handel v aarvan men op i a hoogte i j z mogelijk nu reeds aan te geven tenrind aan deze practijken paal en perk te te len Dat nu juist S is gekozen wil die zeggen dat van anderen niets of minder ek nd is Zij die nu nog doorgaeiv met het © rijven van zï arte handel kunnen rekenen p een onbamhartig oordeel Publicatie v verschillende namen uit de omgeving v 1 Gouda word overwogen PRONTNIEÜWS WESTP RONT Dank zij hun krachtige aanvx len en hun schitterende strategie zijn de Am legers er in geslaagd in zeer korte tijd de D verdediging ten Westen van de Rijn in stukken te slaan Snel aohtei een werden Saarbrttcken de hoofdstad van de Saar en het belangrijke verkeersknooppunt Eaisere lautern de hoofdstad van Ealz veroverd Oprukkend langs de Rijn zijn de Am Mainz en Ludwigshafen binnengedrongen en veroverden l j de historisc stad Worma Bi d oizen aé geven d D aidh ovffi JUsè n het 5e Amleger maakte in de afgelopen dagen ca 35 000 D gevangen Het 7e to lg maakte sedert het begin van het offensief 17 000 gevangenen Het 1e en 7e Ao leger maakten ooo tact met elkaar In de omgeving van Homberg is een vemietigingsslag aan de gang gro ter dan die bij Falaise vorig jaar Gisteren alleen werden 3200 voert on 2000 wa gor B vernield of beschadigd Ten W van Karlsruhe trachten de D de oprukkende eenheden van het 7e Am ieger tegen te houden teneinde de laatste Rijnovergangen voor hun terugtrekkende legers open te hou den Het 7e en 3e Am leger bevi ijdde in de laatste dagen meer dan 20 000 buitenl dwangarbeiders Bonn is door de Am voorhoeden bereikt In het bruggehoofd zijn de lm over het aevengebergte heongetrokken en staan voor de vlakte die naar het Ruhrge bied leidt LUCHTOORLOG Berlijn werd in de afgelopen nacht voor do 30e opeenvolgende naai aange vallen Raf wierp bommen van 10 ton op een viaduct bij Bremen Overigens grote Iv chtactiviteit boven Duitsland 2e tact luchtmacht viel sp ompl van V interswijk aan OOSTFRONT Een dagorder van Stalin meldde Woenadagavond de verovering van Braunsberg en Altdamm ten O van Stettin In org van Danzig werden 600 plaatsen veroverd Rfl sen maken langzame rorderingen in BreslAU VER RE OOSTEN t Aan val van I4OO dokl vlgt op Jap schepen in Jap Binnenzee 6 vrachtschepen tot zinken gobr I5 Jap oorlogsschepen w o een slagschip beech Mandalay veroverd