De Vrije Pers, donderdag 22 maart 1945

I ÏÏ0 86 fy Donderdag 22 Maart 1945 ii L s Lf VOOR GOUDA EIT OMSTREKEH Uitgegeven door DE EUS JE MA INTIENDEAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE TONK DE VRIJi GEDACHTE DE YRIJE KATHEDER YRLJ NEDERLANDJ E WAARHEID en ITIEUWS ORGANEN H DE BONLOZE MAALTIJDEN In verschillende gemeenten hebben aich door de grote nood gedrongen voed selcommité s gevoïmd Onder de moeilijkste omstandigheden trachten deze com mité s de grootste nood te lenigen waarmee prachtig werk verricht wordt Jammer ja misdadig is het dat door velen misbruik van deze nooduitdeixngenwordt gemaakt Men ziet in da rijsn der wachtenden velen staan bij wxe nrg vangeen noodtoestand gesproken kan worden laten deze personen toch begrijpen dat zij hierdoor tekort doen aan hen die t ei ke lijk nood hebben Blijft eerlijk weest ridderlijk en Solidair Maakt alleen gebruili van deze maaltijden als er ws rkeliik nood ia en steelt niet van Uw nooddruftige medemensen NEDERLANDSE EERICHTEiy BEZET GEBIED In de provincie Groningen worden de Du verdedigingGmaatrege l 4n uitgebreid Landarbeiders die hier bij de O T werken worden vrijgelat en en vervangen door jonge manhen ait het Wtsten des lands die ged even door de honger zich hebben gemeld Zwarte handel Bakker H C S t Ouderkerk a d Ussel bekend en berucht als zwarte handelaar had zich op 12 Maart j l daaromtrent te verantwoorden tegenover de verzetsbeweging Bij hem werd gevonden behalve textiel o m ca 200 eieren hajn spek 55 rol wayinelichtjes enz enz Eeu en ander heeft een goede bestemming gekregen Armen en zieken voeren hier wel bij S mocht zijn geld en de direct nodige levensmiddelen behouden Hiermede is latere berech bing van dezen persoon niet vervallen Het is slechts bedoeld geweest els waarschuwing voor de gehele streek Men wordt verzocht alle feiten van zwarte handel waarvan men op de hoogte is zo mogelijk nu reeds aen te geven teneinde aan deze practijken paal en perk te stellen Dat nu juist S is gekozen wil niet zeggen dat van anderen niets of minder bekend is Zij die nu nog doorgae met het bedrijven van zwarte handel kunnen rekenen op een onbarmhartig ooraeel Publicatie van verschillende namen uit de omgeving xi Gouda r ordt overwogen Na de laatste vordering van auto s door de Wehrmacht in het begin van deze maand hebben de Duitsers voor de ürovmcie Utrecht en Friesland nog slechts 30 wagens overgelaten die voor de Nederlandse autoriteiten met do nodige papieren z jn sichergestellt hoofdzakelijk ten dienste der voedselvoorziening Met behulp van dit wagenpark mogen de Nederlandse autoriteiten de honger in de provincie Utrecht bestrijden D roof zucht der Duitsers kent geen grenzen Nadet de bovenleidingen van hetelectrische spoorwegnet zijn gedemonteerd zijn zij thans begonnen met het opbreken van de spoorwegrails van het baanvfk Amsterdom Utrechx Bijna al onzelocomotieven zijn naar Duitsland overgebracht en de mototen uit de Dieselen electrische treinen gesloopt en naar het Oosten vervoerd Een deskundige rr s de IFederlandse spoorwegen verzekerde ons dat het zeker vier jaar zal duren voordat het gehele bedrijf weer enigszins normaal zal kunnen functioneren BEYRÜD GEBIED Het A N P bericht dat het Geall opperbevel in samenwerkingmet de Nederlandse regering en het Ned Mil Gezag een plan heeft uitgewerkt voor de voedselvoorziening van bezet Nederland zodra dit zal zijn bevrijd Deverantwoording voor de uitvoering van dxt plan zal liggen bij de legers diebezet Nederlanti zullen bevrijden Er zijn grote voorraden voedsel brandstof kleding enz in bevrijd gebied opgeslagen Er is een speciale transportorganisatie in het leven geroepen die elk ogenblik in werking ken treden In samenwerking met de Britse deskundigen is vpn Nederlandse zijde een commissieingesteld die speciaal belast zal zijn met het probleem van de ondervoeding H M de KONINGIN HEEFT EEN BEZOEK AM BEVRIJD NEDERLAND GEBRACHT BUI TENLAND JERN Zwitserland zal de uitvoer naar Duitsland van machines en het 1n ansito erkeer van Dtl naar N Italië tot het uiterste bepei en Binnengesmokkelde goederen die de Du uit bezette gebieden hebben geroofd zullen apn de betrokken Taiifl n wr e i terug jegeven In Por up l i dergelijk besluit aft ekünli gd