De Vrije Pers, zaterdag 24 maart 1945

ntadhovdersweg 86a Vdc m pag 2Jinno Wiliem T ooüer gob 19 2 1 91 4 Waals Lr 8 Schiedam Henrliik 31coy geb 7 3 921 Marktstr 5 Dordr Jacobus Vent Jatisaen Gteb 18r3 19 5 D VoP No 37 Pie ter Prius Zaterdag 4 Maart 94 geh 25 12 1920 adres onbekend JaoobHB VoC Weyden geb 28 12 1922 Huigenl 55 Leidon AlexRüder van Leouwen geb 5 8 1922 Vondelstr 10 Lexden HBT VOOra jgT NIECT S Het 3e Am leger heef c de Rijn in oen o peratie op grote schaal oversclireden Het gehele gebied ten Westen van de Rijn vrijwel van Duitsers gozxiiverd Het Ruh gebied tenge volt e van geall luchtaanvallen vriji el geisoloerd Von Rundstett ontslagen en ver angen door Keseelring Nieuw Russisch offensief in Silezië Verklar Lng van de Engelse Regering inzake de luchtaanvel op fflen Haag van 5 5 BRITSE REGSRINGSVSTJ a RJlGIn antwoord op het verzoek tot opheldering van de luchtaanval op Den Haa 3 van 5 lilaart j heeft de Ned Reg van de 3r Reg een nota ontvangen waarin laatstgenoemda verklaart datbij de aanvallen op ra 3tdoelen in Den Haag opgenoemde datum de bonnen ver van de doalenneerkwamen en een groot aantal slachtoffers engrote schade aan woonwijken veroorzaakten Terstond na deze betrc ürenswaardige ramp is eenonderzoek ingesteld waaruit blijkt dat deoorzaak gelegen is in de foutieve uitvoeringder opdracht Diciplinaire maatregelen zullengenomen worden tegen allen die blijken sohu d te hébben Zowel het Br olk als de RAF betuigen hun diepste leedwezen bij deze j p diede ellende van het Ned Yolk nog heeft vergroot De RAF zal haar uiterste best doen dab dergelijke feiten niet meer worden herhaald Bij deaanvallen op het raketwapen zal alles wordengedaan om de gevaren voor net Ned Volk 20 gering mogelijk te doen zijn NEDERLANDSE BERICHTT IN Koningin V ilhelmina hef ft een O daags bezoek aan bevrijd Nederland gebracht In ons volgend nummer volgt een uitvoerig verslag Prinses Juliana vertoef niet officieel ls gaste op het Witte Huis te Wr shlngton Burgem Westra van Den Haag schijit na het bombardement op het Bezuidonhoutkuartier te zyn afgezet Voor de 50 000 gedupeerden zign 68 000 nieuwe noodkaart n uitgereikt Blijkbaar heerst er een administratieve chaos De J op Rozenburg hebben rantsoenen voldoende voor 3 maanden ontvangen Op de brug te Zwijndrecht zijn door de D springladingen aangebracht Vrezen zij een herhaling van Remagon Dr van Mook heeft v erklaard dat de bevolking van Ned Irdië sterk anti Japans is Van de 100 000 bevrijden waren er slechts 12 ie landgenoten aan de Japanners hadden verraden FRONTNTEÜWS WESTPRONT Hedennaohx üoi ide Ji Gillard uit het Geall Hoofdkw dat troepen van het 5e Anulot er Donderdagnacht bij helder maanlicht zonder artillerie en zonder een schot xe lossen de Rijn zijn o erges token Ho was de grootste landings operatie sedert Normaiidië Er wei d oen brugge hoofd trevoOTd op de O oever Nadere bij onder heden ontbreken no Dat het do Daitsers aan het Festfront niet goed galt l ijkt wel uib het feit dat Von Rundstett door EossoLrinj is vervangen Officieel is gumcld dat Von Rundstett 10 dagen g leden aan hot Geall Opporbcvol om aponstilstand heeft verzocht Eisenhower heeft dit vc zoek niot ingcwillijd en V Fundstott T ede gedeeld dat de mogelijkheid van capiiulatzo v zijn leger openstaat Dit bericht is afknmsti uit NewYork I De strijd ten ¥ vaa de Rijn is vrijwel eeii digd Jfeinz Pirmaseas Landau f n Speyer zijn in geall handen Ton Z van tennheim bes hikkc de D nog ove r oen brugrjehoofd van 20 bij 50 km Dit is het enige gebied dat zij ton W var de Rijn nog bezet houden 20 000 j bovinden zich in dit bruggehoofd In de afgelcren 9 dagen zijn ten Vf van de Rijn meor dun 100 000 D krijgsgevangen gerif akt Een enorme oorlogs buit waaronder reusachtige voedselvoorraden zijn de geall in handen gevallen Gen Bradle meldt dat m de laatste week 20 000 kn2 D grondgebied waïirop 3 veji de totale D bevol king woont werd veroverd Het bruggehoofd hj Remagen is thans 50 km breeds Aan het N uiteinde staat hs v U Aö leger over © en lengte VOT 15 km aan do Siog aan het Z uiteihde van het bruggehoofd stalcen do Am over een lengte van 20 km over de Wied Letterlijk en figuurlijk hangt er op het N uiteinde van het W front tussen Keulen en Arnhem een wias Achter een dik rookgordijn trof Maarsch Montgonery in samen erring met do geall luchtmacht achter een dik roplaievelgordijn zijn voorbereidingen voor een grote aanval Tengevolge van de luchtaanvallen ie het Rüirrgebied vrijwel v jn het overige deel van Dtl geïsoleerd 2 van de I6 spoorlijnen ran het Ruhrgebiod naar het Oosten zijn nog gcdee telijlc bruikbaar Do rest is vernield De vliegvelden van het Ruhr obied zijn zijn tengevolge van xuchtaan vallen buiten bedrijf gestold De D vorwaohten elk uur de aanval van Ilontgomory Bij Nijmegen vonden de laatste 43 uur geveohtsliandelingen plaats tussen wederzijdse patrouillcafdelingenOOSTFRONT Nicuv Russ offensief in Silizie ï5Ö D plaatsen veroverd w c Nfeustad en Stoi nau Tussen Danz g en Gdynia bereikten de R lerers de Oostzee bij Zoppot De D tcgenstai x in O Prui sen loopt ten einde LUCIITOORI OG Huidige luchtoffensicf staat in oiur lddelliok voijand mot komende opeï aties te land Zwaro aan allen op viadui ten vliegvoldc en spoorwegknooppunten De taot luchtmacht maaJcte Donderdortussen DL sseldorf on Arnhem 7500 vluohtci Gebruikelijke Mosq ranv op Ber SL Hoofdlcw IQ Kcpcnhaf en in puin gelogd LAATSTE NfElIWS Bij de landing op cl o 0 oever 7an de Rijn door hot 5e Am legor dng geen en kele man verlor n Berlijn meidi iandinc bij OPPETWETM Vannacht bonb Iü F O i i jaocver zwa i