De Vrije Pers, zaterdag 24 maart 1945

T n T ie hpbbpn 7ofirl 1 + B l c It do TuJ bo tuigen hun dT psto Jo ii vcz n biJ dczf n p die do Qllendo vun hoi NHi Vo k nop hooft vcrg ort Do R iF zt l haar uitf rrtn bost doen d jt de r lir io fciton nli t ricor wordnn hor h h aid j io ainvul op hrt r kotw pon e iT illes ivi Hei jc nn om df g iv ror voor hot NüdsVolk zo pf r g nf gflij c te doon zijn Pi insos Jul f c ri t cfficieol 1 p ns o Tl bot i r rfuis to V i shington lp 12 Kr t j 1 i 5 O rvorvil godar n bij j kkGr H c S te Oudcik d IJs6l dio bo ruoht Fti t 1 P zvf chnndol i r De vot rra don die vij hen gov rd m T n zfjn dorr do vorzetrbowcg inp onder r ov on znkcn vardfeld rior rde is de Vor int vrordWigjdio ldj str uks 7 1 i b7xn uf te loggf n niet ko n te v rvclTcr tj dio ru noir dr rfirn t hot badrnv n n w rto hirdol kunnen kanon rp eo O libumhartig oordeel Burge 7estr v n D n lïun schijnt na het boin bardo ient p hf t Fczu d rib u+kv irtier te zija afoezet Voor d iO 000 gp ip orden z jn 6 0i ü uieuwo noodiCc rton uatgoroikt Blijkbaar heorct er eon idiinistratiovo cha De D cp Rozenburg h bbon rcints erien vól doendo voer 3 iiaanden orcvangon Op do brug van Zivijndrooht zijn door de D Fpringlndingon ar rbr cht Vrezen zij oon herhaling van ROi ifon Dr Vin iC k hoeft vorklarrd dr t do bov l king v ja Nesi Indi etorlr anti Ji pans ia Vnn do 100 000 bevrijden w ron or slechts 12 plie la ndgonoton n do J Pè h ddon verraden NISITVS V N DB F RQNTBN ii E STFBQNT ilodrr n cht coindc Tr Ciilard uit het goall h i dVw i nr d t tr non van hot 3g inor3k lc i rdfrd p nnrht bij holder i anliohf zonde r Vla t ituiiidekking zender i tillcrio on zender een scnct to lossen Rijn zi jn c vorrcelcken Hot VaS dc groct f e landingsrper tie sedert Nrrnandie Er rd een biUgJoT io fd op de O 0ever gevr d csro bij zrndörhcdpn ontbreken nog L t het de D r r het V fj nt niot goad t bljjkt wol u fc hot feit dat Ven Rimcl edt dL oTlKursul ing is vervui cn OïP c ool ir bekend j opw kt dat V Rundsjiedt 0 d pen go lodon 2 n hot peall epporbPVel on wapenstilstand heeft vorzccht Eisonho Hor heeft dit Verzcrk niot ingewilligd en Ven Rund feit p doqpdccld d b do o gel ijk beid van de o pital tic van zijn leger o pen stc st Dit b ncht is afkcrstig uit Neiw York De ptrijd ton W v n de Rijn io vrijwol ge oinrag M in £ Pi asens L ndau en Speyef zijn m rQ il i iandnn Ton Zvvan M nhoir beEobik Qn d Du H 3 nog gvor een bruggoh Ven 0 X 3Q krt D t 3 hot onif e jihihd Wit ij r V vm de Fijn nc bozot hrudon 20 COO D bovmd n sioh in dit bnu géboofd In de afcej pon 9 dtfsn zijn ten Venten van do Rijn rj9Gr dan ICO COO krijgsgev goma kt Een onomo orrlpgsbuit waaronder roüsachtigo fiUi btgo CTv rlvocrradon liJn do goalli xn Linden goyallon Volgens eon verklaring V n gon Er dloy is in do laatste woek 20 00 kn2i D rj ndg biod vu rop 8f van d totaleD bovolVinc v int veroverd Het brugge hoffd bij R f g no w rdt rtee ds neer naar hiNf on Z Uitgebreid Ten N v n Bonnnstaathot Ie r lf rvtr cm lengte v n 15 km aaifde Siog In hit Z uiteinde vrji hot brhfd tynde jJT do V iod over ren longto van 20 kn oycgeste kon fn oreverden zij Meuwied Het brhlis th ns neer dan SO k b oed Letterlijkon fi uurlijk h r 2t er op hot N uiteindevnn het y egtfnnt tusecn Keulen en mhenoon w i s ch + r een dik rckgerdijn treftMw rsch tg iery in s nonworking net dege Jl lucht cb + achter oen dik rccknovelgodijn ïjn vo rboreidingen vo r een grete nval Tmgevolgo van dé luchtaanvallen iehet PubrKoMod arijwel fin het ov rigo dealvan TH Lf olccloird 2 V n de 16 spoorlijnenvan het Puhrrrbiec nrar hot Oodton zijn noggedeeltelijk bru kbafr Dp rest i vernield De vliorvt ldOK vin hei Ruhrp ebied zijn ten jTpvr ge vn i l io nvili en buiten bfldrijfiDe D vor c en olk vur Ie a nval van Mont generj Bj j NL inoL C vck sn n de Hatste 48 uur B evechtona id l inf n plaats tueson wede rz j d yi p 1 + re UI 11 oa Jcl ingen OpCTiRJiTl nieuw Ruos offonsief in Silezio Pjr aagord r lUtJcto Stalin bondérdagnvcnd devorf vering van 400 D pla t isn bekend waar cndor Keustadt S toinau Obarglogau Krappitj on Kcsel t n Zl vcOrprln De D legers wordai ihior tegen nët Sudoiea ebergtr aangodreven an de ÜTbozee bereikten ae Russen tussen iWzig on Gdjnia de Danzigerbc cht on verevordeirjzij ZeppHjwaardo r zij het D lg in tweeen splitsten ïn O Pr k n binnenkort oen ein van de D ter eri jtand werden verwacht Do Dwdie op Kcnigsborg terurtrekken laten veel iriateriaal a b r oa 240 ge vecht sklaro tan Om H i ir erbeil wordt bevig gevochten Pi lal en Kcnicéb rg worden dorr de R luchtn gooenfc LUCF ORiqG Het huidigo luchtoff staa t ia onnïaajlj ïjic verband raet do konendo cperati 9 te land n vi 1 de RnF als de F dr en hevif finVEllcn op het verkoor en ep D vl iegyoldO Gfistcrei wi rp de RüF binnon 24 uur 3 x öe antal lO t ns bonnen af op 3 spocrwogviaöot Zw ro n bw d eden aanvallen op een 10 sW tpl spe n eekhuoppun en Pr J ctisoh alle 8 1 bruggen over de Wezer zijn tengevolge vat geall luchlaanvallen buiten gebruik Eed izij het goeie wour is de t löt lucht nacW do gelegenheid zeur Lotiof ep te tre ien a d erdvJ g r Ji kto zij 7300 vluchten wa rvari e nooste chter hot frcnt i usJon rnhon ei ï selJi rf De a hvallen hadden yo man pl$aii op Jiot D vorkocr ep do weg on op tro epenca ccnt fatios Berlijn kroc zijn gobruike i Me qu rtvJ Mo quit jcg doden een preci ftj Utnv 1 tp hrt SD hMkw te Kopenhagen hsts in pvin v ero gelei d l V RTf 00 l s l Gtriji ep Pin y vrijwel ge digiT iFTval cp R h en LÏfjIUY fijj de lanling cp de ü revor VtL i Jf f r hoi 3o If fin geon enkele nan verl r In L ü u rste UI m 150 D gev gen Berl hQjdt ding bij Qpporhein Vahn R iF O Rijnoever z if