De Vrije Pers, maandag 26 maart 1945

rj 2jj iJzaJorr2rjrz7 7 ft LJ I Uitgegeven door DE GEUS JE MATNTIEI DRAI OrS VOLKjHE PAROOL STEMTOR DE TOEKOMST TROUWj DE VONK D VRIJE GEDACHTE DE VRYE KA rHi DER VRIJ y EDERLAf D DE WAAR HEID K ORG EDITIE VOOR GOUDA BI 0 iSTR i I iiT CU YtjyzL fj rnnii nyiz xnjznjz EOTA MJMER Maandag 2f Maart 1945 J P J 1 pi J 1 1 V 1 V 1 J 1 i I i ÏÏTïTu 7iT n rn li l il GE F EISE1THCTO TOT DE NED BIMT STRYDKR Boodschap van den rpperbevelhebber van het geall expeditxelGger gen Eisenhower aan ille leden van de Nederlandse BinnainlandSé Strijdkrachten in de door de Duitsers bezette gebieden gedateerd 24 45 öij hebt het comiauniquéen de ndörja i officiële berichten gehoord dat geall étrijdkrachten de Rijn zijn overgestc ken en dat gcjall luchts rijdkr ten 0 van de Rijn zijn geland Op 17 9 44 richtte het geall opperbevel zich tot U om U7 operaties in overeenstenui ing te brengen met de geregelde oorl gvoering U gediv ciplineerd te gedragen en ie bevelen van Uw leiders en Uv opperbevelhebber prins Bernard stipt op te volgen Vandaag zeg ik hpt volgende tot U Gaat in de hitte van Uw pnthousiasnie niet over tot openlijke actie ter ondersteuning van het geallieerde offensief Blijft op Uw post en volgt stipt de bevelen op die gij van Uw leiders on vangt Wanneer er van U actief optreden wordt ge rraagd ou de geall legers t = helpen dan zult gij instructies ontvangen Op het ogenblik zal pchter elke vroegtijdige actie hoe goed ook bedoeld h t leven kosten aan Ned strijdprs Gij zoudt hierdoor X p het juiste ogenblik Uw krachten verslappen Ik her haal gaat niet over tot openlijke actie totdat gio daartoe instructies ontvangt TAARSCHUVfI NG v h S E 4 LL OPPERBEVEL Het geall óppêrbevel heeft een vmarschuwing gericht aan de Duitse legers en de Waffen O ü zich te onthouden van tere htstellingen t a v parachutisten tistenJn dezp waarschuwing heet het 5 In dit laatste stadium van de oorlog zoudt gij er wel aan doen voorzichtig te handelen Df luchtlandingstroepen zijn geen terroristen maar zij moeten behandeld worden in overeenstemming met alle wetten en regels van de oorlogvo ring H II BE KOHINGIIT DANKT BEVR IJD GEPIEP Door middel van Radio Oranje heeft H M de Koningin Haar dank overgebracht voor dp pnthousiaste wijze waarop Zij werd ohtvangen Vol vertrou¥ en ziet Zy ie toekomst tegemoet Na Den Bcach heeft Zij bezocht Maastricht Heerlen Sittard Roermond en Venlo Van Venlo vertrok Zij per Dakota toestel met Ned bemanning naar Engeland EXTRA UITGAVE T VRAGEN EXTRA PAPIER HELPT ONSj HE13T U UW BIJDRAGE VOOR DEZE JIAAND ÜM glMèIL ifi AFGEDRAGEN blijpt t t e r s t vó örzichtigI