De Vrije Pers, donderdag 29 maart 1945

LM M f r r jL f Lry I T TJ HjzniJiiiJjTjrm mi A Dondci i mTTiTnïïfj iliLlTi DC óic d niJFj ci m vj t i j t v yT xTFEDj ii r TIE A ooi tit oms IIjUT otttgi ikgkt i i JS FE J vT STPï OHT 13 V R a I BE LBTGHT TKjg VÜIR KI ARING V i Tj jgTE 3JH 0 2 Diiisda ijavondi heeft en Fi c Uliurci iij Ljn hoofütsirartler Ie Pa ijG cor van f ja ncc t bejanirriuke verkla i jen va de geiiSj G oorlog afgelegd ei een vg fris ena TjoGld gegeven over de situatie aan het Westeli ik itont Hij Helde dat hot Duitse leg r atir het Westfrom is verslagen Do Duitse e zijn nergens meer in staat om voldoe idc troepen in de strijd te werpen Dit be bekent niet ao aeide hij dat we nu reeds de vlaggen kunnen uitsteken en de klakJien k i nncn luidon DeDu3 tsera zullen T aarsohijnlijk traohten een verdadigingsljjzie op to vrcrpen waar de geallieerden hun Img te ver tjiLndiagslijnenhetiben Br ligt nog heOl wat voor de boeg eer het laatste verzet vrn den j aatston Duitser is gebrok en DE SÏPJTD IN HILÏ W3V1N Algemeon overzicht De toestand aan he G front in Vcst Duitsj and kan als volgr worden samengevat De D verdediging is ineefgGBtort Hier en daar trach ten kleine eenheden nog e tand to houdoii moar op de moeste plaatsen dr jngen de geallieerde tankvoorhoeden ongehinderd ronder op noemenswaardige tegenstand te JDUj ten steeds dieper D in Do legers v an Ilontgoraery hebbon de West faalse laafcvlakte bereikt en rakker op in do richting van Mü ister waar zij minder dan 50 Ion van ver ojdoi d zijn Het 9e Amerikulc Ci cringt hot R ihrgebicd binnen terwijl ten Zuiden va a ICeulen de bruggehoofden van het I o 5e en 7e Am leger tot een machtig bruggehooL d zijn verenigd Dit betekent dat h ier de Oostelijke Rijnoever over een lengte van 25O irri dnor de geallieerden is bozex Hodges staat reeds op meer dan 100 kn an de Rijn ter djl de tankvoorhoeden van Gen Eatton meb zo n fabolachtige snelheid oprukkerj dat het bewaren van het stilzwijgen ove de nperaties in deze sector van het grootste ijlang wordt geachti Du itse beuohten sproken n n gevochten in do gebieden an ïïi r c t en Nüren erg 1 40 km ai d j Tsj Sl ow grens NADERa BUZüNDFilFlLDm Reeds 4 dagen ïïa höT oversfal on van do Rvn is Montgomoiy ait zijn brug ehoord uixfebro hr b folfj b tea N tjjenèofil ici0 is nu ij Et n l cn j e P j i Efn i en te i Z an het tvv ech er ovl grbiukcv Od actc3o tco pon zijn in iinmorjcn ooorf edTou jOi en rul J en p in ae richting vaa de J edei a SG gron 3 Bocnolt 18 laa ven iWntoi s d jk is uoor de Canadcaén bereikt Ten hicL van boroikten Er tai ücecrJvjden i i hm o TLars naar Munster Eei cen 30 Jon ten O van fcsel vemverdcxj AnerüT anei Schi tsc Lroepen Dorsten Aan de ll ianu v ir n t Huhr etied bezetten de Am bterekrade en staan zij op minder dari 10 ion van Essen Aan de Rijn vechoen zij m ir yabom en j oisbirrg Na zijn vitbroken uf b het biT ggohoofd is gcnorciciT ïïodgos snel in Crionting opgéru ct Op iOO km in de Rijn verovord ï hij Wetzlar en het belangrijke wegen en spoor wogknooppujnt Gie zen Aan de Lahn bracht hij de verbind rg tot stand me b het brug gohooxd van het An leger Na do verovering v ui Limburg riiJcte lij rerder op in hot dal van de lahui Het 3o An loger heoft WmSBAJEi T veioverd Voorts is hoL sbadsgedeclte van r nkfv t dat i do Z oover an do Main IJf t heel oji ho n L gedeelte ocr de nelft r 1 D geTiuJvord ïen ZW van ïiankfurt v jovorJo Patten één van de grootfte D x lie volden Dcor de verovering van rtascel JricJn logden de Aja beslag op de grote Q pol autofahriekenr HalvGrwcg3 Ischaffenbiirg en Sorwemfurt veroverde hot 5e Am leger Gonu idon Na het forceren van ce k ja on het tot stand brengen van do ver vr s net hot Je iun leger is het 7e Aio lofoi u Iterjahc n iloorgedrorgcn Heic elberg ligt under lin arx ireriemur HET AJlITA i aWW rU De omrang van de D ncJoj aag zcm ni zins uibgadiwt kxuoiicn vorder in het rJi tal Duitsoi5 dat in jg 3sevr ie gemaaict orderJagen 3 j t e Duitso cunhcl n af psneden tt rr hex Düioso op ierbevol n ot