De Vrije Pers, donderdag 29 maart 1945

F K o E T M I il U 7 S HOOFDPUNTEN t L nfeS Het gehele front ten O v d üyn grootae geallieerde ovei winningen De 21e legergroep rukt anel op naex Munster erder Z werd Uieszcn veroverd ies Vladen viel in Am hande Frcnkfort voor de helft ingenomen Amerik ntn stacn in Mannheim Fantastische opmars van Patton door Beieren De Hussische legere voor de Ooetenrylcae grens In de Poolse corridor de grote hr ven Gdynir verov Danzig trandt de doorbraak door deze linie een der groot l ten Gemliden 70 km ten Zuid Oosten van ste overwinningen van deze oorlog Dr Ley Frankfort omstreden Het Fa anse l f JJ dapjentegen verklaarde dat hoewel de geall in de meerderheid zyn de Duitse overwinning dJobterbjj ie dan velen geloven WESIFRONT De verslagen Du legers z n in volle terugtocht De gehele Du verdediging is na een serie zware slagen ineen gestort De geallieerde pentsercolonnes dringen diep in het Du r jk door Sterke v jandeiyke afdelingen worden geïsoleerd 37e geven hier de berichten die de strenge eallieerde een auur hedenmorgen om 10 vcar heeft vrygegeven Intussen z n de Brits Merk troepen reeds veel verder in Dtl opgerukt Men verwacht groot nieuws li r verschijnen weinig Du tanks op het toneel daar er geen iJenzinemeer is Du divisies worden te voet in de stryd geworpen slechts met lichte wapenen uitgerust vaak zonder steun van artillerie en pantser troepen Ongehinderd dringen de geallieerde pantserlegers voorwaarts Op velt nieuwe pi werd de Ryn overgestoken Montgoöery heeft een grote hres in de Du linies gesligen en rukt door de Wcstfaalse vlakte snel op naar MUnster Drrsten Bocholt en Emmerik werden veroverd Hy heeft thans 8 bruggen over de Rijn tot zijn tieschikking waarvan sommige geschikt zyn voor de awaarstc tanks Het 9e im leger hedreigt het R uhrgehied D ryksautoweg naar SerH n langs de Noordrand v h Ruhr gebied werd overschreden Hamhorn werd veroverd en or wordt gevochten in de havenw en van Duis biirg Ook de buitenwijken van Sterkrade en Bottrop aipi bereikt terwyl Essen en Gelsenkirchen tot op 10 km zijn genaderd Het 1e An leger drong na een ongelofelyk snelle opmars door in Giessen en rukt nu verder op naar Kassei Het staat nu meer dan 100 km O v d R jn Ben colonne van dit leger rukt op naar het Z om contact te kr j gen mot hot 3e Jta leger 6000 Buitsers voor het merendeel pantscrtroepen wordt hierdoor do terugtocht afgesneden Limburg a d Iishn werd veroverd Gen Patton s 3e iffi leger veroverde Wiesbadun Hanau en Frankfort a Main gedeeltelijk J e beroemde 4e pantserdivifeie is inmiddels Noordwaarts gezwenkt en 40 km gevorderd gisteravond nadere a y het leger bij Giessen Over Patton s s t in Beieren wordt v geallieerde z de nx ts medegedeeld De Du melt en dat de Amerika en Aschaffenburg 50 km gepasseerd zijn in de richting van Ne urcpberg Tet 7e Am leger heeft de Main Z T iJohafferibiarg bereikt Er wordt gevochten 20 km ZO v Darmstadt terwTJl ook b j Mannheim gevochten wordt Do laatste drie weken werden gemiddeld 10 000 gevangenen per dag binnen gebracht nans echter is dit aantal belangrijk hoger Eisohhower verklaarde dat de Duitse hoofdlinie in elkaar ie gestort en dat nog slechte verjproi de verslagen legers over waren Hy noemde LÜCHTPRONT Dinsdag werden aan het Westfront 5500 vluchten gemaakt Er werd niet 6in Duits vliegtuig gesignaleerd Britse Typhoons bonbardeerden onbarmhartig de 11 6e Duitse pantserdivisit zodat ze geheel verminkt was voor ze in de stryd kon worden ge worpen Een U boot vluchthaven bij Bremen werd met tien tons bommen bestookt Verder werden olieraffinaderijen bij Hamm gebombardeerd Gisteren werden wegens het slechte weer aan het front slechts 3000 vluchten gemaakt Bij Paderbom en Erbach Beieren werden olieinstallaties gebombardeerd 1000 zware bommenwerpers begeleid door 35 Ja gors brachten weer een bezoek a n Berlijn en Hannover Vanuit Italië werden spoorweg emplacementen acn het Russische front aaaigevallen OOSTFROïJT t ÜSrce Russische legers staar op het punt Oostenrijk binnen te rukken Gisterenmiddag bevonden de Russi n zich nog 15 km van de grens en 85 km van Wenen Het mceat Zuidclijlce van de twee legers is de rivii r de Raab overgetrokken Je stad Raab Gy ór werd veroverdj evenals Komor aan de Donau In Opper Silezie vielen Strehlen en Rybnik in Russische handen Aan de Oost zee werd Gdynia Gdingen o Gotenhaf cn veroverd Hierbij onderscheidden zich vooral Poolse formaties Er werden 9000 ge angenL n gemaakt In Danzig woeden hevige bran den In Oost Pruisen worden de laatste Du resten opgeruimd Weer 21 000 gevangenen werden in 24 uur tijds binnengebracht VERRE OOSTEN Op de Filipp nen weyd de stad C6bu op het gelijknamige ciland ver overd Amerikaanse vlooteenheder vielen Okinawa in de Rioe Kioe groep aan YESDERE BERICHTON t Argentinië heeft Duitsland en Japan de oorlog verklaard We merken hi rby op dat de huidige Argentynse regering nog steeds niet door Engeland en Amerika is erkend De Engelse Minister Attlee heeft verklaard dat reeds 900 000 ton voedsel naar de bevrijde gebieden werd verzonden Ï K Dux 3e krijgsgevangenon zullen o a tn dt Belgische kolenmijnen te werk worden gesneld Het eerste kievietsei is gevonden bij s Hertogenbosch en verleden week Zater agper vliegtuig aan H M de Koningin verzonden steeds meer troepen over de Rijn en maakt goi de vorderingen in Laden In allt suotori n neemt de Duitse tegenstand af LAATSTE BERICHTEN Montgomery s leger heeft de grote verkeersweg naar Munster bereikt De st 4 Borken werd veroverd Volgens nog nii t bevestigde Duitst berich