De Vrije Pers, zaterdag 31 maart 1945

Zatordar 31 Msirt 1945 D V P No K voerig besproken Earl WintQrton oon8orv doed met al zijn zecci öskracht eon beroep op het La gerhuis en hot c all opperbevel voor zoor spoe dico hulp Hij noemde de toestand ontzettend Uit do rapporten die hij had ontvangen bleek dat in do eerstvolconde 6 weken hondordduizendcn Nederlanders de honeordood tegemoet zullen gaan als or niet tijdig wordt ingegrepen Al mcwht het nilitair osprokeii offers kosten dit land moet v nrden bevrijd en ik verzoek de öall bevelhebbers dringend dit onder ogen te zien AttleG plaatavervj Ie Min In het bevrijde gebied van Nederland heb ik kindoren gezien die er goed ui czien maar de bevolking gaat geb ukt onder het gewicht van de verschrikkelijke toestanden waarin het bezette gebied zich bevindt Hierbij betuigde het lagerhuis zijn instemming Het grote Nederl Volk wordt met een ramp bedrej Wij treffen voorbereidingen voor het zenden van speciaal voedsel voor hen die de hongerdood nabij zijn Het Lh moet niet verwachten dat ik de mil plannen voor de bevr van Ned zal ont vouwenc Volgens onze mening is dit een militaiae operatie die geen uitstel lijdt naar zij zal tijd kosten Engeland heeft reeds 45O OOO ton fTondstoffen en 9OO OOO ton voedingsmiddelen aan de bevrijde gebieden beschikbaar gesteld De droogte in Australië heeft de vleeevoorziening sterk beïnvloed Sir Clinn wees erop dat door de gevolgen der in indatie de economische toestand voer Holland er rampzaliger uitziet dan NEDERLANDSE BERICHTEN Waarschuwing i Personen die bij razzia s werden gepakt en later wisten te ontkomen dooh wier P B in D handen is gebleven dienen extra op hun hoede te zijn Zij ontvangen een onschuldige oproep om inlichtingen te versohaffen Zij moeten echter niet gaan aangezien zij direct worden ingeschakeld voor de arbeidsinzet De D hebben nu ook de resterende delen van de spoorbrug bij Dordrecht opgeblazen Vele kleinere bruggen in de omgeving van Dordrecht moeten het eveneens ontgelden pas 2 Het eerste Nederlandse schip met levensmiddelen voor Nedorl aan boord heeft Amorika veï laten Bij hetbvortrek vra ren verschillende autoriteiten aanwezig o a I Er v Steenbergho eon der directeuren van do H A L en do Consul Gon te New York Het schip vervoert tarwe rijst gecondenseerde melk geconcentreerde lanichton sappen levertraan genoesniddelen schoene kleding en peneooline een nieuw geneeeniddel Het eerste kievitsei gevonden bij Don Bosch is traditiegetrouw aan H M de Koning in aangeb O VERIG FItONTNIBUWS LIJCH TOORLOG Donderdagnacht is Berlijn niet door Mosquito s hezooM Vlannacht waren ze er venwel weer present Gisteren overdag bomb 1 400 zw Am bw D scheepvaartdoelen jji Bremen Hamburg en Wilhelmshaf en De Ruseen boob Wiener Netwtadt VERgE OOSTEN t Ka de verovering van het eiland Saboe zijii de Aa góland op Mtótan Phil VI P deden een aanval op Singapore Pr troepen in Indo China blijven zich tegen de Jappen verzetten Vlootbomb op Rioe kioe eil voortgezet QOSl yRONT Ook op het Oostelijk front lijdt het ineenstortend Duitsland zware verliezen Ten ZW van KóV igsberg word een leger geliquideerd In nzig waait weer de Poolse vlaff en viel een enorme buit de Kussen in handen Op het Zuidelijk uiteinde van het front xvik ten de Ruasen over de Oostenrijkse grens In Danzig werden 39 000 D gedood De Haseen maak i en 45 duikboten en I51 tjchepen 6 000 apoorw wegwagons 13 geblindeerde treinen ea on groot aantal opslaCTlaatsen bult In de omse ving van de Oosfenrijkse ens GSns benevens 100 andere plaatsen veroverd De hiesan 0t Vl nu op minder dan 90 km van Weenen sn S $m 0 i dan 50 Ion ten Z van Wiener Noustadt hot M wapenindustrle eentrua in Oostenrijk Vha Presburg zijn de Russ troepen nog 80 fcn v Mli derd Graz is totop 90 km genaderd LAATSTE NIEUWS In de afgelopen 24 toir zijn d geallieerde legers op sommige plaalaon neoy dan 50 km gevorderd zo irordt offiei el g neld De Ederdam weri veroverd Hij is nog s d8 zwaar geteisterd EEN g REEP UIT ANDERE BLADEN De oude zegswijze den een z n dood ia den ander z n brood wordt tegenwoordig letterlijk in practijk gebracht Rotterdam se begrafenisoniornemeajs wagen het om voor oen teraardebestel l±ng twee pond boter te rekenen benevoiifj voor eiken doodbidder een brood De kisten worden na den uitvaart mee teruggenomen De demoralisering van den nood is wel diep ingevreten De hocfdopstollcr van Vova Volk eji Vaderland Lindeman is ij de Duitsers ui f de gratie en zelfs gean ostecrd Hij wrocht oen principieel ai tikol tegen do IXiitse controle a jn do IJsselli nlo Vova kreeg een hofo boe G omdat het artikel zich tegen de beze tende macht keerde Zwitserland vol t het goedo voorbeeld van Engeland on heeft voorlopig reeds 18 000 Ned kinderen uitgenodigd voor een langdurig verblijf tot herstel van krachten Ook van Eranse zijde zijn dergelijke aanbiedingen ontvangen Het Parool KADAVERGFIOOiJZAilM Nadat do Amerikanen de Lu dondorff brug l ij Roraagon had j on veroverd welke wondor bo ven wonder nlot werd opgeblazen den1de do gevangen gono mon commandant dor do brug verdedigende moffen mede dat hij de order had de bmig om 16 uur in de lu ht te laidn vliegen Aangezien de AEiorika nen echter reeds 10 minuten eerder bij de br ig ware jo arrlveord en er ook meteen o verhpen stormden dorst de Hauptmann niet op het bewuste knopje te drukken Zijn order luidde 16 uur opblazen en dat mocht hij zelfstandig niet wijzigen Commentaar 0 verbodig Reeds 10 000 door de Russen in Duitsland bovrijde Nodor landore zijn nanr Zweden o vergebraoht Zij v mhten op de algehele bevrijding Do Typhoon 1