De Vrije Pers, maandag 2 april 1945

p A JIA EXIRl BULLETIN rs r a VOOR GOUDA EK OMSTÏlEOiK n Lil o Maandag 2 April 1945 PR0CLAIVi T IL VAO M JE KOHI ITaiN Strijders van he t ondergrciiisc front Met beklemming en stijgende bewondering volg Bc van dag tót dag de crichten welke Mij omtrent Uw taai verzet bereiken Uit deze berichten blijkt Mij welke ontzaglijke offers door U in de dagelijkse strijd tegen den overweldiger worden getracht Ik weet dat vooral in de laatste tijd veel vo or aanytaanden wer hun leven of vrijheid verloren Door de gaten die in üw gelederen geslagen zijn en door de niets ontziende maatregelen van den vijand wordt üw werk steeds moeilijker J et gij niettemin de bittere strijd tot het ciaide zult blijven voeren mc kt voor Mij geen twijfel uit Uw vechten is voor Mij het zekexo berijs dat zelfs in de meest ongursige omstar dighcdcn en niettegenstaande schier onoverkomelijke tegenslagen de verzetsgccst van het Nederlandse olk niet kon worden ge broken Doze geest wor t voorc l door Uw kleine groep gfcsjmi boliseurd en levendig gehouden Het is Mijn oprecht vc trouwen dat de alga el vr jaeid bi aiaa ef sa libare tijd een feit zal worden Moge het U daarom gegeven zijr tot dien de gehele wereld te blijven tonen dat ons volk dank zij zijn onverzettelijkheid en moed nimmer zei b tikken Ik verzeker U dat mijn gedachten U daar bi geen 2êcn blik kun en verlaten FfiO JTT NIEUDTS Hedenmorgen 11 45 ii iir werd gemeld De Geall hehVen in sector Nijmegen ArnXr het offensief ing£Zili WESTFROKT i Du troepen trekken uib Hede rland weg Of Nederland volledig ontruimd zal wor den is echter nog niet duidelijk De Du ko i onne s werden door verwoede luchtaanvallen hestookt Gisteren was het weer echter niet zetx geschikt voor luchtaanvallen op grote schaal OostelijK van deze terugtrekkende troepen en N van de oprukkende troepen van Montgomery he bhen de Du het vliegveld van Rheine onbruikbaar gemaakt K a de vlucht der Du uit Nederland wordt nog gemeld dat de instructies van Prins iexnhard welke op Zaterdag 24 Mr art over de zender Hcrr Ned en Radio Oranje bekend gemaakt werden