De Vrije Pers, maandag 2 april 1945

melden voorhoede s hij OsnaT rüok Het Ie en 9e Ani leger he b ben zich hij Lippstadt verenigd waardoor de ring om het Suhrgc d gesloten is 30 000 Du z jn ingesloten op een oppervlakte van 12 000 km2 Er werden Geall tfoepen voor Kassei en Eisenach gemeld Andere berichten spreken rtcds van gevechten in Kassei Am staan nog slechts 180 km van de grens van Tsjecho Slowakije en halverwege de Du grens en Berlijn Ze trokken over de rivieren Fulda en Werra Voorsteden van WÜrz burg werden bereikt Ten Z van WUrzhurg werd Tau berBischof sheim genomen en bereikten troepen van het 7e Am leger de Main over een afstand van 20 km Tussen Mainheim en Karltrruhe trokken de Fransen over de Rijn en dringen diep ia Baden door Ze heh hen met de Aüi contact genaakt LUCETFRONT Het hoofdkwartier van Gen Blaskowitz in Oiionzaal en dat van Gen Christi ansen in Bllversum werden get ombardeerd In O Nederland worden de wegen versperd door brandende Du voertuigen die ap hun vlucht hevig door de geall luchtmacht hestookt werden OOSTFRONT Het Rode leger vordert snelnaar Te enen en Presshurg Ru zijn nog 20 kmvan Prsshurg Gevechten in ¥ icn Neustadt VERRE OOS TEN Grote Am landing op ffikinawain de Rióe Kioe groep 5OO km ten Z v JapanReeds 2 vlieg elden veroverd geldig lijven De N B S heeft instructies oni vangen of zal doze nog ontvangen op de l ekende wijze GA NIET AF OP GERUCHTE GEEF U NIET OVER AAN DEMONSTRATIES ViJï VOORBARIG VREüGDEdETDOK acht definitieve berichten p £ De TDctrouwlJare politie organen burgerlijke autoriteiten en £ inn Strijdkrachten moeten de orde handhav n Nu meer dan ooit moet met gehoor gevün aan do instructies van boVengtJnoemde organen en de hevelen van de N iJ S NIET OFFICIËLE berichten melden aat de Canadezen de weg Arnheai Hengelo overschreden hehhen en in de richting Apeldoorn oprukken Radio Oranje meldt on 13 uur dat r troepen van het Ie Can leger onder Crerar oen grote aanval hehTien ingezet in de Jbetuwe by Arnhem Du stellingen werden cerat zwaar beschoten De operaties verlopen gunsig Vrijdag veroverden Br tanlcs Aal ten 12 km W van Winterswyk Er werd hard gevochten Reeds lO OOOden Ned werden hier bevrijd De snelheid van Ic op mars neemt toe Een grote industriestad werd bevrijd Namen wor cn nog niet i i noeijd Zondag gevechten hy Terhorg 8 km t Z van Doetinchem Daarna diep in de Achter hoek opgerukt Over troepen van Montgomery wordt nog steeds het stilzwegen bewaard Noord troepen stceJti reeds 160 km ton O v de Rijn Stadtlohn werd genomen Er wordt gevochtt n hij Munster en onoff berichten j