De Vrije Pers, maandag 2 april 1945

lie Vim J e PiMr v EXTRA EDITIE I U I GAVE VAN 2 APRIL 1945 DE GEUS JE MAINTIENDRAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUWDE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID enNIETIWSORGANEN Editie voor Gouda en omstreken den vertegenwoordiger van het geallieerde mi itair bestuur dat U zo spoedig mogelijk in contact zal brengen met Uw eigen Nederlandse verbindingsofficier Groepen arbeiders moeten een afgevaardigde zenden Vele kameraden die door de Ruesichc legers zijn bevrijd danken hunveiligheid aan het feit dat zij zich aande instructies hebben gehouden Nogdringender is het deze instructie op tevolgen nu ook in het Westen de geallieerde legers oprukken De operbevelhcbber kent Uw verlangen naar huis terug te keren Hetgehoor geven aan deze instructies zalhet terugkeren in Uw land bespoedigen PROCLAMATIE VAN H M DE KONINGIN Strijders van het ondergrondsche front Met beklemming en stijgende bewondering volg Ik van dag tot dag de berichten welke Mij omtrent Uw taai verzet bereiken Uit deze berichten blijkt Mij welke ontzaggelijke offers door U in den dageltjkschen strijd tegen den overweldiger worden gebracht Ik weet dat vooral in den laatsten tijd veel vooraanstaanden Uwer hun leven of vrijheid verloren Door de gaten die in Uw gelederen geslagen zijn en door de niets ontziende maatregelen van den vijand wordt Uw werk steeds moeilijker Dat gij niettemin den bitteren strijd tot het einde zult blijven voeren maakt voor Mij geen twijfel uit Uw vechten is voor Mij het zekere bewijs dat zelfs in de meest ongunstige omstandigheden en niettegenstaande schier onoverkomelijke tegenslagen de verzetsgeest van het Nedeclandsche Volk niet kan worden gebroken Deze geest wordt vooral door Uw kleine groep gesymboliseerd en levendig gehouden Het is Mijn oprecht vertrouwen dat de algeheele vrijheid binnen afzienbaren tijd een feit zal worden Moge het U daarom gegeven zijn te t dien de geheele wereld te blijven toonen dat ons Volk dank zij zijn onverzettelijkheid en moed nimmer zal bukken Ik verzeker U dat Mijn gedachten U daarbij geen oogenblik kunnen verlaten INSTRUCTIE tot de buitenl arbeiders in Duitsland Op i April zond het geallieerde opperbevel de volgende instructies uit aan de buitenlandse arbeiders in Duitsland 1 Blijft uit de buurt van gevaarlijke punten zoals fabrieken rangeerterreinen bruggen en wegci Weigert op of bij deze punten te werken Zoekt de veiligste schuilplaats diegij kunt vinden Schuilt niet bij militaire installaties houdt U van de hoofdwegen verwijderd Blijft schuilen totdat de geallieerdelegers ter plaatse zijn aangekomen Nederlandse arbeiders meldt U dan bij WAARSCHUWING AAN HET NEDERLANDSCHE VOLK Zondagavond richtte Radio Oranje eec waarschuwing tot het Nederlandse volk Hierin werd o m gezegd De instructies van Prins Bernhard welke op 24 Maart j l door Herrijzend Nederland en Radio Oranje zijn uitgezonden blijven van kracht De leden van de N ederlandse B ia nenlandse S trijdkrachten moeten precies de instructies opvolgen die zij op de gebruikelijke wijze zullen ontvangen Wij doen een dringend beroep op de bevolking geen gehoor te geven aan wilde geruchten en zich niet over te geven aan voorbarig vreugdebetoon voordat zij er absoluut zeker van is dat de Duitsers met zullen terugkeren Plaatsen waar de geallieerden nog niet zijn aangekomen en welke door de Duitsers zijn verlaten zullen onder het tijdelijk betuui komen van de betrouwbare burgerlijke en politionele autoriteiten en van de Binnenlandse Strijdkrachten Zo nodig kan elke groep zelfstandig optreden doch samenwerken blijft een gebiedende eis Wij doen een dringend beroep op de burgerbevolking gehoor te geven aan de instructies van het geall opperbevel en den commandant der N B S EEN LEGER IN ONTBINDING Gen Eisenhower wendt zich tot de Wehrmacht De opperbevelhebber der geallieerde strijdkrachten in het Westen heeft zich op 31 Maart j l tot de leden van het Duitse leger in het Westen gericht en om onnodig bloedvergieten te voorkomen de nodige instructies uitgevaardigd De geallieerde legers zijn de Rijn overgestoken In uitgebreide gebieden oefent de Duitse regering geen gezag meer uit en gehoorzamen grote en kleine afdelingen van het Duitse leger niet meer aan het Duitse opperbevel Duitse af