De Vrije Pers, dinsdag 3 april 1945

Lii sdng 3 April 1945 r n VOOR GOUDi EK OMSffiEKEN Uitgegevon door EE GEUS JJi Mi INTIEKDRil OHS VOJI HETPAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VÜM DE VRIJE GE DACHTE DE TRUE KATRlDm VRÜ NEDERUKD DE WAiEHEID en NIEUffSORGANEN ÏÏMRSCHÏÏiyiNG MN HET HEDERLAUDSE ml Zondagavond richt to Radio Oranje een waar scuwing tot het Nederlandse volk Hierin wtrd o m gezegd De instructies van Prins Bernhard welke op 24 Maart j l door Herrijzend Kederlahd en Ra dio Oranje zyn uitgezonden lijven Van kracht De leden van de N ederlEndBe B imenlandse S trijdrachten moeten precies de instructies opvolgen die z op de getTuikelyke w ze zullen ontvangen ¥ y doen ten dringend beroep op de öevol king getn gehoor te geven aan wilde geruchtenen zich niet over te geven aan voor barigvreugdeletoon voordat zy er atsoluvt zekervan is dat de Duitsers niet ssullen terugkerenPlaatscn waar de geallieerden nog niet zynaangekomen en welke door de Duitsers zyn verlaten zullen onder het tydeiyk boatuur komenvan de betróuw bare htirgeriyke en politioneleautoriteiten en van de Binnenlandse Stryd krachten Zo nodig kan elke grofp zelfstandig optreden doeh samenwerken blijft ewn gels iedende eis Wij doen een dr ingend beroep op de htirger beV lkiög gehoor te geven aan de instructiesvati ht fc geallieerd opperVevel en den ofimnan dani der ïtB Sj INSTRUCTIE tot de buitenlandse arbeiders in Du itsland Óp 1 April zond het geallieerd opperoevel de volgende instructies uit aan de buitenlandse ar beidcEB in Duitsland e Biyf t uit de tuurt van gevaarlyke pünteii E als fahrieken rangeerterreinbn bruggen en wegen ffeigert op of hy deze punten te wer kclit 2e Zoekt do veiligste schuilplaats die gri kunt vinden Schuilt niet t y militaire itiatallaties houdt U van de hoofdwegen verwy 4erd 3e Üiyft schuilen totdat de geallieerde Ie pers ter plaatse zijn aangekomen Ntdorlandse eroeiders meldt U dan by den vertegenwoordiger van het geallieerde militaire heetuur dat U zo spoedig mogeiyk in contact zta brcn gen met VSw eigen Nederlandse vertindmgsoffi cier Groepen at telders moeten een vertegenwoordiger zenden 4e VelG kameraden die door do Russische negers zyn bevrijd danken hun veiligheid aen het feit dat ay zich aan de instructies hebl e hun ehoudcn Hop Iringcnier is het deze m slnir+ i op te v l n nu ook Ir bet ester 1 1 i T r 5e De opper bevclhe b ber kent Uw verlangennaar huis terug te keren Het geboot gevaiaan deze instructies zal het teru eren inüw land besp oedigen DE V0ED3ELP0SITIE IN TOST EUROPA In het Engelse Lagerhuis is een detat ge houdenover de bevoorrading van bevr d Suropa waarl y do voedsel toestand in bezet Nederland ter spreke kwam Lord Winterton zeide dat hij uit zeer bötrouw bare bron had vernomen dat de toestand in bevryd Nederland hevredigend genoemd kon worden In het bezette deel echter was deze rampzalig Dagelyks sterven er mensen de hongerdood Duizenden gingen voed sel zoeken op het land hond rden waren langs de wegen gestorven TVanneer dit nog 6 wek n zou duren ware de ramp niet te pverzien Er moet voedsel verschaft worden en liefst spoe dig De verantwoordelykheid ligt geheel m handen van de geallieerde leiders Min Att lee antwoordde en noemde enig ® oorzaken op die de bevoorrading vertraagd hehhen Engeland heeft reeds 900 000 ton voeèael ver scheept maat het gehrek aan soheepsruimte en een grote droogte in Australië waardoor de vleesvoorzien Tüg stagneerde vertraagden een en andei Over Nederland verklaarde hijj dal Lord ¥ interton niet overdreef In hejet ge bied ontvangt men een kv art van de hoeveelheid die men per persoon in hevryd ge bied ontvangt Via het Rode Kruis is zoveel voedsel aangevoerd als in ons vermogen lag Zodra Nederland geheel hevrijd zal zyn aal et een plan ten uitvoer worden ge bracht dat voorziet in de voeding ven een uitgehongerd volk Dit hanét af van de militaire plannen en die kon de Kin uiteraard niet ontvouwen Letter 11 zeide hy over de tevrijding van N6 derlEM Dit is naar onZe meniüg een opera tie die e en uitstel lyden kan maar hot zal tyd kosten De Èrltae pu blieke opinie houdt zich ernstig mei de rampzalige toestand in Holland bezig en men hegrijpt volkomen hoe hetjliicr jgente ld is ONZE TI IRUGKEHESDE Ji ODGENO TM Door d milit ontwii ict ling komen er nu reeds s tl omen ort torug en de reffr heeft voor dozo landgenoten maabregelen getroffen 1e Alle werkgevers moeten teruè torende ax b weer aannomen of wachti cldr gelijittn voor hen treffen 2o De wcrknffiors dienen e beseffen let z i dJTCot nl diGch ekeufd mne te worden Hun verynrgmc i i Dtl liet v eL tv wo ism X Oul T cipt c u reeds p e e i Ar iw d u t