De Vrije Pers, donderdag 5 april 1945

D V P No 92 ABchaffonburg nu volkomon van Dt gezulvord Hat 7e Am lager is in Wurz bure doorgedrongen en staat op minder dan 50 km van Neurenberg on op minder dan 40 km van Sti tgart Ook drongen de Am in Heilbronn bin non Frajise troepen ver0verden het belangrijke verkeersoentrua Earlsrtüie Zij staken op een nieuw pvmt de Rijn over In de laatste 2 tijken van Mrt zijn er aan het W front 280 000 D gevangen genomen Gisteren maakte het 9e Am leger alleen reeds 19 000 D gevangen In een bos bij Osnabriïqk hebben troepen een geheime C oltÈatiiHüA derij gevonden Gen Eisenhower heeft aan de VXl Donderdac 5 April 1945 MGCRUER VAN EISENHOWE R Greneraal Eisenhower heeft een dagörder tot het jealj leerde expeditiecorps gericht waarin hij zegt dat door onze on singeling van het Ruhrgebiod de Duitse logoTi oep B ehe l en de legergroep H gedeeltelijk geisoleerd is Er is hier zo n groot gebied omsingeld dat over het lot van esn groot vijandelijk leger ie beslist De D oorlo sproductie heeft het grootpte gedeelte van haar industrie verloren Dit grote wapenfeit zal er ook toe bijdrafjen de strijd spoedig ta kunnen beëindigen Deze dagorder was gedateerd 5 April 45 Hr Ms TROMP in Auatralife De Nederlandse kruiser TrQmp ligt op het ogenblik in een Australische haven De kruiser zal deelnemen aan de komende operatiea tegen de Jappen in Indonesië Onder de bemanning bevinden z ioh indonesiërs die reeds vroeger bij onze marine werkaaam zijn geweest die de Japanse bezetting hebben meege maakt en die na do bevrijding van hun gebied terstond weer in dienst gekomen zijn Bij de bsdleningsmanschappen van het sohut be M nden zich verschel don vrijwilligerB uit Timor Van do 370 officieren en manschappen zijn er 3é gehuwd met Australiso e noisjes a O phcon SOEP LOOS n GOSDB DIBRZORGING Ifivuirs uit h t kanp bij Reest Bon jongen v ia 18 jaar lijdond aan oen omsi ige ingowandsziekte had a oachte da onige kleed j dio hij bouit bevuilde Toen Yüursehecn hij s miorgons op h t sppSl Aot een deken om zlok h aa ssel geh Zijn onderkl ro i h d hij uitgelaten Hiarop irord hij doo 7 2 SS lividon apart eïiot a 99 c 7ima li met bohulp ran toatiMtal vo dik als n 993 il9 d 9 SC9 A8 na de nAMTo ê sm taak r Br fjcy irlftnd i S SÈBy il vour cU oöjfitig ruim 130 000 lodeu talde J in bevrijd gebied zijn activiteit weer bogonnon Door ontbreken van contact mot het bevolking van West Dtl instruo ties gezonden om het werk onmid dellijk te staken en een schuil plaats te zoeken NEDERLANDSE BERICHTEN Het kaartsysteem van auto s die waren vrijgesteld voor de voedselvoorziening is door de BEN GREEP UIT ANDERE BLADEN Hoofdkantoor in Don Haag zullen de leden per advertentie worden opgeroepen teneinde na ontvangst van hun adressen met de verzending van een goed verzorgd mededelingenblad te beginnen De ANTO ver richt reeds joed werk door het verstrekken van grensdo ctmienten aan hen die naar Belgl § willen reizen door or de in de verkeerschaos te scheppen en de leden pp verschillend gebied van advies te dienen Te Breda is voorlopig de centrale van deze Bond gevestigd Velo nieuwe leden meldden zich aan Trouw WIR gOMMSN ZURÜCK Toen do Did fsers Eindhoven moesten entróiaen bekladden ij vol jBur ft mot hot opschrift ffij komraon surtick Bfi indordaad ie moffen tijn toruggekoaen als krijgogovan gonen Bijn dagelljkfl paas ron colosines jDalteo kr jgsge Wttigenoa EJaèhsvan Do bovol klajt vraagt ia a offen dan vrel oem of a in het bexit si ja v tfi xoiBvorgi hn jngot Ook hoort aan dan do Biadhovenaren hot lied Binflfoai Wir fahi on goeen Baeenn aoXdfin dat sij Vn OoaiMti v BT lijn üaii9 zorvt i$n vorSeï det aij éCf He 4t ito iJfi rslkfl Ik ® B b 3 tli W È an2 dleï 5n ki n 2 ion Wt ia vooT onz troepen oen zoor verhou nd gezicht aldus Radio Mopkou De Typhoon D gelicht De l i tste tijd zijn al veel van dergelijlpe auto s gevorderd De toeneiiende D demoralisatie in het leger uit zich vooral in desertie In R dam worden regelmatig huiszoekingen verricht naar z g Fahnflüchtigen Dinsdagaorgen zijn weer 20 Neierlanders gefusilleerd voor de politiepost aan de Hoflaan WSENEN IN DE FRONTLIJN De Russen hebhen het D oen trum van de vliegt ind Wiener Neustad veroverd en zijn opgerukt naar V7eenen Zij vechten in de voorsteden van de stad op 6 a 8 km van het centrum Sepp Dietrich heeft verklaard dat Weenen tot het uiterste zal worden verdedigd S Dietrich is de conn vaii Hitler s lyf waoht en is belast met de verdediging van de stad 40 ki i ten Gr vlln Weenen verover de Malinofsky Bratislawa Pressburg Neunkirchen en Gloggnitz werden veroverd Tolbuchin staat op 20 km van Graz In Tej Slow werden 240 plaatsen veroverd In 4 dg makkten do R 57 000 D gevangen KIEL 2 y CJSBQMB ajaa RD D±nBd £j on Woenadas Tora do d ilkboc+óa8io Kioi dovir grote foï aatlee Am bwc Range vallon Voort aanvallon op trocponconccntratlei bij Nordhatioen en op dö hoïUG iT D colo3ae3 uit Rod on ïïjDt ATSTK Nims R O 1 rur fJffi oioel ï Hoj jj l o 0 Wi bevrijd Li ea b ï jVi lo wordt hovii r y T03h o N roneo b jr ip et jfT in do Lij ior 9 li r oPiOTy ru k t cp nr far HacVjr Br bdon on U a novoro Bui i ni7l kon vrn Mlorien ix Je Wuzor siajn bc l clki Hi lrrika ovf ü i tanks f n do Aozor Kficsol ehool in rations bozit Jap i abj iU af ciro U M iir