De Vrije Pers, donderdag 5 april 1945

K O T i T L 1 b iJ E GOFDFUI rEH Straatgevechten in Zutph n BfVxün 30 km ven het IJsselmcer In Duitr noIc grote steden veroverd o a Osnabrück Kassei en Frj isruhe Do T7ezer bereikt ten Z Mienden Presaburg Bratislawa fl oox de Ruaser ir cn men Voorsteden van Weenen beircüct Am landing op een eiland 50 km ten N van Borneo TJESTEROMT Strijd in Ne derland De Can hebben de Over et 2we nu vrijwel gëhoei van Duitsers gezuiverd 0 m werden Jlngeren ïïuissfcn HeterGn èr Randwijk bêvryd Ze staken de Rijn over en veroverden Zevenaar waarna ze oprukten tot in Wcstervoortjten 0 van Arnhem Britse colonnes hebben op 2 puntun het T ventc kanaal overschreden nl b j Almen on G or De plaatsen Goor Diepenheim Lochom Eorculo en Zelhem werden bevrijd In Zutphen woeden stre atgevechten Egn van de colonnOg naf kte vanuit het bruggehoofd reeds aejazienlijke vor d jringen Om veiligheidsredenen kan hierover ech i er niets meer worden medegedeeld ONBEVES XDE berichten melden dat reeds in Zwolle en irniiem gevochten wordt Een derde Br colonne bereikte na de verovering van Oldeuzaal en Fordiiorn de Eems bjj Lingen De Br zijn hier nog slechts 75 km van de Noordzee bij Emden ver wijderd De vorige dagen werden by Zwolle Meppel en Gr o n ingen terugtrekkende Duitse troepen waargeno iren Deze werden heftig door de R A F bestookt Men mellt dat duizenden Duitsers waarsohynlijk teóhnisch personeel uit Amsterdam over t Us selmeer in boten trachten te ontsnappen Men heeft de indruk dat de D hun minderwaardige troepen de zgn Bi8marck Jugend uit Midden Nederland terugtrekken Niets wyst er echter öp dat hot Westen veui Nederland zonder meer zal worden prijsgegeven S trijd in Duitsland De geallieerde tanks snellen hoe langer hoe dieper het hart van Dtl in De ene stad na de andere wordt genomen Na de verovering van Winster viel OsnabrUck in Br handen Ten N hiervan werd het Eems Wezorkan over schr eden waardoor Jiremen tot op 70 km ip genaderd MtSnstor is een puinhoop Nadat een eerste oproep tot overgave was geweigerd zagen de D eindciyk na harde gevechten het hopeloze van de toestand in Ze stroomden toen met de handen omhoog uit de stad om zich over te gev n J3ielefeld waarin nog hard gevochten wordt hebben de Am achter zich gelaten Ze be rcJi ten de Wezer bij Bad Oeynhausen ten Z vpji Tienden De D die in het Ruhrgebied zijn pge aloten doen hevige pogingen om uit te breken hetgeen hen echter tot dusver niet is gelukt l en vermoedt dat Kesselring zich ook hier be T indt De opruiming van deze legergroep zal nog wel enige tijd vorderen Recklinghausen wera veroverd en in Hamm wordt hevig gevochten Ten Z van het Ruhrgebied werden Sicgen en Win terlui g ingenomen Kassei is na hevige gevechten cok veroverd Sinds het overtrekken van de Rijn werd brier het felet gevochten Do Am zijn Eisenctch s upasseerd en hebben Gotha en Svhl bezet Onbevestigde berichten melden dat luclitlandingstroepen in het göOied van ErfuL t en TJeinar opereren en iirnstadt verr veidon i schr ff enburg en Tiirzburg werden na oer v v re gevechten van D gezuiverd De ion Btep a reeds bjj Uffenheim 55 1 van Neurenberg Franse troepen veroverden Karlpruhe5B rucbrn l en Heilbronn Ze staken op een nieuw punt L Rijn over te N van KarlsruJae De krijgsgevangenen blijven binnenstroxon In 2 weken werden alleen in t Westen 230 000 Duitsers gevangen genomen LÏÏCHTPRONTt De duikbootbasis Kiel werd dool grote formaties iia bommenwerpers hevig san gevallen Verdere doelen waren Hamburg en troepenconcentraties b Nordhausen Berljjiu kreeé weer zyn nachtelijk bezoek van Mosouito o De R A P viel een D convooi aan in het Kattegat OOSTFRO NT Stalir maakte gisteravon ir ten dagorder de val van PresBbxirg BratirJa 7a bekend een stad van 100 000 inwoners wol genoemd de poort vein ITeenen Tcn Z hiervan v rt Kittsee veroverd De Russen hebben de ui te bc verdedigingsgordel van T©enen bereikt Rr U HTeenen staakte gistermorgen haar u itzenJl n c Na 7iener Neustadt vielen Eisenstadt adê r y Neujikirchen en Glognita in R handen 30 km van de weg T eenen Graz is reeds bezex In Slowakije werd het belangrijke knooppxrait Kremnitz genomen Geheel Hongar o is nu v n D gezuiverd In t Z overschreden de B do grens van Joego Slavië en rukken op in de richting van Marburg pussen Graz en Agraai VERRE OOSIEN j De Am z jn geland op het eilaai Tawi Tawi 50 km ten N van Borneo De Jr pann verliezen hiermee een belangrijk vlootsteunp an t Op Okinawa werden de Japan e troopein in tweeen gesplitst De tegenstand is gering 300 vl forten deden een zware aanval op ïokio en omgeving Ander e vliegtg vielen I ormosa aan LadTSTE BERICHTEN In Zutphen wordt nof verwoécl gevochten Aan weersz icn van jjrnhem zijn Cém en Br patrouilles over de Rjjn getrri i en Geall staan 1 km voor Doesburg fc de bargerbevolkiag te sparen wordt Doesburf niet gebombardeerd hoewel de D zich in het staaj hebben verschanst Op weg naar Hann ily de geall troepen over de Wezer geti oklf n L zijn aanwijzingen dat de D niet alleyn KcJ lr nd Eaar ook N W Dtl gedeeltelyk onlruint Ru tpnks staan in f e buitenwyken v n TV f 11 Landingon o£ Masbaté£Filipp en j J