De Vrije Pers, donderdag 12 april 1945

ijurmTTTmrnix r y y V No 95 Donderdag 12 April 45 fflTiï ïïiTiï f imil il lllll llllll l ll HitgGgQven iinr DE GFJS JE MINTIENDRAT ONS VCLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TlfOUW DE VONK IE VPIJE GEDACHTE DE i RYE KATHEDE R VRIJ NEDERLAITD WAARHEID on N ORG EDITIE VOOR GOUDA EU OMSTREKEN uERIKAANSB TROEPEN 12PKM VAN BERLIJnJ OPERATIES IN MIDDEN NEDERLAND BEGOÏFEN In Ie laatste 48 uur grMte geallieerde successen Han n ver door de Amerikanen veroverd Gevechten in Brunswijk 90 km opmars van Gsn raal Simpscn Nieuw pffensipf an Generaal Patton DE ELBE BIJ MAAGDENBURG BEREIKT Opmars naar Leipzig Cnburg vefhverd Gedeeltel ljkè geheimhou ding ever de pperaties van Patten Duitse tegenaanvallen bij Fxailaheim DEVENTER BEVRIJD VEELEVERING de boeren te volgen helften de bceren moeten nu leveren wat de PBH s van hen vragen Er is rekening gehouden met het feit dat het voor een goeden boer een verschrik keiijk ding ia zijn bedrijfs vee dat hij met veel fioeite en kosten dóór de winter heef yzicht wijziging komen c heengebracht te mpeten leve SE qtrijd in Nederland istercnavnnd deelde A den Ltolaard voor Radi i Oranje epn Reuterbericht mede waarin werd bekend gemaakt dax eenheden van het 1fe n leger ïïpensdag iriddag om half vijf de IJsel in at i mboten waren overgestoken De plfats waar dit geschied was moest om begrijptlijke redenen werden geheimgehouden Volgens prekpr ou ie strijd in Midden Nederland begonnen zijn Heden morgen meldde d BEO niets van j oversteken van de IJfo jel Wel v erd bericht dat Canadv se enh eden het Overijoels kanaal waren oveigestoken Is hier een vr r ons v el zeer pijnlijke ver g sing in net spel Rndio Oran jj zal i edenifl iddag 1 uur ongetv ijfeld rp het Reuter bericht terugkomen Tn Iiet laatste NieuY s c p j ag 2 zul p n wij hiervan med deling doi n Ip een korte felle strijd is Lpventer docr de Canadese Waterratt t evrijd De scormicop op d stad had in de loop van Dinsdag plaats Na hpt Tor CF ren var de tankgracht door d Canndezpn trokk n de Duitsers in beotje Over de IJssel terug Sj x d pl van de D verdediging bestond ui gr iiadpersoneel van dp Luftwr ffo De stad heeft over hpt s T gemeen weinig geleden Jn midden 0verij3s=l zijn RIJ3SE1 HOLTEN en NIJVERDAL be Tjjd Ton 0 van Zwpile bereiktpn dp Canadezen Cmmen Van df strijd Jn het gebied vin H pppl i ifeen nieuws lisinengp kcmpn in midden Drente hpbben rs r ppnr eden contact goma ikt ir eh de iucht Trjdingstrcei pn Hedprjnorgen meldde de i BC dat ppTi Po ls pantserregiment dat aan de strijd in Neder 1 deelneemt over een breed front vorderingen maakte ten Z van Groningen TJit de spctcr Aènhem wordt patrouilleactiviteit gemeld D E Een w oord tot de B0ER3 I Gedrongen door Ie omstandigheaen moeten wij thans een voorlop ige k ers aangeven die ren juist nu hi j er wat van zal gaan trekken en bovendien de koeipn mager zijn en veelal zelfs met kalf Dit geldt vooval voor die boeren die hun nationale plicht hebben verstaan en voor schappelijkp prijzen hun m edemensen voortdurend helpen Ook vanuit het algemioen be lang gezien is het een groot nadeel kceien te slachten die juist nu meer melk gaan opbrengpn Bovendien zouden die zelfde opesten mé r vlees leveren over een paar maanden Hel fPit dat hiermede rekening is gehquden houdt in dat ie levering zfl klein mogelijk zal vfcrden gehouden Echter dringt de nofd v sor In de laatste dagen is herhaaldelijk gebleken aat voorbarig vreugdebetoon over de bevrijding levensge vaarlijk is Bén geall tank of patrouille wil al zijn de D vertrokken n ig niet zeggen dat een stad of dorp is bevrijd In Zutfen staken de D als represaille vooï voorbarig vlag er toon het Weeshuis in brand Woes dus voorzichtig Beter te laat dan te vrcog met TJw vlagvertoon al in de stad op het ogen blik zó dat er vjl ees MOET cmen wil het sterftecij x er door de honger met nog veel hoger worden dan het nu helaas al is DENKT U EENS EVEN IN WAT F£T WIL 2JGGEM OM TE IlOi EI KOTIEN VAN HONGER Ook met de leveringen aan den bezetter is gerekend Mocht er m dit op n wordt U direct gewaarschuwd Vandaar dat wij spreken over een voorlopige koexs Deze maatregel is gC kt en gewogen zowel door ae hcogste voedselautoriteiten als door de illegale vof i splvoorzieningsraad 7 aar in ook boeren zitting Vr ben Wij v ctpn dat hiermede een rarr p over de veestapel wcr ii gp i racht en daarmede p n rai p over het gphele volk Echter is van 2 waden het minste ekozen vij steiinen thans de overheid in haar streven het honger rantsoen aan te vullen dcor deze levering Dit vlees Is naast de ift van het Zweedse Rode Kruis van