De Vrije Pers, donderdag 12 april 1945

Mm It 1 t V P No 95 4500 ton hoo aardig vofdnel van doorcilaggevend lielang vocr het behoud van de weerstand van ons Yolk Een deel Uwer zal ongetwijfeld zijn plicht verstaan dcr r drongen van de noodtoestand en van zijn Nederlandse plicht Tegen zwarte handel zal mat de meeste gestrengheid worden opgetreden Maai ook wie niet leveit ifat hem wordt opgelegd kan rekenen cp vervolging door de autorieiten afgezien nog var i maatregelen door de illegale organisaties tegen hen In he c hart van DUITSLAND Genoraaj Simpson d bevelhebber van het 9e M leger staat nu No 1 in de wedloop naar Ber lijn D nsdag veroverde hij irt t 2Q0 infante L isten HANNOVER en stootte door naar Brunswijk Deze tad 7 ilde niet capituleren Een jroot doel van zijn hoofd macnt stormde verder Oostwaarts en berelk te na een opmars van 90 km in 24 vmr bij Maagdenbvirg de Slbe Hij staat nu op 120 km van Berli n en op 195 kn van het front van Maarschalk Soekof Het Duitse Rijk wordf in tweeën gespleten Achtergebleven troepen Jet 1e Am Ig rukt op over een breed front over de vlakte van Thüringen in de richting van Leipzig Het veroverde Nori hausen en staat reeds 29 km ten NO van deze stad Gen Patton is gisteren met 5 pantse en 6 infanterie di visies een nieuw offensief begonnen Z jn operaties worden gedeeltelijk geheim gehouden V el is hedenmorgen berioht dat een afdeling 20 en een andere 25 km IS gevorderd Coburg heeft gecapituleerd Formaties van Patton s leger zijn Erfijurt Dpndfirdag 12 April 1945 te nemen i p wier medewerking de autoTJteiten in deze ten volle kujinen rekenen zolang de toestand niet is gewijzigd WIJ STRIJDEN VOOR ONS VOLK TEGEN DM DUITSER i ij zorgen voor de belangen van burgers en boeren ön waken tegen misbruik door den bezetter VEEHOUDERS het gaat er thans niet meer om of ge wilt NEEN gij kent de feiten GIJ MOET binnengedrongen terwijl andere formaties de stad reeds ver achter zich hebben laten liggen Het 7e Am leger heeft zich uit fcrailsheim halverv e ge Neurenberg en Stuttgart teruggetrokken Het bracht 2000 D krijgsgevangenen mee Tevoren was medegedeeld dat een Am tankafdeling in Krailsheim was afgesneden en vanuit de lucht v erd geravitailleerd Blijkbaar heeft deze afdeling zich weten te ontzetten Sweinfurt is nu vrijwel geheel van D geztii verd De grootste D kogel lagerfabriok bevindt zich nu in geall henden Tengevolge van de geall bombardementen is er in de stad practisch geen huis onbeschadigd Vier honderd kilometer achter het froirt loopt de stryd in het Ruhrgebied snel ten einde Van de I5O OOO D sol daten die hier zijn geïsoleerd hebben zich reeds mee dan 42 000 overgegeven Men verwacht dat ii t aantal snel zal stijgen Het D Opperbevel probeert met Junkertran sporttoestellcxi haar hoge D officieren uit het Ruhrgebied te evacueren Essen en Gelsenkirchen zijn door de Am veroverd Voorts zijn Am eenheden in het industrie centrvun Bochum binnengedrongen Over de in gebruik genomen spoorbrug blj IVesel is nog medegedeeld dat 5000 Am geniesoldaten na 10 dafen en 5 uur hard werken de brug in gereedheid adden on de eerste volgeladen geall goederentrein Duitsland binnenreed TEIiJNEN VRIJ VEL V mOVISRD Weenen bevindt zich vrij Y el geheel in Russ handen Hen vermoedt dan de stnd pag weinig geleden zal hebbon De burgerbevolking hoeft geweigerd aan het D evacuatiebevel gehoor te geven De Russen staken het Donaukanaal over en het bc roemde Prater bevindt zich in Russ handen Het aantal krijgsgevangenen in Koningsbergen is tot 92000 gestegen Bij de verdediging van de stad werden 42 000 D gedood Een enor me oorlogsbuit viel in R handen LUCHTOORLOG Mosquito s bezochten in de afgelopen nacht Berlijn Gisteren aanvallen op D vliegvelden In de week van 4 10 April vernielden of beschadigden geall vlgt 1200 D toest die op de grond stonden geparkeerd Maandagnacht is bij de luchtaanval op Kiel het D vestzakslagschip de Admir Scheer tot zinken gebracht Het schip ligt met zijn kiel naar boven in de haven van Kiel Het was het laatst gebrnr ik bij de evacuatie van de Oostzee ha ens De D marine beschikt nu nog o ver 1 vestzakslagschip de Lützow De operaties in Italië y orden gesteund door de geall luchtmachten Bij Brunswijk veroverde het 9e Am lg een groot D vliegveld met 50 in tact zijnde vlgt De Luftwaffe heeft een nijpend tekort aan Benzine LAATSTE KIETWS Radio Oranje 13 uur H K H Prinses Juliana is gisteren behouden op een Lond na vliegveld aangekomen prins Bernhard bracht gisteren een officieel lozoek ajin Roosendaal Er is geen nader officieel nieuws over het oversteken van de IJssel OorlogS soT melden dat de overtocht plaats had tussen Deventer en Zutfen Geringe D tegenstand Opmars in de richting Apeldoorn Omtrent verdere operaties kan niets worden medegedeeld Poolse tankdiv niet regiment hooft Ter Apel bereikt Eiranon en tal van andore plaatsen in Drente bevrijd Volgens DNB 12 r is aanval op Bremen ingezet Dempsey heeft 2 brug gehoofdon over de Aller v itq