De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

DS V R IJ J PERS 14 Aoril 1 46 EUtrüNLANDS NIBÜWB Fr£ nklin Delano Röosevelö President der Verenigde Staten is zeer plotseling tengevolge van een t e roerte overleden Hij vertoefde in het door hom zelf gestigfete herstellingsoord voor ter verzorging van do kinderverlamming waardoor hij in 1921 getroffen werd Terwijl een kunstenaar bezig wan een schets voor zijn portret te vervaardigen kreeg de President plotsjeling oen zware hoofdpijn ver3oor het bewuüt zijn en overleed zonder dat hot bewustzijn teruggekeerd was Dit zeer onverwachte verscheiden betekent een groot verlies voor de Verenigde Volken Als zodanig wordt hot in al Ie Geallieerde Staten gevoeld go tuige de stroom van condcleancies die van over de gehele wereld in Washington binnenkomt Onder dp eer sten waren de Engelse Koning Chür chili Stalin Gen de Gaulle en Tojang Kt i Tsjek De begrafenis Éal a s 2ondag plaats vinden Overal waar ter wereld zich Amerik i anse SOL eaten bevinden zijn de vlaggen halfstok gegaan en zullen rouwdien sten worden gehouden terwijl Gen Eisenhower voor de AmerikEamsc Le gers een rouwtijd van 30 dagen heef hoeft uitgeschreven e President vms Opperbevelhebber fan alle Amerikaanse strijdkrachten T3ij overlijden van een Amerikaanse jresi dent volgt de vice presidont op Zo is in dit geval Senator H irry Treu m£ n onmiddellijk als de r 3ste pre sident der Ver St beëdigd In een eerste verklaring die deze kort daarna aflegde zei deze dat de Conferentie te San Francisco o de vastgestelde tijd zal doorgaan onder voorzitterschap van dhr Stetti nius Am Min van Euitenl Zaken DUITSLAND De in ons vorige blad reeds gemelde samenzwering van Luft waffe officieren heeft een hele gis ting in de Luftwaffe tot achter grond Volgens inlichtingen van gevangen genomen piloten schijnt de if te zijn ontstaan vanwege de door iSoeri ng gelaste aanvallen op de A merlkuanse bombardemontsforjas t es j en het overbrengen van personeel van de gewone naar de schroefloze vliegtuigen waardoor zeer hoge ver liezen ontstaan zijn Na een tijd van wrijvingen is het woord verleend aan de executiepeletons Bo vendien zijn de commandanten der Dx Luchtmacht aan Oost en Westfront namelijk Richthofen en S erne in hechtenis genomen Op het ogenblik is do Luftwaffe het meest onbe trouwbare onderdeel van de D Wehrm Hitler schijnt alles in het werk te stellen om een nieuwe officierenrevolutie te bezweren Bij proclamatie van Himmler en Keitel is de doodstraf aangekondigd voorifedere commandant die eon stad oyerser ft Wanneer de stad door geailleerde tanks of een artillcrie 4 bombardement bedreigd wordt moet de strijd toch worden voortgezet Geen enkele Duitse stad zal tot open stad worden verklaard De coram Van Koningsbergen is reeds ter dood veroordeeld Alleen zal het wat moeilijk zijn dergelijke vonnissen uit te voeren aangezien deze comm in Russische krijgsgevangeschap zit On echt Duitse manier is zijn familie verantwoordelijk gesteld NKDSRLANDSE BERICHTEN De startbanen Hir V rojectielen te Delft bij de Lijm en Gelatinefa t briek zijn door de D vernield Het üchijnt dat het uitvallen der elec triciteit den D op dit gebied door lopend moeilijkhedon gegeven heeft In Den Haag en omgeving zijn de laatste weken geen projectielen meer afgeschoten Seys Inquart heeft ten bedrag van f 9 000 000 laten overschrijven naar Duitsland van é n der grote Ne derlandse banken De D demoralisatie uit zich vooral in desertie In Rotterdam zijn al hulszoG cingen gedaan naar 2ig Fr hn f flüchtlinge De vorige week heeft mon geboeide Duitsers kunnen zien begeleid door de Feldgendarmerio Desert eurs i D00tKl V JN MAAR MET BELÜIID n l l