De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

J ToP ÏTo 96 p oailiaerde pa3 aolmti8t©n geland zijn op 25 tol ton Wtsten van de hoofdstad en dat er op e km van Berlijn gevochten zou worden kunnen daarom nog niet worden bevestigd Wel is bekend gemaakt dat het front aan de ELbe nu 60 km toeed is Tangerraunde Stendal en Bruns wijk zijn veroverd In Maagden burg wordt verwoed gevochten In htm opmars hebbon de Amerik talrijke geheime D fabrieken en vliegvelden met onbeschadig de vliegtuigen veroverd LGJpzig gepasseerd pa 2 KORTE BEiaCHT EH Hot stof ülijk overijc t vojx President Roosevelt zal Zondag worden ter aarde besteld H M de Koningin heeft aan Movr iinosevolt haar condolofin o botuigJ Hitler schijnt zich net zijn naaste vriendea in BreQh tes jaden te willen terogtrekken lir zijn reeds enorne voorraden heengebracht In Overijssel sjijn de meeste door de D verlaten pDr atscn Geplunderd Ii Rijsson is vrij j voel vsmftrld T3ir TJc üna V vt namen de D 30 gijzola at mee Bij de govtohten in ZutJfenayn 20 burijers gedood Da Sovjet Unie on joe o Slaviö hebben oen 2 jarig vriendschap verdrag gesloten Gqxi Maj Kruis Chef van hot Ned Mil Gezag heoft zijn bureau naar Pederland verplaavst Edw Stettinius zal Trunan als Vicepresident opvolgen Churchill naakte de Br verlice cijfers bekend Sinds het begin van de oorlog tot eind JAsbr 45 685 683 man v o 3 6 300 di x Van het hole Br genenebest 1 12 Zaterdag I4 April 1945 vervolg van pfig 1 3e kolom morgen de Oostelijke btdtenwyken van Arnhem binnengedrongen Na een hevig srtilleriobon bardement op dp Duitse stellin gen bij Arnhem in de nacht van Woensdag op Donderdag zijn Br troepen gisterenavond bij Westervoort de Ijpsel overgestokeh Wederom wordt groto terughoudend held betracht In de berichtgeving on de Duitsers geon nado re inlichtingea te vergchaffe Amhen bevind i eich nii voor het grootste d el in Brits © handen Het Wofl gedeelte vfp de stad wordt nög door een Hoewel er in ETx ïa t mg eteeddkiein naar har vechtend D gar nizo n verdedigd Ten H van Arnhem zijn Jritee eenheden doorgedrongen Op het vliegveld Deelen Om vantiji t Westervoott Arnhem te bereiken hadden de Britten behalve de IJssel te forceren tok n g talrijke Tje bitter wordt gevochten snelt Patton steeds verder Dtiitsland binnen Ka de verovering van Weimar veroverde hij Jena het centrum der D optische wapenindustrie 5 drong hij in Seitz binnen en force er ie hij ten ZO Van Leipzig de rivier de Mulde tonnen verrperj ngen te nemen Hij staat op minder dan 65 km van Dresden en op minder dan 25 km van Chemnitz De TsJ Sl grens is hij to top minder dan 50 km genaderd De troepen van Maarschalk Konjef staan circa 100 kir ten 0 van Dresden zo dat de strook grond die de Am en Ros san thans scheidt mind er Bovendien ware de wegen naar Arnhem icor bodlhfftanraen versperd en haddsJiJde D uitgebrei de mijnenvelden aangelegd Toch konden It ze hiiidarnissen in weinig uaen tijds trorden genomei qqq j 306 OOO doder WEmm DOOR DB RUSSEN GEHEEL TEROYIÜiD staan de Am 3 km van Bamberg en naderen zij Bayreuth In hun opmars in midden Duitsland heb ben de Am het beruchte concen io lün w v xT D i I een speciale dagorder maakte Stalin gisterenavond do vor dan 140 km breed iB In Beiere4 LkerA Het verlies van de Oostenrijkse Hoofdstad komt do Duitse Wehrnaoht op m r dan 130 000 man krijgsgevangenen te staan Bovendien maakten de Russen moer dan 1300 tanks en gemotoriseerde kanonnen benevens 2000 stuk t atrek i iiii eTov rd geschut buit De bewoners van Woenen vieren onder root T Tnr T Z r enthousiasme hyn bevrijding Weenen is de stad wacir Hitler vangenen bevrijd Deze gevange neUf voornamelijk Russen en PO len voerden hier een guerillakrijg nadat zij zich van hun nazibeulen hadden ontdaan Het 7e Am leger veroverde Heil bronn en staat op 50 km van Neurenberg Het maakte een trein buit met talrijke waardevolle schilderijen waaronder stukken uit Amsterdam De D tn het geïsoleerde Ruhrgebied worden op e n steeds kleiner gebied sanengedrongen Het gebiod beslaat nog slechts 2 5 deel van zijn oorspronkelijke grootte In 12 dagen wer en werden 21 000 politieke ge verDlijf hield In een tweede dagorder deelde Ste lin mede dat Ifalinofki s troepen Moravië waron Mnnongo ronQen en Gó ding 60 kn ten ZO van Brunn haddon vorovord Tolbuchin rukt op iji de richting van Lina en veroverde ten O van Graz 40 plaatsaii In O Pruisen b eschikken de D troepen nog slechts over 1 haven t w Pilau De govcwleider Van K6 nigsberg is door HiEiraler bij verstok tor dood veroordeeld Tegen zijn familie zullen represailles gono men worden clamatie afgekondigd aarin wordt verklaard dat goen ju ele D stad als open stad mag worden verklaard Wie ioh verzet woi Ot ter dood gebracht LUCHTOORlifclG In de afgelopen nacht hevige RAP aanval op H el i Gisteren bomb 200 Am öw en 350 jg spoorwegdoelen In Neumünster tussen Kiel en Hamburg De OgIlj j icste NIEUWE RADIO 0WJ J vernielden 266 D toestellen op vliegvelden waardoor het don 84 500 D gevangen genoraenJ aantal op de grond vernielde Duisburg bevindt zich nu volle dig in Am handen Verantwoording DK rw 79 rw Evacuatie 45 D toestellen sedert 1 April steeg tot 2500 Donderdag deden An toest aanvallen op 2 vliegvelden b j Leipzig waar 78 vliegt werden vernield Himmler heeft 102 officieren van de Luftwaffe laten arres HOUDT U AAN HETCEFiN m VRIJEN PERS U ZFGT VECHT TEGEN HET GERUCHT hedenmiddag 1 uur Cta hr l f tin seinde een oorlogscorr dat de biiitenwijkon van Apel 1 rr 7d n bereikt Zwolle en Gr i n zijn heel dicht genaderd Iji Overijssel werd DAXFSE T t isteren bevrijd Pollse troepon zya enkele km van Winschoten Voorts süijn Twollo en Touge bevrijdt t n ae n aals Sp f Jj iJJ = l tf J per vliegtuig na r co VS on de Br regering te vcrtcjjcnvr Ie en Von Richthofen Voorts heeft Himmler een pro I