De Vrije Pers, zaterdag 14 april 1945

FRONTNIEUWS DE STRIJD IN NEDERLAND Na een opmars van 16 km zijn Britse troepen ingedeeld bij het Can 1ste Leger nu ook de Rijn ovorgestoken bij WESTERVOORT en hebbon het O deel van ARNHEM bereikt in de straten waarvan nu gestreden wordt De D bieden krachti ge tegonrtand met gebruikmaking van betonvorsperringen on omgehakte bomen op df wegen en uitgebreide mijnenvelden Het bruegehoofd bij DE VSNT n is uitgebreid tot 8 km diepte TWELLO Is veroverd De N flanlcvan de IJsellinie wordt ook bedreigd door de opmars naar ZWOLLS die slechtF lichte tegenstand ontmoet en voorbij HBINO gevorderd is Volgf ns laatste berichten is de stp dsruiid bereikt Do D hebben in de IJsellinie roeds een zware schol ontVfctngen Zij hobben noch de men sen noch het materiaal om de opmars te stuiten en de neiging tot overga ve neemt in veel gevallen toe m tegenstelling hiermee zijn corresT pondenten van mening dat de D van plan zijn de örebb linie te verde digen zodat de nu ingezette aanvai nog niet porsé de eindaanval be hoeft te zijn In alle steden tus sen öe IJsel en Den Haag zou dan garnizoen gelegd vorden terwijl kc nalen en dtjkea voor de verdediging gebruikt touden worden Wij geloven ook wel dat dit de D bedoel ing sal zijn maar een andere vraag is of dit alles slagen zal In het N neemt de tegenstand af ïen N W van ROLDE is de spoorlijn afgesneden op 18 km van GRONING ÜN EXLO bevrijd opmars 6 km N vun BOERTA NGE Patr contact met D Uin de Tjonger in Friesland Overié ens grote terughoudendheid in berichtgeving om D niet te informeren In Overijsal OMMEN bevrijd In IS dgn 6000 gevangenen In concentratiekamp 1700 Joods © vrouwen bevrijd WESTFRONT De opmars naar BREMEN en de Noordzee wordt goort gezet De D zuilen wellicht trachten een linie EMBDEN OLDENBURG BRR MEU te houden om den Geali do Noordzeehavens te betiston om aan v x r 3 angE die weg te verhinderen en zo de opmars dooi moeilijker wordende anvoer tot staan te krij gen Z O van BREMEN twee bruggehoofden over do Aller CELLE bezet In de opmars naar MAAGDENBURG zijn WOLFüNBOTTEL en HALBERSTADT be zet Am 9de Leger is DE ELBE OVSRGE STOKEN stiat officieel op 90 km van BERLIJN en heeft vlak bebost terrein voor zich zonder grote rl vieren Er is geen enkele officiëlebevestiging van berichten dat erreeds troepen in de onmiddelijke om gevinf van BERLIJN zijn doorgedrongen of dfl 1 er parachutisten op CJ5 km van de stud zouden zijn geland Verder Z opmars van 40 tot 70 km naar de Elbe tot op 30 km van LEIPZIG en KALLE ooj g pautsercolon nes Sttden on dorpen worden onder de voet gelopen zonder een enkel V Kanonschot De Luftwaffe is niet te kijk W üIMAR geeft zich over JE m en NAUMBURG veroverd De Sale op twoe punten overschreden Nog meer opmars naar BAIRSüTH en NEUREN BlftG HEILBRONN ion SCHWEINPÜRT veroverd De Fransen bezetten BADBN t BADEN ♦ In het Ruhrgebied ntort de tegenstand ineen BOCHUM en GBLSENKIR CHl N veroverd Op één dag 25 000 ge vangenen totaal reeds 80 000 20 Juist wordt de verovering van DÜIS BURG gemeld OOSTFRONT WBBNEN veroverd 130 000 gevangoHen en 1000 tsnka buitgemciü kt Opmars naar BRÜNN en GRAZ Lucht ianvallen op PILLAU ITAIiTEï Na IS km ofraBrs de Santerno overschreden In zware gevechten vrarat het bru gehoofd uitge broid 36ÜU aanval svlucliten VERRE OOSTlINï Bij luchtaanvallen op Okinawa 118 Jap vliegt neergeschoten 6 divisies aan land LAATST NI UWS Brug over de IJsrl Tanks opereren 6p Veluwe in richting APF LDuO N ASSEN en DALFS3N bevrijd Vliegveld Arnhem bereikt Opmars naar Z O van Zuiderzee BRUNSV IJK vero 180 km front aan BLbe LEIP ZIG gepasseerd 70 km van DRESDEN Gone kamp BUCHENWALDE met 81 0C0 po iitleke gevangenen ontzet