De Vrije Pers, maandag 16 april 1945

Het RuhrgclDiGd is wotjr verder ingekrompen on in twee delen gesplitst Dortmund Hagen en Wuppertal werden veroverd In totaal zyn alleen in hot Ruhrge bied reeds meer dan 143 000 gevangenen binnengeTsracht Hieronder waren 3 gonc raala De Du diplomaat en vroegere Rijkskansclier Franz von Papen is met een zoon en een schoonzoon in het Ruhr ge bied gevangenen genomen Von Papen was tot voor kort rjn assadeur in Turkije In de vorige oorlog was hij hoofd van de Du spi onnagedienst in imerika Hy is b de Geall beroemd om z jn intriges en stommiteiten Le Nazi Paul Hinkler pleegde zelfmoord toen de Geall hem gevangen wilden nemen Verder vielen nog Gen Veldmaarschalk von Mackensen en Prins August De stryd in Frarikrjjk Franse troepen z jn een aanval op grote schaal begonnen op de Du troepen die zich nog ten N van Bordeaux aan de monding van de Gironde bevinden De aanval werd voorafgegaan door een hevig bomb ai dement van 1 300 Am en Fr bommenwerpers in de nacht van Zaterdag op Zoïidag Ook gisteren overdag bestookten een byna gelijk aantal bw de Du artillerie stellingen De Pr zijn Royanne binnengedron gen De operaties worden gesteund door Pr oorlogsschepen De stryd in Italië Het 5e en het 8e ür leger maken goede vorderingen De rivier de Silaro werd overschreden In 4 dagen sijd zijn nu drie rivieren geforceerd In het 0 werd Imolsi óp do weg naar i ologna veroverd LUCHTFRONIT In de nacht van Zaterdag op Zondag vielen geall T w de garnizoensetad Potsdam by Berlijn aan Vooral kazernes en opslagplaatsen werden geTDom ardeerd Ook het centriun van x erlijn werd bestookt Andere doelen waren havens aan de Oostzee Een passagiersschip en de kruisers Hipper en Bmden worden beschadigd Ook vannacht werd Berlijn weer aangevallen OOSIFRONT Tol buchins troepen maken goede vorderingen ten W van Weenen op weg naar Llnz St Pölten en 60 andere plaatsen werden veroverd Er wordt gevochten bij Kreme Ten N van de Donau werden Plorisdorf en Korneu burg genomen Malinofski s troepen rukken verder op in Moravi é en Oostenrijk De potroleumvclden ten N van Reenen worden ernstig bedreigd De Du werpen hier veel troopen in de strijd om de Ru opmars tegen te houden Volgens DUITSE berichten z jn de Ru na een hcvj g artillerie bnm ba dement de aanval op Berlijn bugonnen vanuit de brug gehoofdon ever de Oder Lr zouden reeds plaatselijke reason in de Du lini is geslagen zijn Ook muiden de DU nieuwe Ru activity it a n r 1 Aez c Het schiereiland Sammland ton W van Knnings bcrgcn wordt van Du gezuiverd Zaterdag werden hier 7 000 Du gevangen gcf omen en 6 000 gedood De enige haven waar de Du n g ontsnappen k innen werd door de Ru ludhtmacht hevig ge bim bardeerd Hier werden meer dan 30 Du schepen tot zinken ge bracht waaronder 1 torpedo jager en 18 traïisportschepen V JgK Ri OOSTEK Het Z gedeelte van Okinawa is thans bijna geheel in Am handen Op snin mige punten bieden de Jappen nog verwnedetegenstand Am deklandingsvlgt bombardeerden een groep eilandjes tussen Okinawa en Formosa Am troepen voerden een landinguit op 2 kleine eilandjes ten Z van Luzon Supers bombardeerden gisteren doelen inTokio en andere steden op Hondo De activiteit van de Jap luchtmacht die in enkeledagen zeer veel vliegtuigen is verloren issterk verminderd TERAilRDEBESTELLIKQ PRESIDENT ROOSMEL Gistermoyge oni 10 uur is het stofl eïi overschot van Pres Roosevelt in de Rozentuinvan ziin landgoed Hyde Park ter aarde besteldZaterdag was op het litte Huis te Washingtoneen rouwplecht igheid gehouden waarbij de familie en vrienden Van den President de nieuwe President Harry Truman en vele vertegenwoordigers van de Ver Volkeren aanwezig w ar e n s r r 5 VERDERE x ERICHTEN Seys Inquart is reeds meer dan een week geleden uit Nederland vertrokken Hij was op weg met een heel convooi goederen vooral wijn Toen hij hoorde van de snelle geallieerde opmars heeft hij het convooi in de steek gelaten en is in allerijl alleen verder gereisd De Groothertogin van Luxemburg is na 5 jr afwezigheid weer in haar land teruggekeerd De feesten welke in verband hiermede gehouden zouden worden z jn beperkt door het overlifljden van Pres Roosevelt De Ru minister van Buitenlandse Zakenzal op de conferentie te San Francisco deleiding hebben van de Su delegatie BlNNENMND t In Lekkerkerk kunt U brood neieren kopen zonder bon resp voor F 40 en F 7 50 per stuk Natuurlijk is het o bekend waar U genoemde artikelen krun l jgen Aangezien het ons echter niet bc i is of de leverancier na lezing van deze eivfcrtentie nog met de verkoop doorgaat wachten wij nog even mot de publicatie van zijanaam Verantwoording C B 3 bi b j3 H 1 bu b D P 2 bu b + 2 i j In hut bevrijde Megchelen chterhoek bad den alle 800 inwoners de vlag uitgestoken toen de ur troepen binnenrukten De enige N jd crj b i jgenaamd Jan Pap is ur van£üor KLETSEN IS D00D ZTOGM IS LEVEN J